REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 13

ZARZĄDZENIE NR 43
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. Nr 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego3);

2) Departamentu Projektów Strategicznych;

3) Biura Komunikacji Społecznej;

4) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10.

2. Ministrowi Skarbu Państwa, zwanemu dalej Ministrem, podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. Minister nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

2) przemysł naftowy.

5. Minister nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

6. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w niniejszym zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

7. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

8. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, o których mowa w ust. 6, zgodnie z wynikającym z niniejszego zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 17.

9. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z wynikającym z zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i ust. 8, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/wydatku publicznego.

10. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 9 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań nie będących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

11. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

12. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

13. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

14. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

15. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów.

16. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

17. Minister może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 2

1. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prawnego i Procesowego;

2) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat;

3) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego (listę branż i podmiotów nadzorowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

2. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 3 ust. 2 poza Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A., BUDEXPO sp. z o.o., ELEKTRIM-MEGADEX S.A. oraz w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia poza Polskim Holdingiem Farmaceutycznym S.A. w likwidacji):

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) hutnictwo;

5) przemysł elektroniczny;

6) przemysł elektrotechniczny;

7) górnictwo;

8) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

9) budownictwo;

10) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

11) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

12) agencje przedsiębiorczości;

13) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

14) przemysł koksowniczy;

15) przemysł wydobywczy i kopalin;

16) telekomunikacja.

3. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

4. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

5. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie.

6. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

§ 3

1. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prywatyzacji;

2) Departamentu Analiz.

2. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem: podmiotów z branży przemysł gazowy, przemysł naftowy oraz Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. w Kotlarni, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach, Zakłady Chemiczne POLICE S.A., Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A., Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A., DALMOR S.A., BUDEXPO sp. z o.o., Azoty-Adipol S.A., ELEKTRIM-MEGADEX S.A., Bumar Elektronika S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o., Stomil-Poznań S.A., Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o., Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS – bumar sp. z o.o., Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

3. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

2) uzdrowiska;

3) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

4) przemysł spirytusowy;

5) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

6) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

7) przemysł drzewny i papierniczy;

8) przemysł meblowy;

9) przemysł odzieżowy;

10) przemysł surowców odzieżowych;

11) przemysł skórzany;

12) przedsiębiorstwa turystyczne;

13) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

14) zarządzanie nieruchomościami;

15) wydawnictwa i poligrafia;

16) przemysł cukrowniczy;

17) wyścigi konne;

18) gry losowe i zakłady wzajemne;

19) fundacje;

20) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

4. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 5.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Restrukturyzacji;

2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa

2. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 3 ust. 2 poza Zakłady Chemiczne POLICE S.A., DALMOR S.A. oraz Azoty-Adipol S.A.):

1) przemysł obronny;

2) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

3) chemia ciężka;

4) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

5) transport;

6) przemysł środków transportu;

7) żegluga i porty;

8) media;

9) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.;

10) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

11) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

12) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

4. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

5. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

6. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

7. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

8. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.

10. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak koordynuje zadania Ministra Skarbu Państwa w zakresie instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w zakresie integracji europejskiej.

11. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych z wyłączeniem spółki Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.

12. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty nie prowadzące działalności.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Rynków Kapitałowych;

2) Biura Kontroli.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 3 ust. 2 oraz w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) bankowość;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) energetyka;

4) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.;

5) KGHM Polska Miedź S.A.

3. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje procesy prywatyzacyjne prowadzone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

5. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje wybrane projekty prywatyzacyjne wskazane przez Ministra.

6. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

§ 6

1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) Biura Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

§ 7

1. Przypisanie branż i spółek do Departamentów Ministerstwa przedstawiają załączniki Nr 1–3 i 5 do zarządzenia.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 32 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

 

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

3) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister M. Budzanowski odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH]

Załączniki do zarządzenia Nr 43 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 1 sierpnia 2012 r. (poz. 13)

Załącznik nr 1

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

ENEA S.A.

Poznań

2

ENERGA S.A.

Gdańsk

3

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

4

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

5

LOTOS PETROBALTIC S.A

Gdańsk

6

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Warszawa

7

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

8

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

9

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

10

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

11

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

12

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

13

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

14

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

15

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

16

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

 

Załącznik 2. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI]

Załącznik nr 2

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

2

Bumar sp. z o.o.

Warszawa

3

Bumar Elektronika S.A.

Warszawa

4

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

Bydgoszcz

5

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

6

Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.

Warszawa

7

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

8

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

9

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

10

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

11

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

12

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Kraśnik

13

Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS – Bumar sp. z o.o.

Wadowice

14

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

15

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

16

Huta „Kościuszko” S.A.

Chorzów

17

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

18

HUTMAR S.A.

Częstochowa

19

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. w Kotlarni

Kotlarnia

20

Kopalnia Siarki „MACHÓW” S.A.

Tarnobrzeg

21

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

22

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

23

LS Airport Services S.A.

Warszawa

24

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

Łódź

25

Meble Emilia sp. z o.o.

Warszawa

26

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.

Warszawa

27

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

28

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

29

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o.

Tarnów

30

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

Gliwice

31

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

 

1

2

3

32

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

33

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

34

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

35

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

36

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

37

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

38

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

39

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

40

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

41

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

42

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

43

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

44

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

45

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

46

STOMIL-Poznań S.A.

Poznań

47

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

48

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

49

UNICON Sp. z o.o.

Białogard

50

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

51

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.

Warszawa

52

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

53

WITAR S.A.

Poznań

54

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

55

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

56

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

57

Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o.

Świdnik

58

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

59

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

60

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp z o.o.

Dzierżoniów

61

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.

Łódź

62

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

63

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

64

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

65

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

66

Spółki w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

67

Spółki nie prowadzące działalności

 

Załącznik 3. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 2 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA]

Załącznik nr 3

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO,
Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 2 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA

1. Agencje Przedsiębiorczości.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie.

3. Chemia ciężka.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Huta Kościuszko S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje.

6. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne.

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,

– Krajowy Depozyt papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media.

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie,

– Meble Emilia sp. z o.o. w Warszawie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

– Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi,

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem – Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem WITAR S.A. w Poznaniu.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

– UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

– UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

– Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

– Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

– Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

– Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

35. Przemysł skórzany.

36. Przemysł spirytusowy.

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie,

– Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy.

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnia Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu,

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie.

42. Telekomunikacja.

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S. A.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska.

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

46. Wyścigi konne.

47. Zarządzanie nieruchomościami.

48. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

49. Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

50. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.


Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika


Załącznik 5. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH]

Załącznik nr 5

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:

1. Bankowość.

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-23
  • Data wejścia w życie: 2012-08-01
  • Data obowiązywania: 2012-08-01
  • Dokument traci ważność: 2012-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA