REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 171

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw określenia zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata oraz radcę prawnego ustanowionych z urzędu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw określenia zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata oraz radcę prawnego ustanowionych z urzędu, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2.

Na Pełnomocnika powołuje się Pana Jacka Różyckiego.

§ 3.

Pełnomocnika powołuje się na czas nieoznaczony.

§ 4.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) ocena funkcjonowania obowiązujących regulacji prawnych w zakresie zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata oraz radcę prawnego ustanowionych z urzędu;

2) analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem kierunku i zakresu zmian legislacyjnych gwarantujących urealnienie wysokości opłat w stosunku do nakładu pracy pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, jego wkładu w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, stopnia zawiłości sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz wartości przedmiotu sprawy;

3) udział w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawach dotyczących realizacji zadań powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości;

4) utrzymywanie bieżących kontaktów z organami samorządów zawodów prawniczych.

§ 5.

1. Nadzór nad Pełnomocnikiem sprawuje Minister Sprawiedliwości.

2. Nadzór nad realizacją bieżących zadań Pełnomocnika Minister Sprawiedliwości może powierzyć Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 6.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostki podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 7.

1. Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. W przypadku powierzenia nadzoru, o którym mowa w § 5 ust. 2, sprawozdanie przed przedłożeniem Ministrowi Sprawiedliwości wymaga akceptacji właściwego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Zawodów Prawniczych.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Adam Bodnar

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-17
  • Data wejścia w życie: 2024-05-18
  • Data obowiązywania: 2024-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA