REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 109

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”, a także Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”.

§ 2.

Minister:

1) jest członkiem:

a) Rady Dialogu Społecznego,

b) Komitetu do Spraw Europejskich,

c) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Gabinet Polityczny Ministra,

b) Biuro Komunikacji,

c) Biuro Ministra,

d) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

e) Departament Nadzoru i Kontroli,

f) Departament Prawny,

g) Departament Współpracy Międzynarodowej,

h) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

3) sprawuje nadzór nad:

a) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,

b) Głównym Inspektorem Sanitarnym,

c) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych,

d) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

4) nadzoruje działalność:

a) Agencji Badań Medycznych w Warszawie,

b) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,

c) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

d) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

e) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

f) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

g) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

h) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

i) Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

j) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

k) Narodowego Funduszu Zdrowia,

l) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

m) Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

n) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

o) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

p) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie;

5) wykonuje prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju;

6) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

§ 3.

1. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy podpisywanie:

1) rozporządzeń, w tym wydawanych „w porozumieniu”, zarządzeń, obwieszczeń, w tym dotyczących tekstów jednolitych;

2) pism kierowanych do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, a także do przedstawicieli dyplomatycznych innych państw;

3) wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

2. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny podpisują we własnym imieniu, zgodnie z podziałem kompetencji lub udzielonymi upoważnieniami, pisma do niewymienionych w ust. 1 członków prezydiów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, posłów lub senatorów, członków kierownictw ministerstw i urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich, osób reprezentujących organy samorządu terytorialnego, Najwyższej Izby Kontroli i organizacji społecznych.

§ 4.

Sekretarz Stanu Waldemar Kraska:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Bezpieczeństwa,

b) Departament Lecznictwa, z wyłączeniem spraw związanych z:

- finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

- kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,

- taryfikacją świadczeń,

c) Departament Zdrowia Publicznego, z wyłączeniem zakresu uzależnień;

4) nadzoruje działalność:

a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,

d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

f) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

g) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

h) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

i) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

j) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

k) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

l) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

m) Polskiego Laboratorium Antydopingowego w Warszawie,

n) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

o) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

5) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia;

6) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Dziennik Ustaw” oraz „Monitor Polski” i Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia;

7) dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich;

8) w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zapoznaje się z treścią adresowanych do Ministra dokumentów niejawnych:

a) krajowych o klauzulach „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne”, w tym oznaczonych „do rąk własnych”,

b) Unii Europejskiej o klauzuli „RESTREINT UE / EU RESTRICTED” - oraz realizuje sprawy wynikające z treści tych dokumentów, a w szczególności wskazuje inne osoby uprawnione do zapoznawania się z ich treścią, poleca wykonanie wydruków, kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, odwzorowania cyfrowego lub tłumaczenia, oraz prowadzi korespondencję w sprawach wynikających z ich treści;

9) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi;

10) wykonuje, w imieniu Ministra, obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 3.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Piotr Bromber:

1) jest członkiem:

a) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,

b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,

c) Stałego Komitetu Rady Ministrów;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,

b) Departament Rozwoju Kadr Medycznych;

3) nadzoruje działalność:

a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

d) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

e) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

f) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

g) uczelni medycznych;

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 2.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Marcin Martyniak:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Analiz i Strategii,

b) Departament Oceny Inwestycji;

2) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 1.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski:

1) jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu i Finansów,

b) Departament Innowacji,

c) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z:

- kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,

- taryfikacją świadczeń gwarantowanych,

d) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,

e) Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień;

3) nadzoruje działalność:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,

b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

c) Centrum e-Zdrowia w Warszawie,

d) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

e) Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie,

f) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,

g) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,

h) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,

i) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie.

§ 8.

Dyrektor Generalny Damian Jakubik:

1) zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa Zdrowia na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598);

2) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Biuro Administracyjne,

b) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

§ 9.

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 4-8 rozstrzyga Minister.

§ 10.

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie ustalonego w zarządzeniu zakresu czynności, są upoważnieni do:

1) podejmowania wszelkich działań w zakresie powierzonych czynności, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:

a) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich,

b) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze,

c) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji oraz

d) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych (między innymi odpowiedzi na skargę oraz na pozew)

- w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego i prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych;

2) prowadzenia spraw wynikających z nadzoru nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Zdrowia projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

3) podpisywania, w zastępstwie Ministra, stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;

4) podpisywania, w zastępstwie Ministra, pism kierujących dokumenty rządowe do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a także do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oraz Komitet Społeczny Rady Ministrów, a także stanowisk dotyczących tych dokumentów;

5) dekretowania kierowanej do Ministra korespondencji i udzielania odpowiedzi na tę korespondencję;

6) uczestnictwa w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, w szczególności jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań, oraz wykonywania innych zadań bezpośrednio wskazanych przez Ministra.

§ 11.

Minister może przejąć do prowadzenia sprawy nie uwzględniając zakresu czynności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu określonego w przepisach zarządzenia, z wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych i postanowień pozostających we właściwości Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu.

§ 12.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia Sekretarz Stanu Waldemar Kraska, a w przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu Waldemara Kraski - wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.

2. W czasie nieobecności:

1) Sekretarza Stanu Waldemara Kraskę zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski;

2) Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Bromber;

3) Podsekretarza Stanu Piotra Brombera zastępuje Podsekretarz Stanu Marcin Martyniak;

4) Podsekretarza Stanu Marcina Martyniaka zastępuje Sekretarz Stanu Waldemar Kraska.

3. Minister może ustalić inny porządek zastępstw.

4. O nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz osobach ich zastępujących Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie pozostałych członków Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia.

§ 13.

1. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra niezwłocznie na piśmie o zaistnieniu przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

2. Minister wyłącza Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu z urzędu lub na ich żądanie od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3. W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w § 12 ust. 2 i 3.

4. W przypadku, gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu, o którym mowa w ust. 2, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.

5. O wyłączeniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu oraz o wskazaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu właściwego do udziału w postępowaniu rozstrzyga Minister w drodze postanowienia.

§ 14.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 83 i 89).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Ewa Krajewska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2587).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-04
  • Data wejścia w życie: 2023-12-04
  • Data obowiązywania: 2023-12-04
  • Dokument traci ważność: 2024-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA