| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

Na podstawie art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska w szkole oraz zasady przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

a) nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,

b) nauczycieli kształcenia na odległość,

c) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

d) pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;

4) przypadki, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz placówce doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;

2) dyrektorze, wicedyrektorze i nauczycielach pełniących inne stanowisko kierownicze – należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora i nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;

3) szkołach – należy przez to rozumieć szkoły prowadzone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;

4) placówkach – należy przez to rozumieć centrum kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia praktycznego prowadzone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 3.

1. Nauczyciele, dla których szkolny plan nauczania, w danym roku szkolnym, w różnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, są obowiązani do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nie był niższy od obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”.

2. Średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowi iloraz:

1) sumy liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zrealizowanego w poszczególnych tygodniach w roku szkolnym, oraz

2) liczby tygodni zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie roku szkolnego.

3. Średni wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, dla każdego nauczyciela powinien być określony w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się również do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych;

2) praktyk zawodowych uczniów i słuchaczy;

3) różnej liczby godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych semestrach w szkole dla młodzieży lub dorosłych, wynikającej ze szkolnego planu nauczania, poszczególnych typów szkół i zawodów;

4) różnej liczby zajęć edukacyjnych wynikających z programu nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

§ 4.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.

2. Wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również nauczycieli którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska w szkole i obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im powierzone.

§ 5.

1. Dyrektor szkoły, w przypadku gdy warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań, może być zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w załączniku do zarządzenia, w lp. 1.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, na wniosek dyrektora udziela minister właściwy do spraw rolnictwa, określając jednocześnie okres, na który udzielono zwolnienia.

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze wymienione w załączniku do zarządzenia, w lp. 2 – 5 może być zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Zwolnienia udziela, na jego wniosek, dyrektor szkoły za zgodą ministra właściwego do spraw rolnictwa, określając jednocześnie wymiar i czas trwania zwolnienia.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie.

§ 6.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej jest określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 7.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli kształcenia na odległość zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi 18 godzin, przy czym przez godzinę zajęć należy rozumieć jednostkę 45 minut.

§ 8.

1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zaokrągla się tak, że wartości równe pół godziny lub więcej zaokrągla się do pełnej godziny.

2. Godziny ponad wymiar wyliczone zgodnie z ust. 1 stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela.

§ 9.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkole w pełnym wymiarze zajęć, wynosi 30 godzin zajęć.

§ 10.

1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej zalicza się godziny:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) nadzorowania semestralnych egzaminów pisemnych w szkołach dla dorosłych;

3) przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych w szkołach dla dorosłych, licząc przeprowadzenie egzaminu trzech osób za 1 godzinę zajęć;

4) nadzorowania egzaminów pisemnych oraz godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc przeprowadzenie egzaminu ustnego trzech osób za 1 godzinę zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, o ile taki sposób i forma zaliczenia określona została w programie nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego;

5) poprawiania oraz oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc 3 prace za 1 godzinę zajęć w szkole dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, o ile taki sposób i forma zaliczenia określona została w programie nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

2. W celu obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej należy stosować dla jednej godziny zajęć edukacyjnych – jednostkę 45 minut.

3. Rozliczenie z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela prowadzącego kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionego w pełnym wymiarze, obejmuje rok szkolny.

4. Za podstawę do rozliczenia przyjmuje się – według zapisów w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć – odbyte godziny zajęć, wymienione w ust. 1 i godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy liczone narastająco, aż do uzyskania rocznego wymiaru godzin zajęć nauczyciela.

5. Odbyte godziny zajęć, wymienione w ust. 1, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz godziny zajęć wynikające z ustalonego planu zajęć, a nie realizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i przekraczające roczny wymiar zajęć, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 11.

Przepisy § 3 stosuje się do nauczycieli, o których mowa w § 4, 6–9.

§ 12.

1. Nauczyciel, któremu powierzono zadania nauczyciela-doradcy metodycznego otrzymuje obniżenie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

2. Wymiaru obniżenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, o którym mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw rolnictwa po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

§ 13.

Traci moc zarządzenie nr 34 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach iplacówkach oraz placówce doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 43).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

Załącznik 1.

Załącznik
do zarządzenia nr 10
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 lipca 2015 r.

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej łącznie:

 

 

a) do 11 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych

6

 

b) 12 – 16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych

4

 

c) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych

2

2.

Wicedyrektor szkoły liczącej łącznie:

 

 

a) 12 – 16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych

6

 

b) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych

4

3.

Kierownik praktycznej nauki zawodu:

 

 

a) poniżej 12 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych

8

 

b) 12 – 16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych

6

 

c) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych

4

4.

Kierownik warsztatów szkolnych:

 

 

a) poniżej 12 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu

10

 

b) 12 – 16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu

8

 

c) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu

6

5.

Kierownik internatu liczącego:

 

 

a) do 50 wychowanków

15

 

b) 51 i więcej wychowanków

10

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »