REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 42

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „Dostępność Plus dla AOS”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Sterujący Projektu „Dostępność Plus dla AOS” nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący - dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia pełniącej funkcję beneficjenta Projektu „Dostępność Plus dla AOS” nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, zwanego dalej „Projektem”;

2) Zastępca Przewodniczącego - zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia pełniącej funkcję beneficjenta Projektu;

3) członkowie:

a) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia pełniącej funkcję beneficjenta Projektu,

b) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowa pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego,

c) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności wskazanych przez Radę Dostępności, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 oraz z 2024 r. poz. 731),

d) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

e) przedstawiciel Doradcy do spraw dostępności w Projekcie,

f) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

g) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

4) Sekretarz - przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia pełniącej funkcję beneficjenta Projektu.

2. Członkowie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnionych przedstawicieli.

3. Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami, w szczególności przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, których właściwość merytoryczna obejmuje sprawy nadzoru i kontroli, zdrowia publicznego, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności oraz organizacji świadczeniodawców wpisanych do wykazu reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców prowadzonego przez Ministra, jak również ekspertów i specjalistów, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Komitetu.

4. Osoby wchodzące w skład Komitetu oraz osoby, o których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązane do bezstronności i zachowania w poufności informacji i danych uzyskanych w związku z udziałem w pracach Komitetu.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i e, przed powołaniem w skład Komitetu, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Komitetu.

§ 3.

Do zadań Komitetu należy wsparcie merytoryczne w zakresie zarządzania Projektem, w szczególności:

1) określanie kierunków prac nad Projektem;

2) monitorowanie realizacji Projektu;

3) doradzanie Kierownikowi Projektu;

4) komunikacja z interesariuszami Projektu.

§ 4.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) ustalanie porządku posiedzenia Komitetu;

2) prowadzenie posiedzeń Komitetu;

3) planowanie i organizowanie pracy Komitetu;

4) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz;

5) określanie sposobów i terminów wykonania zadań Komitetu;

6) informowanie członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia pełniącej funkcję beneficjenta Projektu o bieżącej działalności Komitetu, w tym o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 3.

3. Zadania Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Komitet obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się również w trybie zdalnym, z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

3. Posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech osób wchodzących w skład Komitetu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

4. Zawiadomienie o posiedzeniu Komitetu i porządku posiedzenia Sekretarz przesyła osobom wchodzącym w skład Komitetu, nie później niż 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia.

5. Komitet podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadkach, w których osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być z inicjatywy Przewodniczącego poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu osób wchodzących w skład Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

6. Z posiedzenia Komitetu Sekretarz sporządza protokół i przekazuje go w postaci elektronicznej osobom wchodzącym w skład Komitetu do akceptacji. Osoby wchodzące w skład Komitetu mają prawo zgłoszenia uwag do protokołu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Uwagi do protokołu rozstrzyga Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego.

7. Protokół z posiedzenia jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Zastępcę Przewodniczącego.

8. Przebieg posiedzeń Komitetu może być utrwalany na elektronicznym nośniku danych.

9. Z inicjatywy Przewodniczącego, Komitet może podejmować decyzje w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

10. Sekretarz z upoważnienia Przewodniczącego przesyła pisemny projekt rozstrzygnięcia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do osób wchodzących w skład Komitetu do rozpatrzenia w trybie obiegowym, a także zawiadamia o terminie i sposobie przedstawienia stanowiska. Przepisy ust. 5 zdanie drugie i trzecie stosuje się.

11. W przypadku nieobecności Sekretarza funkcję tę pełni osoba wskazana przez Przewodniczącego.

§ 6.

1. Przewodniczący składa członkowi Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującemu prace komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia pełniącej funkcję beneficjenta Projektu roczne sprawozdania ze swojej działalności, nie później niż do dnia 15 stycznia za rok poprzedni.

2. Przewodniczący składa sprawozdanie z działalności Komitetu na żądanie członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia pełniącej funkcję beneficjenta Projektu.

§ 7.

Z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w § 3, osobom wchodzącym w skład Komitetu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2190).

§ 8.

Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Zdrowia pełniąca funkcję beneficjenta Projektu.

§ 9.

Osoba wchodząca w skład Komitetu, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e, przystąpi do prac Komitetu niezwłocznie po jej wyłonieniu przez beneficjenta Projektu w odrębnym postępowaniu.

§ 10.

Komitet powołuje się na czas realizacji Projektu.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Wojciech Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-14
  • Data wejścia w życie: 2024-06-15
  • Data obowiązywania: 2024-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA