REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652 oraz z 2020 r. poz. 1388) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Załącznik 1. [STATUT SZKOŁY POLSKIEJ PRZY AMBASADZIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REYKJAVIKU]

Załącznik do zarządzenia nr 28 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 sierpnia 2020 r. (poz. 26)

STATUT SZKOŁY POLSKIEJ PRZY AMBASADZIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REYKJAVIKU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku, zwana dalej „szkołą”, umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Islandii uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich.

§ 2. 1. Siedzibą szkoły jest Reykjavik.

2. Nauka w szkole jest nieodpłatna.

3. Na tablicy urzędowej i sztandarze używa się pełnej nazwy szkoły. Na pieczęciach można używać skróconej nazwy szkoły „Szkoła Polska w Reykjaviku”.

4. Szkoła może posługiwać się logo.

§ 3. 1. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Edukacji Narodowej.

2. Zadania organu prowadzącego szkołę wykonuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Ośrodkiem”.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 4. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, w szczególności:

1) zapewnia uczniom możliwość nauki w zakresie kształcenia uzupełniającego;

2) ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;

3) podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów;

4) współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi, wspierającymi rozwój polskiej kultury za granicą.

§ 5. 1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania przez:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich oraz planami nauczania uzupełniającego;

2) tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;

3) organizowanie w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:

a) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,

b) imprez sportowych,

c) wycieczek przedmiotowych,

d) wycieczek krajoznawczo-turystycznych,

e) spotkań z przedstawicielami świata kultury i sztuki z Polski i Islandii;

4) współpracę ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.

2. W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Szkoła nie przeprowadza egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

4. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

5. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania zgody kierownika szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział 3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkoły

§ 6. 1. Do szkoły są przyjmowane dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Islandii.

2. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest dostarczenie kierownikowi szkoły zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, albo pisemnego oświadczenia rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły.

3. Jeżeli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do szkoły mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi.

§ 7. 1. Kierownik szkoły ustala harmonogram przyjmowania uczniów obowiązujący w danym roku szkolnym oraz podaje go do wiadomości do końca czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest prowadzona rekrutacja.

2. Rekrutacja uczniów do szkoły na wolne miejsca, których liczba wynika z zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, jest co roku ogłaszana przez kierownika szkoły.

3. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów od liczby wolnych miejsc o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje kolejność zgłoszenia.

§ 8. 1. Niepodjęcie nauki w szkole w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia kierownika szkoły stanowi podstawę skreślenia ucznia z listy uczniów.

2. Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział 4

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 9. Organami szkoły są:

1) kierownik szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

§ 10. Organy, o których mowa w § 9 pkt 2–4, działają na podstawie regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.

§ 11. 1. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu:

1) stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;

2) organizowania działalności pozaszkolnej;

3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w szkole;

4) dbania o dobre imię i wizerunek szkoły.

2. Spory pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2–4, rozstrzyga kierownik szkoły.

§ 12. 1. Kierownik szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, w szczególności:

1) kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;

2) opracowuje arkusz organizacji szkoły w terminie określonym przez dyrektora Ośrodka;

3) ustala rozkład zajęć edukacyjnych;

4) zwołuje posiedzenia rady pedagogicznej oraz im przewodniczy;

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

6) współpracuje z innymi organami szkoły;

7) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole;

8) zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

9) wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;

10) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;

11) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

12) skreśla ucznia z listy uczniów;

13) w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale liczącym mniej niż siedmiu uczniów;

14) podejmuje działania zapobiegające konfliktom w społeczności szkoły lub zmierzające do ich rozwiązania;

15) podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;

16) dysponuje środkami finansowymi szkoły, zgodnie z planem finansowym szkoły zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;

17) prowadzi i przechowuje dokumentację szkoły;

18) przechowuje pieczęć szkoły.

2. Spory pomiędzy kierownikiem szkoły a organami, o których mowa w § 9 pkt 2–4, rozstrzyga dyrektor Ośrodka.

§ 13. 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy.

2. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

4) przygotowywanie projektu i uchwalanie statutu szkoły lub jego zmian;

5) opiniowanie arkusza organizacji szkoły, w tym rozkładu zajęć oraz projektu planu finansowego szkoły;

6) opiniowanie wniosków kierownika szkoły w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom szkoły;

7) uchwalanie regulaminu swojej działalności.

§ 14. Rodzice uczniów i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika szkoły i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły.

§ 15. 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.

4. W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 16. 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów szkoły w głosowaniu tajnym.

4. Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli do samorządu uczniowskiego. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli do samorządu uczniowskiego obowiązuje od następnych wyborów.

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi szkoły oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;

3) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

6. Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:

1) rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;

2) kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;

3) współdziałanie z pozostałymi organami szkoły;

4) dbanie o mienie szkoły;

5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;

6) rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;

7) dbanie o dobre imię i wizerunek szkoły.

Rozdział 5

Organizacja pracy szkoły

§ 17. Zajęcia w szkole w roku szkolnym rozpoczynają się i kończą w terminie ustalonym przez dyrektora Ośrodka na wniosek kierownika szkoły.

§ 18. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez kierownika szkoły i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.

2. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, o którym mowa w ust. 1.

§ 19. Kierownik szkoły, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w szkole, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Islandii.

§ 20. 1. Zajęcia edukacyjne w szkole są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.

2. Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik szkoły, uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe szkoły.

§ 21. 1. Program nauczania jest realizowany przez każdego ucznia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.

2. Kierownik szkoły, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika szkoły.

§ 22. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Przerwy pomiędzy zajęciami edukacyjnymi trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział 6

Biblioteka

§ 23. Szkoła posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, a także wspomaga realizację programów nauczania i programu wychowawczego szkoły, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

§ 24. 1. Organizację udostępniania zbiorów, w tym godziny otwarcia biblioteki, oraz zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, określa regulamin biblioteki.

2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie i nauczyciele.

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje kierownik szkoły.

§ 25. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki.

§ 26. Biblioteka współpracuje z:

1) kierownikiem szkoły, w szczególności w zakresie planowania i organizacji pracy biblioteki;

2) radą pedagogiczną i radą rodziców w zakresie zasobów biblioteki;

3) nauczycielami w zakresie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów oraz kształtowania nawyków czytelniczych;

4) rodzicami w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, wykonywania prac na rzecz biblioteki szkolnej oraz organizacji imprez;

5) uczniami w zakresie udostępniania zbiorów zgodnie z ich potrzebami, organizacji konkursów, uroczystości szkolnych, pomocy w wyszukiwaniu informacji, rozwijania kreatywności uczniów.

§ 27. Bieżącą działalnością biblioteki kieruje nauczyciel bibliotekarz, który:

1) odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki;

2) przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki;

3) prowadzi dokumentację biblioteczną:

a) ewidencję zbiorów,

b) warsztat informacyjno-bibliograficzny,

c) pomoce do przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,

d) materiały pomocnicze we współpracy z nauczycielami,

e) dokumentację pracy własnej bibliotekarza;

4) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

5) odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki;

6) opracowuje plan pracy biblioteki oraz sporządza sprawozdania z jego realizacji;

7) prowadzi statystykę wypożyczeń;

8) realizuje zadania zawarte w rocznym planie pracy szkoły;

9) uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej;

10) zna i stosuje przepisy prawa oświatowego;

11) przestrzega postanowień statutu szkoły i regulaminów obowiązujących w szkole;

12) współpracuje z biblioteką Ośrodka.

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 28. Kierownik szkoły ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników szkoły.

§ 29. 1. Nauczyciel dba o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole poprzez sprawowanie opieki nad nimi.

2. We wszystkich swoich działaniach nauczyciele kierują się dobrem uczniów oraz poszanowaniem ich godności osobistej.

3. Za niewypełnienie obowiązków nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową.

§ 30. 1. Nauczyciel ma obowiązek prawidłowo organizować proces dydaktyczny, w szczególności przez:

1) pełną realizację ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich;

2) dokonanie wyboru programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania;

3) wybór odpowiedniego podręcznika w porozumieniu z zespołem przedmiotowym;

4) motywowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach oraz formułowania własnych opinii.

2. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić oraz aktualizować swoją wiedzę merytoryczną, w szczególności przez:

1) uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli;

2) udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli;

3) uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez instytucje zewnętrzne;

4) doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej.

3. Nauczyciel jest obowiązany bezstronnie, rzetelnie, systematycznie i sprawiedliwie oceniać wiedzę oraz umiejętności uczniów, stosując zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

4. Nauczyciel jest obowiązany informować ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – także jego rodziców, o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

5. Obowiązkiem nauczyciela jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, w szczególności prawidłowe i terminowe dokonywanie wpisów do dzienników, arkuszy ocen i innych dokumentów.

6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej oraz zasad ochrony danych osobowych.

7. W swoich działaniach nauczyciele i inni pracownicy szkoły współpracują:

1) z kierownikiem szkoły;

2) z innymi nauczycielami w ramach zespołów nauczycielskich oraz innymi pracownikami szkoły;

3) z rodzicami uczniów.

8. Nauczyciel ma obowiązek:

1) brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej;

2) pracować w zespołach nauczycielskich, do których został powołany przez kierownika szkoły;

3) uczestniczyć w pracach komisji powoływanych przez kierownika szkoły w celu przeprowadzania egzaminów lub wewnątrzszkolnych konkursów;

4) współorganizować uroczystości i imprezy szkolne oraz w nich uczestniczyć;

5) dbać o pomoce i sprzęt szkolny.

9. Nauczyciel jest obowiązany do współdziałania z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale oraz udziału w zebraniach rodziców uczniów oddziału.

10. Nauczyciele mają obowiązek przestrzegać dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy i innych przepisów prawa, w szczególności:

1) punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia;

2) aktywnie pełnić dyżury w czasie przerw międzylekcyjnych;

3) powiadamiać przełożonych o przewidywanej nieobecności w pracy.

§ 31. W zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej do obowiązków nauczyciela należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

3) wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów, w szczególności poprzez przygotowanie do konkursów i innych form prezentacji ich osiągnięć i uzdolnień;

4) informowanie rodziców o postępach ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

5) prowadzenie dokumentacji działań w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym formułowanie opinii o uczniu dla instytucji zewnętrznych, zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.

§ 32. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 33. Nauczyciel ma prawo do:

1) poszanowania swojej godności;

2) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444);

3) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojej pracy;

4) decydowania o doborze metod, programu nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych;

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów;

6) wsparcia i pomocy merytorycznej i metodycznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ze strony kierownika szkoły i instytucji wspomagających szkołę.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki ucznia

§ 34. 1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;

3) informacji na temat wymagań programowych;

4) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;

5) życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;

6) zachowania i ochrony prywatności;

7) poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych innych osób;

8) poszanowania swojej godności i nietykalności;

9) występowania z wnioskami do kierownika szkoły i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

10) korzystania z pomocy dydaktycznej nauczycieli;

11) składania skarg do kierownika szkoły w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526); skarga powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

2. Prawo, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, przysługuje także rodzicom ucznia.

3. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać statutu szkoły;

2) śledzić informacje dotyczące funkcjonowania i pracy szkoły, w tym informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły;

3) przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;

4) na bieżąco informować nauczycieli o przyczynie nieobecności na zajęciach oraz usprawiedliwiać tę nieobecność; w przypadku ucznia niepełnoletniego nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwiają rodzice ucznia;

5) respektować decyzje kierownika szkoły, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;

6) dbać o dobre imię i wizerunek szkoły.

§ 35. 1. Ucznia można nagrodzić za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce;

2) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

3) działalność społeczną;

4) działalność na rzecz szkoły.

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:

1) list pochwalny do rodziców;

2) dyplom uznania;

3) nagroda rzeczowa.

3. Dyplom uznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.

4. Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75.

§ 36. 1. Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 34 ust. 3, uczeń może być ukarany w formie:

1) rozmowy dyscyplinującej;

2) listu dyscyplinującego;

3) ustnej nagany kierownika szkoły;

4) pisemnej nagany kierownika szkoły;

5) skreślenia z listy uczniów.

2. Kierownik powiadamia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o zastosowaniu wobec niego kary, o której mowa w ust. 1.

3. Skreślenie z listy uczniów, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w § 34 ust. 3.

4. Skreślenie z listy uczniów, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, następuje w drodze pisemnej decyzji kierownika szkoły, wydanej na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

5. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, wnieść do dyrektora Ośrodka, za pośrednictwem kierownika szkoły, odwołanie od zastosowania wobec ucznia kary, o której mowa w ust. 1, w tym od decyzji o skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział 9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 37. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do postępów w nauce;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 38. 1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

2. W ocenianiu bieżącym i śródrocznym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenie wyrażonej w skali, o której mowa w ust. 1.

§ 39. 1. Wymagania na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne określają nauczyciele uczący przedmiotów, uwzględniając następujące zasady:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania przedmiotu w danej klasie i wykraczającymi poza ten program,

b) jest laureatem szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy z programu nauczania,

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) poprawnie stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności,

b) samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu wiedzy, ale nie przekraczają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b) z pomocą rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiedzy i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiedzy i umiejętnościach uniemożliwiają uczniowi dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie wykonać typowych zadań o minimalnym stopniu trudności.

Rozdział 10

Wolontariat

§ 40. 1. W szkole mogą być podejmowane działania w zakresie wolontariatu.

2. Celem głównym wolontariatu jest:

1) uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy;

2) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

3. Działania wolontariatu są adresowane do:

1) osób potrzebujących pomocy należących do społeczności szkolnej lub zgłaszanych w akcjach charytatywnych organizowanych poza szkołą (po uzyskaniu akceptacji kierownika szkoły);

2) społeczności szkolnej;

3) wolontariuszy.

§ 41. 1. W prowadzeniu wolontariatu w szkole uczestniczą:

1) kierownik szkoły;

2) opiekun wolontariatu w szkole;

3) przewodniczący wolontariatu w szkole;

4) wolontariusze – uczniowie uczestniczący w działaniach wolontariatu.

2. Kierownik szkoły nadzoruje i opiniuje działania w zakresie wolontariatu.

3. Opiekuna wolontariatu w szkole wyznacza kierownik szkoły spośród nauczycieli tej szkoły.

4. Przewodniczącego wolontariatu w szkole wyznacza kierownik szkoły w porozumieniu z opiekunem wolontariatu w szkole spośród uczniów będących wolontariuszami.

§ 42. 1. Samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

2. Rada wolontariatu działa w porozumieniu z kierownikiem szkoły.

§ 43. 1. Wolontariuszem może być uczeń, który ma co najmniej 13 lat.

2. Wolontariusz świadczy pomoc swoim rówieśnikom, działa na rzecz dobra szkoły i lokalnego środowiska.

3. Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określa porozumienie zawarte przez kierownika szkoły z wolontariuszem, a w przypadku wolontariusza niepełnoletniego – z jego rodzicami.

§ 44. Działalność wolontariatu szkolnego może być wspierana przez:

1) nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2) rodziców uczniów;

3) inne osoby i podmioty.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 45. Uczniowie i absolwenci szkoły otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

§ 46. Szkoła używa pieczęci zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

§ 47. W przypadku likwidacji szkoły jej dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub jednostce wskazanej przez ten organ.

§ 48. Statut szkoły może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika szkoły. Kierownik szkoły ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Zmiany w statucie szkoły są uchwalane większością 2/3 głosów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-03
  • Data wejścia w życie: 2020-09-01
  • Data obowiązywania: 2020-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA