Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 62
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 7 października 2021 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwany dalej "Ministrem", kieruje działalnością Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki polityki w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa.

§ 2.

1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym", Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektorów departamentów i biur w Ministerstwie.

2. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra oraz podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez niego kierunkiem rozstrzygnięcia lub realizujące ustaloną politykę.

3. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich kompetencji oraz o kierunkowych rozstrzygnięciach.

4. Sekretarze Stanu, w ramach powierzonych im zakresów czynności:

1) realizują zadania określone dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 i 2327 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464);

2) współpracują z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich organami, w szczególności uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w pracach komisji sejmowych i senackich;

3) udzielają, z upoważnienia Ministra, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie, oświadczenia i interwencje senatorów oraz wnioski organów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o przedłożenie informacji;

4) prezentują stanowisko Ministra i uczestniczą w pracach komitetów Rady Ministrów, a także innych gremiów, w szczególności zespołów międzyresortowych, do udziału w których zostali wyznaczeni przez Ministra;

5) reprezentują Ministra przed innymi organami administracji publicznej i instytucjami państwowymi oraz wobec organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów;

6) uczestniczą w planowaniu i realizacji budżetu państwa w częściach 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne i 62 - Rybołówstwo;

7) uczestniczą we współpracy z zagranicą, w tym w ramach Unii Europejskiej.

5. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy dyrektorów departamentów i biur w Ministerstwie.

6. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują pisma w zakresie spraw podlegających ich nadzorowi.

7. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.

8. Złożenie przez Sekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania upoważnienia albo pełnomocnictwa w formie przewidzianej w przepisach odrębnych.

§ 3.

Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) podpisywanie aktów wykonawczych do ustaw, zarządzeń Ministra oraz obwieszczeń Ministra;

2) podpisywanie aktów prawnych Ministra, w szczególności dotyczących wewnętrznych uregulowań w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, innych niż wymienione w pkt 1;

3) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw Ministra;

4) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

5) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 4.

Minister:

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra;

2) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Informacji i Komunikacji, Departamentu Pomocy Technicznej i Promocji, Departamentu Systemów Jakości, Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Ministra, w szczególności dotyczące:

a) koordynacji działalności informacyjnej i komunikacyjnej,

b) informowania opinii publicznej o działaniach Ministra, a także informowania Kierownictwa Ministerstwa o społecznym odbiorze polityki prowadzonej przez Ministra,

c) wsparcia w ramach instrumentów finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020,

d) pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020,

e) koordynacji działalności promocyjnej,

f) rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych,

g) krajowych systemów jakości żywności,

h) jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

i) normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym,

j) rolnictwa ekologicznego,

k) uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej,

l) uczestnictwa w pracach organów Unii Europejskiej oraz w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także innych organizacji międzynarodowych,

m) dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą,

n) obowiązków Ministra wobec organów władzy publicznej i administracji rządowej;

3) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Nieruchomości w przedmiocie nadzoru nad działalnością instytutów badawczych w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych;

4) nadzoruje działalność:

a) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

b) Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

c) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

d) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

5) udziela zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia mieniem, jeżeli z przepisów wynika obowiązek uzyskania takiej zgody, w szczególności udziela zgody na dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w przypadkach i zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159, 255, 1551 i 1561);

6) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:

a) w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), któremu podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

b) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773), któremu podlega bezpośrednio audytor wewnętrzny kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Departamencie Kontroli i Audytu;

7) wykonuje zadania administratora w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1) ), któremu podlega bezpośrednio Inspektor Ochrony Danych.

§ 5.

Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik:

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Budżetu i Finansów z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 8 pkt 4, Departamentu Prawnego, Departamentu Rybołówstwa oraz Departamentu Rynków Rolnych, w szczególności dotyczące:

a) planowania i dysponowania środkami finansowymi w częściach budżetu państwa 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne i 62 - Rybołówstwo oraz środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich, rynków rolnych i rybołówstwa,

b) finansowania gospodarstw rolnych,

c) pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie,

d) systemu podatkowego w rolnictwie oraz rachunkowości rolnej,

e) obsługi prawno-legislacyjnej Ministerstwa,

f) uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rybołówstwa,

g) rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego,

h) wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013" i Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020,

i) przetwórstwa rolno-spożywczego,

j) regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz rynków ziemniaków, napojów spirytusowych, aromatyzowanych produktów sektora wina, fermentowanych napojów winiarskich i piwa,

k) spółdzielczości rolniczej, grup producentów rolnych i ich związków, organizacji producentów i ich zrzeszeń, organizacji międzybranżowych i międzynarodowych,

l) statystyki rolnej i rolniczych badań rynkowych;

2) nadzoruje działalność Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

§ 6.

Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych Anna Gembicka:

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Klimatu i Środowiska, Departamentu Płatności Bezpośrednich, Departamentu Strategii i Rozwoju oraz Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dotyczące:

a) zagadnień ochrony środowiska na obszarach wiejskich,

b) hodowli roślin i nasiennictwa,

c) nawożenia i oceny jego wpływu na środowisko,

d) ochrony zasobów genowych,

e) gospodarowania zasobami wodnymi,

f) wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

g) biogospodarki,

h) wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa,

i) rejestracji środków ochrony roślin,

j) nadzoru fitosanitarnego i ochrony roślin,

k) rejestracji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,

l) cyfryzacji,

m) płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego,

n) wymogów wzajemnej zgodności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,

o) koordynacji przygotowania i monitorowania krajowych strategii rozwoju,

p) analiz wpływu polityk Unii Europejskiej i polityk krajowych na realizację Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030,

q) innowacyjności w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa,

r) doradztwa rolniczego i transferu wiedzy,

s) nauki,

t) koordynacji wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

u) reform Wspólnej Polityki Rolnej,

v) koordynacji zadań Instytucji Zarządzającej dla Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej,

w) rozwoju obszarów wiejskich;

2) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w przedmiocie:

a) nadzoru nad działalnością Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,

b) rozwoju turystyki wiejskiej, agroturystyki i ekoturystyki,

c) realizacji zadań i działań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 i 1240);

3) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz. U. poz. 76 i 1889);

4) nadzoruje działalność:

a) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,

b) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

c) instytutów badawczych z wyłączeniem spraw w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych,

d) Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,

e) Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,

f) Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

g) wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

§ 7.

Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Szymon Giżyński:

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Hodowli Zwierząt, Departamentu Nieruchomości z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 4 pkt 3, oraz Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 6 pkt 2, w szczególności dotyczące:

a) weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego,

b) ochrony zdrowia zwierząt,

c) jakości i higieny pasz,

d) ochrony zwierząt oraz hodowli zwierząt gospodarskich,

e) gospodarki ziemią,

f) wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych,

g) ochrony gruntów rolnych, w tym przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,

h) planowania przestrzennego, geodezji rolnej oraz klasyfikacji gruntów,

i) technicznych środków produkcji dla rolnictwa,

j) kształtowania infrastruktury technicznej wsi,

k) zabezpieczenia społecznego rolników,

l) aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi,

m) przedsiębiorczości,

n) rynku pracy,

o) bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,

p) oświaty rolniczej,

q) ochrony dziedzictwa kulturowego wsi,

r) współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym;

2) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1546);

3) nadzoruje działalność:

a) Inspekcji Weterynaryjnej,

b) Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej,

c) Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,

d) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

e) szkół i placówek rolniczych;

4) odpowiada za współpracę z:

a) Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Radą do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.

Dyrektor Generalny:

1) zapewnia funkcjonowanie Ministerstwa, warunki do jego działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa, na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233);

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania zadań określonych przez Ministra;

3) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Bezpieczeństwa, Departamentu Kontroli i Audytu, Biura Administracyjnego oraz Biura Dyrektora Generalnego, w szczególności dotyczące:

a) zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz prowadzenia przygotowań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

b) funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

c) zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,

d) przeprowadzania kontroli,

e) skarg, wniosków i petycji,

f) audytu wewnętrznego,

g) spraw administracyjnych i obsługi technicznej w Ministerstwie,

h) ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,

i) administrowania siecią teleinformatyczną,

j) zarządzania zasobami ludzkimi,

k) organizacji Ministerstwa,

l) udzielania zamówień publicznych;

4) realizuje zadania dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w częściach 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne i 62 - Rybołówstwo, a także określa zadania do realizacji w tym zakresie oraz nadzoruje ich wykonanie przez Departament Budżetu i Finansów.

§ 9.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Ryszarda Bartosika, Ministra zastępuje Sekretarz Stanu Anna Gembicka.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Ryszarda Bartosika oraz Sekretarz Stanu Anny Gembickiej, Ministra zastępuje Sekretarz Stanu Szymon Giżyński.

4. Sekretarza Stanu Ryszarda Bartosika zastępuje Sekretarz Stanu Anna Gembicka, a w przypadku jej nieobecności - Sekretarz Stanu Szymon Giżyński.

5. Sekretarz Stanu Annę Gembicką zastępuje Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik, a w przypadku jego nieobecności - Sekretarz Stanu Szymon Giżyński.

6. Sekretarza Stanu Szymona Giżyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu Anna Gembicka, a w przypadku jej nieobecności - Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik.

7. Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków Kierownictwa Ministerstwa oraz komórki organizacyjne Ministerstwa o nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu oraz o osobach zastępujących.

8. Minister może każdorazowo wyznaczyć, w formie pisemnej, bez zachowania porządku ustalonego w ust. 1-3, Sekretarza Stanu uprawnionego do zastępowania Ministra w czasie jego nieobecności.

§ 10.

1. Minister może zlecić Sekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone w zarządzeniu.

2. Minister może udzielić upoważnienia lub pełnomocnictwa Sekretarzowi Stanu, Dyrektorowi Generalnemu, dyrektorowi komórki organizacyjnej w Ministerstwie lub innemu pracownikowi Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności lub składania w jego imieniu oświadczeń woli.

3. Dyrektor Generalny może udzielić upoważnienia lub pełnomocnictwa dyrektorowi komórki organizacyjnej w Ministerstwie lub innemu pracownikowi Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności lub składania w jego imieniu oświadczeń woli.

§ 11.

Traci moc zarządzenie nr 35 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 47).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: G. Puda


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-08
  • Data wejścia w życie: 2021-10-09
  • Data obowiązywania: 2021-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe