REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 1 poz. 6

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 9 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra (GPM) oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Ekonomiczny (DE);

2) Departament Funduszy Strukturalnych (DFS);

3) Departament Komunikacji Społecznej (DKS);

4) Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania (DKOW);

5) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU);

6) Departament Prawny (DP);

7) Departament Programów Nauczania i Podręczników (DPN);

8) Departament Strategii (DS);

9) Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM);

10) Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych (DZSE);

11) Biuro Administracyjne (BA);

12) Biuro Kadr i Szkolenia (BKS);

13) Biuro Kontroli i Audytu (BKA);

14) Biuro Organizacyjne (BO);

15) Biuro Spraw Obronnych (BSO);

16) Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (BWE);

17) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (SON).”;

2) w § 20 po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

„21a) placówek i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;”;

3) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Do zakresu działania Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania (DKOW) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1) wspierania wychowawczej funkcji szkoły, w tym szkolnego programu wychowawczego;

2) funkcjonowania społecznych organów w szkołach i placówkach;

3) przygotowania „Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży na lata 2008–2012”;

4) funkcjonowania publicznych i niepublicznych:

a) szkół podstawowych i gimnazjów, z wyłączeniem specjalnych,

b) liceów ogólnokształcących i dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży;

5) standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w zakresie kształcenia ogólnego;

6) ramowych planów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego;

7) funkcjonowania systemu zewnętrznego oceniania w zakresie kształcenia ogólnego;

8) warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych;

9) organizacji kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym;

10) organizacji nauczania religii w przedszkolach i szkołach;

11) ustalania wzorów świadectw i innych druków szkolnych oraz zasad ich wydawania, z wyłączeniem wzorów świadectw i innych druków szkolnych dotyczących kształcenia zawodowego i ogólnozawodowego oraz kształcenia dorosłych;

12) obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

13) sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży;

14) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej będącymi organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, w tym bezpieczeństwa wyposażenia szkół oraz bezpieczeństwa pracy pracowników;

15) sporządzania analiz statystycznych wypadków uczniów w szkołach, opracowywania wniosków oraz kierunków działalności profilaktycznej w tym zakresie;

16) oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, w tym egzaminu maturalnego oraz egzaminu dojrzałości;

17) nadzoru nad Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, z wyłączeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych;

18) legalizacji świadectw i zaświadczeń wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

19) matury międzynarodowej;

20) dokumentacji przebiegu nauczania;

21) działalności innowacyjnej i eksperymentalnej;

22) organizacji roku szkolnego;

23) przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w zakresie kształcenia ogólnego;

24) ramowych statutów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży;

25) indywidualnego programu lub toku nauki;

26) wspierania młodzieży uzdolnionej, w tym stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych;

27) współpracy z jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, w zakresie przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej;

28) obozów przysposobienia obronnego i zawodów sportowo-obronnych;

29) zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;

30) ustalania szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego;

31) kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie problematyki należącej do właściwości departamentu;

32) wspomagania kuratorów oświaty w realizacji zadań w zakresie problematyki należącej do właściwości departamentu, w tym przez organizowanie narad, szkoleń i konferencji we współpracy z właściwymi departamentami;

33) organizacji kuratoriów oświaty;

34) współpracy z wojewodami w wyłanianiu w drodze konkursów kandydatów na stanowiska kuratorów oświaty, a także powoływaniem na te stanowiska i odwoływaniem z nich;

35) ustalania we współpracy z właściwymi departamentami priorytetowych zadań dla kuratorów oświaty z zakresu sprawowanego przez nich nadzoru pedagogicznego;

36) rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli;

37) założeń organizacyjnych, programowych oraz zasad kształcenia nauczycieli, w tym określania standardów kształcenia nauczycieli w zakładach kształcenia nauczycieli;

38) potrzeb kadrowych oświaty oraz rozmiarów i kierunków kształcenia nauczycieli, w tym:

a) kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych,

b) zapotrzebowania na nauczycieli określonych specjalności;

39) realizacji programów międzynarodowych w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz z ambasadami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz w sprawach nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także udziału w realizacji ogólnopolskich programów doskonalenia nauczycieli języków obcych;

40) kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

41) tworzenia, przekształcania i likwidowania zakładów kształcenia nauczycieli, specjalności i systemów kształcenia w zakładach kształcenia nauczycieli;

42) nadzoru pedagogicznego nad zakładami kształcenia nauczycieli;

43) kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, w tym wydawania zgód na prowadzenie przez zakłady kształcenia nauczycieli i centralne placówki doskonalenia nauczycieli kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli;

44) doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

45) systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli;

46) współpracy z centralnymi placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zadań związanych z doskonaleniem i kształceniem nauczycieli;

47) analizy, oceny i zatwierdzania do realizacji planów pracy centralnych placówek doskonalenia nauczycieli oraz oceny sprawozdań z ich realizacji;

48) realizacji przez szkoły wyższe i inne podmioty programów kształcenia i doskonalenia nauczycieli;

49) programów kształcenia i doskonalenia nauczycieli realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych;

50) funkcjonowania bibliotek pedagogicznych;

51) uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – nauczyciel;

52) potwierdzania uzyskanych w Polsce kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela osobom ubiegającym się o pracę w tym zawodzie w:

a) innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,

b) państwach poza Unią Europejską;

52) zasad wykorzystywania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

53) wykorzystywania środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Ministra;

54) organizacji i zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli;

55) nadzoru nad:

a) Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli,

b) Instytutem Badań Edukacyjnych;

56) realizacji projektów edukacyjnych w ramach SPO RZL dla projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym, stosownie do zakresu obowiązków Beneficjenta, określonych w Poradniku dla Beneficjenta SPO RZL;

57) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie realizacji programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.”;

4) w § 22 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) doradztwa zawodowego;”;

5) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. Do zakresu działania Departamentu Programów Nauczania i Podręczników (DPN) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;

2) ustalania i prowadzenia procedur dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów kształcenia ogólnego i podręczników;

3) monitorowania oferty programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników;

4) wykazu rzeczoznawców do spraw programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników w zakresie kształcenia ogólnego;

5) finansowania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia specjalnego oraz dla mniejszości narodowych i etnicznych, w tym koordynacji wydawania, zakupów i dystrybucji;

6) zakresu prawa celnego i podatkowego, dotyczącego podręczników, książek pomocniczych i wyposażenia dydaktycznego szkół;

7) filmów dydaktycznych finansowanych przez Ministerstwo;

8) inicjowania badań i działań w zakresie uzupełniania i doskonalenia wyposażenia szkół i placówek oświatowych oraz upowszechniania standardów wyposażenia medialnego szkół;

9) upowszechniania wiedzy ekologicznej oraz problemów ochrony środowiska, w tym koordynowania współpracy międzynarodowej w edukacji ekologicznej;

10) ustalania i prowadzenia procedur zalecania środków dydaktycznych do użytku szkolnego w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, w tym ustalania i prowadzenia listy rzeczoznawców upoważnionych do opiniowania środków dydaktycznych oraz prowadzenia wykazu środków dydaktycznych zaleconych do użytku szkolnego;

11) zadań wynikających z porozumień i umów podpisanych z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Centrum Nauki „Kopernik”;

12) kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie problematyki należącej do właściwości departamentu;

13) wspomagania kuratorów oświaty w realizacji zadań w zakresie problematyki należącej do właściwości departamentu, w tym przez organizowanie narad, szkoleń i konferencji;

14) realizacji projektów edukacyjnych w ramach SPO RZL dla projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym, stosownie do zakresu obowiązków Beneficjenta, określonych w Poradniku dla Beneficjenta SPO RZL;

15) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie realizacji programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.”;

6) w § 26:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym funkcjonowania publicznych i niepublicznych:

a) przedszkoli specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi,

b) szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – specjalnych, integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi,

c) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;”.

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach;”,

c) uchyla się pkt 5, 11 i 24.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-30
  • Data wejścia w życie: 2008-05-09
  • Data obowiązywania: 2008-05-09
  • Dokument traci ważność: 2009-04-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA