REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 3

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 22 lutego 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1, 9, 14 i 25 oraz z 2021 r. poz. 3 i 12) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) bierze udział w realizacji zadań związanych z opracowaniem rocznego planu kontroli i monitoringu;";

2) w § 28:

a) w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) stosowania w Urzędzie podejścia procesowego;",

b) uchyla się pkt 8;

3) w § 29:

a) w pkt 6 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) poradnictwa konsumenckiego;",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących nakładania kar pieniężnych, o których mowa w Prawie telekomunikacyjnym, w przypadkach niewymagających przeprowadzenia kontroli w zakresie właściwości Departamentu;",

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) koordynacja przestrzegania w Urzędzie przepisów o dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.";

4) w § 35 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) prowadzenie rejestru liczby i czasu trwania kontroli telekomunikacyjnych i pocztowych u przedsiębiorców w oparciu o dane:

a) własne uzupełnione przez delegatury, w odniesieniu do realizowanych przez Departament i delegatury kontroli, których koordynacja należy do zadań Departamentu,

b) przekazane przez Delegaturę we Wrocławiu, Departament Bezpieczeństwa i Departament Rynku Pocztowego;";

5) w § 36:

a) uchyla się pkt 3 i 10,

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) reklamowanie pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz powiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień o pracownikach Urzędu podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej;",

c) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) prowadzenie ewidencji oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu oraz ich przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu oraz Zespołowi do spraw analizy oświadczeń o stanie majątkowym;",

d) dodaje się pkt 27-29 w brzmieniu:

"27) współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, instytucjami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa sieci i usług telekomunikacyjnych;

28) rozwijanie i doskonalenie zdolności organizacyjnych i kompetencyjnych niezbędnych do funkcjonowania w Urzędzie struktury organizacyjnej zapewniającej wymianę oraz analizę informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa;

29) koordynowanie oraz uczestniczenie w realizacji zadań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Urzędzie.";

6) w § 37 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) informowanie pracowników Urzędu, za pomocą Intranetu, o zmianach w przepisach prawa polskiego w sprawach z zakresu kompetencji Prezesa;".

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek i przekażą je Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego do uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 1, kierownicy komórek organizacyjnych uwzględniają uwagi zgłoszone przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

3. Uzgodnione regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego przekazuje do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-22
  • Data wejścia w życie: 2022-02-23
  • Data obowiązywania: 2022-02-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA