Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 75

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych w ramach programu pod nazwą "TOP100 Innowatorzy Gospodarki"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się, na okres od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., Zespół doradczy do oceny raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych w ramach programu pod nazwą "TOP100 Innowatorzy Gospodarki", zwany dalej "zespołem".

§ 2.

1. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Marcin Kardas;

2) członkowie:

a) Marcin Gędłek,

b) Zbigniew Krzewiński.

2. W posiedzeniach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.

§ 3.

Do zadań zespołu należy ocena merytoryczna raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych złożonego przez SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA w ramach programu pod nazwą "TOP100 Innowatorzy Gospodarki" oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyników tej oceny.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu;

2) przydziela zadania członkom zespołu;

3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą członkom zespołu wypowiadanie się w toku posiedzenia.

3. Zawiadomienie o terminie, formie i miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.

4. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.

5. W przypadku nieuzgodnienia sprawy w trybie obiegowym, jest ona rozpatrywana na posiedzeniu zespołu.

§ 6.

1. Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7.

1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.

3. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 8.

1. Przewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.

2. Przewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu spraw w przypadku, gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:

1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego raportu;

2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;

3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba, która:

a) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia przewodniczącego lub członka zespołu,

b) pozostaje z przewodniczącym lub członkiem zespołu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.

3. Przewodniczący i członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się do:

1) bezstronnego działania w interesie publicznym;

2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.

§ 9.

Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117 i 1459.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-12
  • Data wejścia w życie: 2022-08-12
  • Data obowiązywania: 2022-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe