reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 lipca 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa organizację, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej „Zespołem”, w Ministerstwie Sprawiedliwości, zwanym dalej „Ministerstwem”.
§ 2.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz lub Podsekretarz Stanu nadzorujący pracę Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

2) I Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Generalny Ministerstwa;

3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Generalny Służby Więziennej;

4) Sekretarz Zespołu – Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

5) Członkowie Zespołu:

a) Dyrektor Biura Ministra;

b) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego;

c) Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego;

d) Dyrektor Departamentu Sądów Powszechnych;

e) Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji;

f) Dyrektor Departamentu Praw Człowieka;

g) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego;

h) Dyrektor Departamentu Organizacyjnego;

i) Dyrektor Departamentu Kadr;

j) Dyrektor Departamentu Budżetu i Inwestycji;

k) Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

I) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych;

m) Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi;

n) Dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;

o) Dyrektor Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego;

p) Dyrektor Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego;

q) Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego;

r) Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;

s) Rzecznik Ministra.

2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w charakterze uczestników lub ekspertów.

§ 3.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności I Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i I Zastępcy Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje II Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie grup roboczych Zespołu;

7) informowanie Ministra Sprawiedliwości o bieżącej działalności Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może powołać ze składu Zespołu grupy robocze w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.
Zespół działa na podstawie planu pracy, który zatwierdza Minister Sprawiedliwości.
§ 5.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w czasie jego nieobecności upoważniony Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu, w zależności od potrzeb, określa skład uczestników posiedzenia, miejsce i termin.

4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zespołu.

§ 6.
1. Miejscem pracy Zespołu jest sala nr 206 w budynku Ministerstwa w Warszawie przy ul. F. Chopina 1 lub inne miejsce wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 7.
Komórki organizacyjne określone w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 13) są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
§ 8.
Obsługę prac Zespołu zapewniają w szczególności, pod względem:

1) merytorycznym oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych i obsługi kancelaryjnej – Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

2) organizacyjnym i logistycznym – Biuro Dyrektora Generalnego we współpracy z Biurem Administracyjno-Finansowym;

3) obsługi teleinformatycznej – Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

4) prawnym – Departament Legislacyjno-Prawny.

§ 9.
Traci moc zarządzenie Nr 158/08/BINiSO Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

 

1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama