Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 68

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 13 i 63, z 2021 r. poz. 70 oraz z 2022 r. poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący Komitetu - Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;",

b) w pkt 2:

- uchyla się lit. o,

- lit. q otrzymuje brzmienie:

"q) trzech przedstawicieli Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Przewodniczący Komitetu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyniki realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt 3-5, nie później niż do dnia 16 sierpnia 2022 r.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-28
  • Data wejścia w życie: 2022-06-29
  • Data obowiązywania: 2022-06-29
  • Dokument traci ważność: 2022-09-01

Dzienniki Urzędowe