Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej wyznacza się następujące osoby do pełnienia funkcji:

1) koordynatora do spraw dostępności architektonicznej - Pana Macieja Wilczyńskiego, naczelnika Wydziału Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym;

2) koordynatora do spraw dostępności cyfrowej - Panią Hannę Lipińską, radcę ministra w Wydziale Promocji w Departamencie Informacji i Promocji;

3) koordynatora do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Pana Daniela Kołodziejskiego, naczelnika Wydziału Prezydialnego w Biurze Organizacyjnym.

§ 2.

1. Do zadań koordynatora do spraw dostępności architektonicznej należy w szczególności zapewnienie:

1) wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2) instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;

3) informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;

4) wstępu do budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875);

5) możliwości ewakuacji z budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej osób ze szczególnymi potrzebami lub ich uratowania w inny sposób;

6) instalacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

2. Do zadań koordynatora do spraw dostępności cyfrowej należy w szczególności zapewnienie:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;

2) spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), w tym:

a) zapewnienie spełnienia przez strony internetowe Ministerstwa Edukacji Narodowej lub aplikacje mobilne będące w posiadaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej wymagań określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

b) sporządzanie i publikowanie deklaracji dostępności stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej lub aplikacji mobilnych będących w posiadaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej,

c) dokonywanie przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej lub aplikacji mobilnych będących w posiadaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową,

d) weryfikowanie aktualności wykazów, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w zakresie stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej lub aplikacji mobilnych będących w posiadaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz informowanie ministra właściwego do spraw informatyzacji o konieczności ich zmiany lub uzupełnienia, w terminie 30 dni od dnia publikacji tych wykazów.

3. Do zadań koordynatora do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej należy w szczególności zapewnienie:

1) w Ministerstwie Edukacji Narodowej obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;

2) komunikacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w formie określonej w tym wniosku.

4. Do zadań koordynatorów, o których mowa w § 1, należy także:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w zakresie właściwości danego koordynatora;

2) przygotowanie wkładu do planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanego dalej "planem działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej", w zakresie właściwości danego koordynatora;

3) koordynowanie wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w zakresie właściwości danego koordynatora;

4) monitorowanie działalności Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie właściwości danego koordynatora;

5) przygotowanie wkładu do raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zawierającego także informacje zbiorcze o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanego dalej "raportem o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ministerstwie Edukacji Narodowej", w zakresie właściwości danego koordynatora;

6) przygotowanie wkładów do sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Ministerstwa Edukacji Narodowej, sporządzanych na podstawie art. 12 ustawy wymienionej w pkt 2, w zakresie właściwości danego koordynatora.

5. Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej ponadto planuje, organizuje i monitoruje zadania koordynatorów, o których mowa w ust. 1-4, w tym:

1) przygotowuje, we współpracy z pozostałymi koordynatorami, harmonogram realizacji zadań z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

2) ustala terminy spotkań koordynatorów, o których mowa w § 1, i odpowiada za ich organizację;

3) opracowuje, na podstawie wkładów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w uzgodnieniu z pozostałymi koordynatorami, plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

4) monitoruje wdrażanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

5) odpowiada za publikację planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

6) opracowuje, na podstawie wkładów, o których mowa w ust. 4 pkt 5, w uzgodnieniu z pozostałymi koordynatorami, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

7) odpowiada za przekazanie do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

8) odpowiada za publikację, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 4 pkt 2, raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

9) opracowuje, na podstawie wkładów, o których mowa w ust. 4 pkt 6, w uzgodnieniu z pozostałymi koordynatorami, sprawozdania, o których mowa w art. 12 ustawy wymienionej w ust. 4 pkt 2, w zakresie działalności Ministerstwa Edukacji Narodowej;

10) odpowiada za przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego sprawozdań, o których mowa w art. 12 ustawy wymienionej w ust. 4 pkt 2, w zakresie działalności Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 3.

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej, koordynator do spraw dostępności cyfrowej oraz koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej mogą występować, w zakresie swojej właściwości, do kierujących komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Edukacji Narodowej z prośbą o przekazanie im informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 2, oraz pomoc w wykonywaniu tych zadań.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
  • Data wejścia w życie: 2020-06-25
  • Data obowiązywania: 2020-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe