Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 120

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju, utrzymania i monitoringu Systemu Losowego Przydziału Spraw oraz wsparcia jego użytkowników

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw rozwoju, utrzymania i monitoringu Systemu Losowego Przydziału Spraw oraz wsparcia jego użytkowników - zwany dalej Zespołem.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowywanie koncepcji rozwojowych Systemu Losowego Przydziału Spraw - zwanego dalej SLPS;

2) opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących przydziału spraw i użytkowania SLPS w sądach powszechnych;

3) wspieranie komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach związanych z funkcjonowaniem SLPS;

4) opracowywanie narządzi i procedur kontroli osób obsługujących SLPS w sądach powszechnych w roli Administratora Lokalnego i Pracownika Sekretariatu oraz osób funkcyjnych nadzorujących przydział spraw - zwanych dalej użytkownikami SLPS;

5) merytoryczne i techniczne wspieranie użytkowników SLPS.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Mirosława Lalik - Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;

2) Zastępca Przewodniczącego - Koordynator krajowy SLPS: Iwona Rutkowska - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, główny specjalista w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;

3) członkowie:

a) Dariusz Pawłyszcze - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,

b) Katarzyna Majewska-Miś - główny specjalista w Wydziale do spraw Wsparcia Systemów Kadrowych i Systemu Losowego Przydziału Spraw Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych,

c) Michał Bloch - Naczelnik Wydziału do spraw Wsparcia Systemów Kadrowych i Systemu Losowego Przydziału Spraw Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych,

d) konsultanci krajowi SLPS.

§ 4.

Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności wyznacza kierunki jego bieżącej działalności w ramach wykonywania zadań określonych w § 2 oraz w miarę potrzeby zwołuje jego posiedzenia. Może on powierzyć kierowanie pracami Zespołu w określonym zakresie Zastępcy Przewodniczącego, a także zaprosić do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego członków, w szczególności użytkowników SLPS i pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości wyróżniających się wiedzą przydatną do realizacji zadań Zespołu.

§ 5.

Zastępca Przewodniczącego:

1) kieruje pracami zespołu w razie nieobecności Przewodniczącego oraz w zakresie określonym w § 4 zd. drugie;

2) jako Koordynator krajowy SLPS:

a) wyznacza i odwołuje z funkcji konsultantów krajowych SLPS oraz zawiadamia o powyższym Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, a za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych - prezesów i dyrektorów sądów powszechnych, jak również zamieszcza informacje w tym przedmiocie w aplikacji SLPS / zakładka FAQ,

b) przeprowadza szkolenia konsultantów krajowych SLPS i kandydatów na konsultantów krajowych SLPS,

c) udziela wsparcia merytorycznego konsultantom krajowym SLPS i koordynuje ich działania,

d) dba o jednolitość stosowania SLPS,

e) zwołuje w miarę potrzeby spotkania robocze z konsultantami krajowymi SLPS dla omówienia istotnych zagadnień związanych z jego bieżącym funkcjonowaniem, w tym pojawiającymi się w praktyce rozbieżnościami i błędami w jego obsłudze,

f) przedstawia Zespołowi istotne zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem SLPS, w tym pojawiającymi się w praktyce rozbieżnościami i błędami w jego obsłudze, a także zgłaszane przez użytkowników uwagi i postulaty dotyczące zmian sposobu działania i obsługi SLPS oraz przepisów o przydziale spraw,

g) kieruje wykonaniem innych zadań z zakresu merytorycznego i technicznego wspierania użytkowników SLPS.

§ 6.

Konsultanci krajowi SLPS wspierają merytorycznie i technicznie użytkowników SLPS, a w szczególności:

1) udzielają konsultacji użytkownikom SLPS oraz opiniują i wydają rekomendacje w zakresie prawidłowości wpisów w SLPS wykonywanych przez administratorów lokalnych, w szczególności dla nowych orzeczników w wydziale;

2) udzielają pomocy w formułowaniu zgłoszeń do linii wsparcia SLPS (helpdesku) w przypadkach przekraczających kompetencje użytkowników SLPS;

3) współpracują z prezesami sądów powszechnych i innymi wyznaczonymi osobami w zakresie bieżącej kontroli prawidłowości obsługi SLPS;

4) uczestniczą w testach nowych funkcjonalności SLPS;

5) prowadzą bieżący monitoring kompetencji osób obsługujących SLPS i określają potrzeby szkoleniowe;

6) prowadzą szkolenia użytkowników SLPS i kandydatów na użytkowników SLPS;

7) wykonują zadania zlecone im przez Koordynatora Krajowego SLPS.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych.

§ 8.

Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych:

1) nadaje członkom Zespołu uprawnienia do korzystania z platform elektronicznych służących komunikacji w sprawach objętych zadaniami Zespołu i zapewnia im w tym celu odpowiedni sprzęt;

2) prowadzi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości wykaz konsultantów krajowych SLPS wraz z ich danymi kontaktowymi.

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia merytorycznego Systemu Losowego Przydziału Spraw (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 162).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-18
  • Data wejścia w życie: 2022-05-19
  • Data obowiązywania: 2022-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe