REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 4

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 22 lutego 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości (Dz. Urz. UKE poz. 26) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) opłatach stanowiących przychód Funduszu Szerokopasmowego - rozumie się przez to środki pobrane z tytułu opłat, o których mowa w art. 184 ust. 1 i art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2021 r. poz. 576), w wysokości określonej w art. 16a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, 784 i 2333);";

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W księgach rachunkowych UKE ujmuje się:

1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa lub opłaty stanowiące przychód Funduszu Szerokopasmowego, które są kasowo zrealizowane na rachunku bankowym dochodów;

2) wydatki budżetu państwa faktycznie kasowo zrealizowane na rachunku bankowym wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;

3) wydatki budżetu środków europejskich faktycznie kasowo zrealizowane przez NBP lub zrealizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zleceń płatności w danym roku budżetowym.";

3) w § 11 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "się";

4) w § 40 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek, zgodnie z art. 15 § 3c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-22
  • Data wejścia w życie: 2022-02-23
  • Data obowiązywania: 2022-02-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA