Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 47

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, prof. Mazowieckiej Uczelni Publicznej, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych;

2) Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Maria Kózka, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum;

3) Członkowie:

a) Edyta Gadomska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

b) Ewa Majsterek, Naczelnik Wydziału Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

c) Piotr Kowalski, Naczelnik Wydziału Spraw Medycznych w Departamencie Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

d) przedstawiciel Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,

e) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

g) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,

h) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Położnych,

i) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,

j) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Sekretarz - dr n. o zdr. Dorota Ogonowska, przedstawiciel Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. f-j wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157) w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, w tym w szczególności:

1) przegląd oraz przedstawienie propozycji zmian zestawu efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności pod kątem dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy,

2) dookreślenie kompetencji zawodowych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia,

3) wypracowanie propozycji zmian w poszczególnych grupach zajęć ukierunkowanych na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

- z uwzględnieniem wymagań zawartych w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.2)).

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Zastępcy Przewodniczącego - wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

4) prowadzenie posiedzeń Zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu, w tym o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 3.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w Ministerstwie Zdrowia, pozwalających na zapewnienie niejawności, lub w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, albo wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu, oraz Sekretarz.

3. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

4. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

5. Głosowania są jawne.

§ 6.

Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, są obowiązani do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 7.

Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez Przewodniczącego propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2022 r.

§ 10.

Zarządzenie traci moc z dniem 1 sierpnia 2022 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2013, str. 21, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135, Dz. Urz. UE L 317 z 01.12.2017, str. 119, Dz. Urz. UE L 104 z 15.04.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 131 z 24.04.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 444 z 10.12.2020, str. 16.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-18
  • Data wejścia w życie: 2022-05-19
  • Data obowiązywania: 2022-05-19
  • Dokument traci ważność: 2022-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe