REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 3

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie powoływania biegłego rewidenta w celu zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu powołania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zwanego dalej "operatorem", - zobowiązanego do prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", instrukcją i opisem kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych, pod względem zgodności z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez Prezesa UKE instrukcją i opisem kalkulacji kosztów, zwanego dalej "badaniem", przeprowadza się postępowanie konkursowe.

§ 2.

1. O rozpoczęciu postępowania konkursowego informuje się poprzez zamieszczenie ogłoszenia w dwóch tytułach prasy codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "UKE".

2. Informacja o rozpoczęciu postępowania konkursowego może zostać przekazana do wybranych oferentów potencjalnie zainteresowanych przeprowadzeniem badania.

3. W ogłoszeniu o rozpoczęciu postępowania konkursowego określa się w szczególności:

1) przedmiot postępowania konkursowego;

2) miejsce udostępnienia specyfikacji warunków postępowania konkursowego, zwanej dalej "specyfikacją";

3) miejsce oraz termin składania ofert.

§ 3.

W specyfikacji określa się w szczególności warunki formalne jakim powinna odpowiadać oferta, formę i terminy przekazania Prezesowi UKE wyników badania oraz kryteria oceny oferty związane z ceną i doświadczeniem.

§ 4.

1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję.

2. Komisja składa się z od 4 do 6 członków, w tym Przewodniczącego, wyznaczonych przez Prezesa UKE spośród pracowników UKE posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

§ 5.

1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.

2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w tym Przewodniczącego.

3. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego.

§ 6.

1. Komisja otwiera oferty, sporządza listę ofert złożonych w terminie.

2. Niezwłocznie po sporządzeniu listy, o której mowa w ust. 1, każdy członek Komisji podpisuje pisemne oświadczenie, że:

1) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1;

2) przed upływem roku od daty ogłoszenia o postępowaniu nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1;

3) nie pozostawał z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

§ 7.

1. Niezwłocznie odwołuje się członka Komisji, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa § 6 ust. 2, albo którego oświadczenie okaże się nieprawdziwe.

2. Jeżeli w wyniku odwołania liczba członków Komisji jest mniejsza niż 4, uzupełnia się skład Komisji wyznaczając kolejnego członka Komisji, zgodnie z § 4 ust. 2.

§ 8.

1. Komisja dokonuje badania i oceny ofert w dwóch etapach.

2. W etapie pierwszym Komisja bada, czy oferta odpowiada warunkom formalnym, o których mowa w § 3.

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu drugiego jest spełnienie przez nią warunków formalnych.

4. W etapie drugim Komisja dokonuje oceny oferty zgodnie z kryteriami oceny oferty, o których mowa w § 3.

5. Dokonując oceny oferty Komisja odrębnie ocenia spełnianie poszczególnych kryteriów oceny oferty. Ocenę oferty stanowi suma cząstkowych ocen przyznanych danej ofercie zgodnie z poszczególnymi kryteriami oceny oferty.

§ 9.

Postępowanie konkursowe unieważnia się, jeżeli:

1) nie wpłynęła żadna oferta albo

2) żadna z ofert nie została zakwalifikowana przez Komisję do oceny w etapie drugim.

§ 10.

1. Z przebiegu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów badania i oceny ofert;

2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) liczbę złożonych ofert;

4) liczbę ofert złożonych po terminie;

5) liczbę ofert zbadanych w pierwszym etapie;

6) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w drugim etapie;

7) uszeregowanie ofert według ich łącznych ocen, ze wskazaniem ocen cząstkowych o których mowa w § 8 ust. 5 albo informację o braku ofert spełniających warunki formalne;

8) uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie postępowania konkursowego;

9) podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu wyjaśnienie przyczyny braku podpisu.

2. Do protokołu dołącza się listę, o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE w celu zatwierdzenia protokół, o którym mowa w ust. 1, wraz z całą dokumentacją związaną z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu powołuje się biegłego rewidenta albo unieważnia się postępowanie konkursowe.

§ 11.

Zatwierdzenie protokołu, o którym mowa w § 10 ust. 1, kończy postępowanie konkursowe.

§ 12.

1. Ogłoszenie o powołaniu biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania albo o unieważnieniu postępowania konkursowego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UKE oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE.

2. O powołaniu biegłego rewidenta informuje się operatora.

§ 13.

1. Biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia badania odwołuje się, jeżeli naruszy warunek niezależności od operatora w okresie przeprowadzania badania.

2. Biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia badania można odwołać, jeżeli:

1) wyniki badań nie zostaną przekazane Prezesowi UKE w formie i terminach określonych w specyfikacji;

2) informacje podane przez biegłego rewidenta w ofercie okażą się nieprawdziwe;

3) w innych przypadkach wskazanych w akcie powołania biegłego rewidenta.

§ 14.

Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa UKE z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie powoływania biegłego rewidenta w celu zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-09
  • Data wejścia w życie: 2020-01-09
  • Data obowiązywania: 2020-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA