REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 20

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie sposobu współdziałania Ministra Sprawiedliwości z rzecznikami dyscyplinarnymi Ministra Sprawiedliwości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) w związku z art. 112b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej „rzecznikiem”, w wykonywaniu swoich czynności jest niezależny od Ministra Sprawiedliwości.

§ 2.

Minister Sprawiedliwości powołuje rzecznika w szczególności, gdy inny rzecznik dyscyplinarny prowadzi czynności wyjaśniające albo postępowanie dyscyplinarne dotyczące:

1) wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pytania prejudycjalnego, o którym mowa w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864, z późn. zm.);

2) treści orzeczenia sądowego;

3) badania przez sędziego zgodności z prawem powołania innego sędziego, spełniania przez innego sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności w związku z okolicznościami towarzyszącymi jego powołaniu lub zgodności z prawem składu sądu w związku z okolicznościami towarzyszącymi powołaniu sędziego będącego członkiem tego składu.

§ 3.

1. Powołując rzecznika, Minister Sprawiedliwości bierze pod uwagę w szczególności doświadczenie zawodowe, dotychczasowy przebieg służby sędziowskiej lub prokuratorskiej oraz to, czy dana osoba daje rękojmię należytego sprawowania funkcji rzecznika.

2. Minister Sprawiedliwości powołuje rzecznika spośród osób mających co najmniej 10 lat praktyki w sprawach karnych.

3. W przypadku stwierdzenia potrzeby powołania rzecznika spośród prokuratorów Minister Sprawiedliwości zwraca się do Prokuratora Krajowego o wskazanie prokuratorów spełniających kryteria wskazane w ust. 1 i 2.

4. Przed powołaniem rzecznika Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do danej osoby o przedstawienie informacji w zakresie dotyczącym kryteriów wskazanych w ust. 1 i 2.

§ 4.

Powołując rzecznika, Minister Sprawiedliwości wskazuje okoliczności pozwalające na zidentyfikowanie sprawy dotyczącej sędziego lub wskazuje sygnaturę akt sprawy prowadzonej przez innego rzecznika dyscyplinarnego.

§ 5.

Odpis aktu powołującego rzecznika przekazuje się właściwemu prezesowi sądu albo kierownikowi jednostki organizacyjnej prokuratury.

§ 6.

W przypadku powołania rzecznika do sprawy prowadzonej przez innego rzecznika dyscyplinarnego, odpis aktu powołującego rzecznika przekazuje się temu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

§ 7.

W przypadku potrzeby wyznaczenia innej osoby w miejsce rzecznika, w szczególności w razie śmierci, rezygnacji lub przejścia rzecznika w stan spoczynku, przepisy § 3-6 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

1. Obsługę biurową i kancelaryjną rzecznika zapewniają sąd albo prokuratura, będące miejscem służbowym rzecznika, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Minister Sprawiedliwości może udostępnić pomieszczenie na potrzeby czynności podejmowanych przez rzecznika, w tym w szczególności przesłuchania, w razie przeprowadzania ich w Warszawie.

§ 9.

1. Minister Sprawiedliwości monitoruje warunki funkcjonowania rzecznika, w szczególności w zakresie zapewnionej mu obsługi biurowej i kancelaryjnej.

2. Informacje w zakresie określonym w ust. 1, w tym o napotkanych trudnościach w realizacji zadań rzecznika, Minister Sprawiedliwości uzyskuje w wyniku:

1) zwrócenia się o ich przedstawienie do rzecznika;

2) przedstawienia ich przez rzecznika z urzędu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Adam Bodnar


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615 i 1860.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-02-17
  • Data obowiązywania: 2024-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA