Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej "Ministrem", sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych;

4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

3. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Komunikacji;

3) Biuro Ministra;

4) Departament Analiz i Strategii;

5) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

6) Departament Prawny;

7) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

4. Minister nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Waldemar Kraska:

1) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Bezpieczeństwa,

b) Departament Lecznictwa, z wyłączeniem spraw związanych z:

- taryfikacją świadczeń,

- finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

c) Departament Zdrowia Publicznego, z wyłączeniem zakresu uzależnień;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

d) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

e) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

f) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

g) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

h) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

i) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

j) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

4) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia;

5) dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich;

6) w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zapoznaje się z treścią adresowanych do Ministra dokumentów niejawnych:

a) krajowych o klauzulach "zastrzeżone", "poufne", "tajne" i "ściśle tajne", w tym oznaczonych "do rąk własnych",

b) Unii Europejskiej o klauzuli "RESTREINT UE / EU RESTRICTED"

- oraz realizuje sprawy wynikające z treści tych dokumentów, a w szczególności wskazuje inne osoby uprawnione do zapoznawania się z ich treścią, poleca wykonanie wydruków, kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, odwzorowania cyfrowego lub tłumaczenia, oraz prowadzi korespondencję w sprawach wynikających z ich treści;

c) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu i Finansów,

b) Departament Nadzoru i Kontroli,

c) Departament Oceny Inwestycji;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,

c) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

d) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

e) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

f) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

g) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

h) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu,

i) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

j) Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,

k) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

l) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

m) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

n) Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

o) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

p) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,

q) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

r) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

s) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

t) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

u) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

v) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

3) wykonuje prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju;

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski:

1) jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z taryfikacją świadczeń,

b) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,

c) Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,

b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

c) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

d) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

e) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,

f) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,

g) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

h) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Anna Goławska:

1) jest członkiem:

a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,

b) Komitetu do Spraw Europejskich,

c) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,

d) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Biuro Współpracy Międzynarodowej,

b) Departament Innowacji;

3) nadzoruje działalność:

a) Agencji Badań Medycznych w Warszawie,

b) Centrum e-Zdrowia w Warszawie;

4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Piotr Bromber:

1) jest członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,

b) Departament Rozwoju Kadr Medycznych;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

d) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

e) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

f) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

g) uczelni medycznych.

§ 8.

Dyrektor Generalny Blanka Wiśniewska:

1) zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa Zdrowia na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233);

2) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Biuro Administracyjne,

b) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

§ 9.

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie ustalonego w zarządzeniu zakresu czynność, są upoważnieni do:

1) podejmowania wszelkich działań w zakresie powierzonych czynności, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:

a) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich,

b) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze,

c) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji oraz

d) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych (m.in. odpowiedzi na skargę oraz na pozew)

- w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego i prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych;

2) prowadzenia spraw wynikających z nadzoru nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Zdrowia projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

3) podpisywania, w zastępstwie Ministra, aktów prawnych, w tym kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia;

4) podpisywania, w zastępstwie Ministra, stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;

5) podpisywania, w zastępstwie Ministra, pism kierujących dokumenty rządowe do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a także do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oraz Komitet Społeczny Rady Ministrów, a także stanowisk dotyczących tych dokumentów;

6) dekretowania kierowanej do Ministra korespondencji i udzielania odpowiedzi na tę korespondencję;

7) uczestnictwa w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich oraz wykonywania innych zadań bezpośrednio wskazanych przez Ministra.

§ 10.

Minister może przejąć do prowadzenia sprawy nie uwzględniając zakresu czynności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu określonego w przepisach zarządzenia, z wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych i postanowień pozostających we właściwości Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu.

§ 11.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia Sekretarz Stanu Waldemar Kraska, a w przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu Waldemara Kraski - wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.

2. W czasie nieobecności:

1) Sekretarza Stanu Waldemara Kraskę zastępuje Podsekretarz Stanu Anna Goławska;

2) Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski;

3) Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski;

4) Podsekretarza Stanu Annę Goławską zastępuje Sekretarz Stanu Waldemar Kraska;

5) Podsekretarza Stanu Piotra Brombera zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski.

3. Minister może ustalić inny porządek zastępstw.

§ 12.

1. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra niezwłocznie na piśmie o zaistnieniu przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

2. Minister wyłącza Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu z urzędu lub na ich żądanie od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3. W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w § 11 ust. 2 i 3.

4. W przypadku, gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu, o którym mowa w ust. 2, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.

5. O wyłączeniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu oraz o wskazaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu właściwego do udziału w postępowaniu rozstrzyga Minister w drodze postanowienia.

§ 13.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 96 oraz z 2021 r. poz. 15).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-13
  • Data wejścia w życie: 2021-09-13
  • Data obowiązywania: 2021-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe