| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 11 maja 2006 r.

w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego – gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Transportu

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu oraz zniesienia Ministerstwa Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 76, poz. 534) ustala się, co następuje:

§ 1

1. Przy Ministerstwie Transportu w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6 funkcjonuje Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego – gospodarstwo pomocnicze Ministerstwa Transportu.

2. Biuro może używać skróconej nazwy „BOTM”.

§ 2

Siedziba biura mieści się w Warszawie w budynku przy ul. Prostej 69.

§ 3

Przedmiotem działalności Biura jest:

1) obsługa Ministra Transportu w zakresie wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 20881)) lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

2) obsługa przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy i międzynarodowe przewozy na potrzeby własne;

3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministerstwo Transportu.

§ 4

Biuro gospodaruje składnikami majątkowymi przydzielonymi w dniu jego utworzenia i nabytymi w trakcie swojej działalności.

§ 5

1. Biuro realizuje zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 1, z osiąganych przychodów własnych, na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”.

2. Biuro w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, na rzecz innych podmiotów może pobierać opłaty i świadczyć odpłatnie usługi.

§ 6

Gospodarka finansowa Biura prowadzona jest na zasadach określonych w:

1) ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy,

2) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 6942)).

§ 7

1. Biurem kieruje dyrektor BOTM.

§ 8

Organizację wewnętrzną i zasady organizacji pracy w Biurze oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora Biura i zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego.

§ 9

1. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem przez Biuro czynności, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, sprawuje właściwy ze względu na zakres czynności Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu.

2. Czynności związane z wykonywaniem nadzoru, o którym mowa w ust 1, wykonuje dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu.

§ 10

Traci moc decyzja nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego – gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury, zmieniona decyzją nr 13 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2005 r.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 maja 2006 r.

 

Minister Transportu

Jerzy Polaczek

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703, oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 180, poz. 1494 i poz. 1497.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, i Nr 267, poz. 2252.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »