reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.
Zadaniem Zespołu jest przegląd i ocena aktualnego stanu prawnego w zakresie prawa karnego wykonawczego oraz wypracowanie propozycji niezbędnych rozwiązań legislacyjnych w tej dziedzinie.
§ 3.
W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

2) Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:

a) prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa,

b) sędzia Mirosław Przybylski – Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości;

3) Członkowie Zespołu:

a) gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej,

b) prof. zw. dr hab. Jerzy Migdał – Uniwersytet Jagielloński,

c) prof. zw. dr hab. Łukasz Pohl – Uniwersytet Szczeciński,

d) prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wiak – Katolicki Uniwersytet Lubelski,

e) dr Bartłomiej Kowalski – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa,

f) sędzia Monika Kruczek – Departament Legislacyjny w Ministerstwie Sprawiedliwości,

g) sędzia Piotr Szydłowski – Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości,

h) sędzia Marek Korczyński – Departament Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości,

i) sędzia Rafał Waszkiewicz – Departament Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości,

j) dr Aneta Jakubiak-Mirończuk – Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości,

k) sędzia dr Marcin Dudzik – Sąd Rejonowy w Przemyślu,

l) sędzia Robert Pelewicz – Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,

m) sędzia Tomasz Nowiński – Sąd Okręgowy w Tarnowie,

n) kurator specjalista Wioletta Włodyga – Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji,

o) płk Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej,

p) Michał Zoń – Dyrektor Biura Prawnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej;

4) Sekretarz Zespołu – Krzysztof Leoszkiewicz, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Zastępców Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i kierowanie jego pracami;

3) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie programu posiedzeń Zespołu;

5) złożenie Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdania końcowego z prac Zespołu.

3. Przewodniczący może:

1) w ramach Zespołu tworzyć zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań Zespołu;

2) zlecać wykonanie opracowania, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 5.
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące jego członkami, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu.
§ 6.
1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zespołu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.

§ 7.
1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2. Ministerstwo Sprawiedliwości pokrywa koszty związane z udziałem członków Zespołu oraz osób zaproszonych w trybie § 5, w szczególności koszty noclegów i wyżywienia. Ponadto członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, związanych z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących funkcjonariuszy oraz pracowników Służby Więziennej.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2 nie dotyczy osób zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 8.
Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są zobowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udostępniania mu niezbędnych informacji w realizacji jego zadań.
§ 9.
Obsługę prac Zespołu pod względem organizacyjno-biurowym zapewnia Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji.
§ 10.
Zespół zakończy swoje prace z chwilą przyjęcia przez Ministra Sprawiedliwości sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5.
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama