| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Polityki Zbrojeniowej

ZARZĄDZENIE Nr 29/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi"

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi", zwane dalej „przedsiębiorstwem", stawia się w stan likwidacji z dniem 1 listopada 2004 r.

2. Wyznacza się na likwidatora przedsiębiorstwa - Pana Stefana Małolepszego, którego zakres praw i obowiązków określa załącznik do zarządzenia.

3. Zakończenie statutowej działalności przedsiębiorstwa nastąpi z dniem 30 listopada 2004 r.

§ 2.1. Do czasu zakończenia likwidacji, mieniem likwidowanego przedsiębiorstwa zarządza likwidator.

2. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora przedsiębiorstwa, w zakresie niezbędnym do zakończenia statutowej działalności przedsiębiorstwa.

§ 3. W okresie likwidacji nazwa przedsiębiorstwa brzmi: „Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi - w likwidacji".

§ 4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem likwidacji, a w szczególności nad zagospodarowaniem mienia likwidowanego przedsiębiorstwa, sprawować będzie Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [Zakres praw i obowiązków likwidatora przedsiębiorstwa państwowego "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi - w likwidacji"]

Załącznik do zarządzenia Nr 29/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 pa
ździernika 2004 r. (poz. 159)

Zakres praw i obowiązków likwidatora przedsiębiorstwa państwowego Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi - w likwidacji"

Likwidator wykonuje prawa i obowiązki organów przedsiębiorstwa, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia likwidacji „Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego w Łodzi", zgodnie z programem likwidacji, a w szczególności do obowiązków likwidatora należy:

1) przejęcie zarządu nad mieniem przedsiębiorstwa, za które ponosi odpowiedzialność majątkową oraz organizacja zabezpieczenia tego mienia na czas likwidacji;

2) przejęcie od tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa protokołem zdawczo-odbiorczym mienia, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji;

3) przyjęcie protokolarnie akt przedsiębiorstwa oraz zgłoszenie wniosku o likwidację przedsiębiorstwa do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego;

4) pisemne zawiadomienie o otwarciu likwidacji przedsiębiorstwa banku finansującego, organów skarbowych, urzędów statystycznych, terenowych organów administracji publicznej, przedsiębiorstw i służb komunalnych oraz organów porządku publicznego;

5) sporządzenie bilansu i inwentaryzacji składników majątkowych przedsiębiorstwa na dzień otwarcia likwidacji;

6) dostosowanie struktury organizacyjnej i obsady kadrowej przedsiębiorstwa do potrzeb przeprowadzanej likwidacji oraz dokładne określenie realizowanych w tym celu zadań;

7) rozwiązanie z pracownikami umów o pracę, po uprzednim zawiadomieniu rady pracowniczej i organizacji związkowej o planowanym przedsięwzięciu;

8) wezwanie wierzycieli likwidowanego przedsiębiorstwa do zgłoszenia roszczeń, w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia likwidacji, na łamach prasy;

9) powołanie, w uzasadnionym przypadku, zespołu likwidacyjnego oraz pełnomocnika likwidatora, dla których likwidator określa dokładne zadania;

10) sporządzenie wykazu roszczeń wierzycieli likwidowanego przedsiębiorstwa oraz sposobu ich zaspakajania;

11) opracowanie szczegółowego planu likwidacji oraz odpowiedniego do niego harmonogramu czynności, uwzględniając:

a) uporządkowanie stanu prawnego mienia przedsiębiorstwa,

b) sporządzenie planu finansowego likwidacji (planu pokrycia kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasie likwidacji z wydzieleniem dochodów i kosztów likwidacji),

c) opracowanie planu zagospodarowania i rozdysponowania składników majątkowych przedsiębiorstwa, a także innych niezbędnych planów operatywnych;

12) sprzedaż składników majątkowych przedsiębiorstwa, w celu zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli oraz uregulowania zobowiązań, a także ściągnięcie należności;

13) sporządzanie miesięcznych meldunków (miesięcznych sprawozdań z przebiegu procesu likwidacji) i przesyłanie ich do Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

14) sporządzenie bilansu po likwidacji przedsiębiorstwa;

15) zawiadomienie o zakończeniu likwidacji oraz przedłożenie sprawozdania dla organu założycielskiego z zakończenia likwidacji przedsiębiorstwa;

16) zawiadomienie organów, wymienionych w pkt 4, o zakończeniu likwidacji przedsiębiorstwa;

17) wystąpienie do organu założycielskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o uznaniu przedsiębiorstwa za zlikwidowane i złożenie wniosku o wykreślenie przedsiębiorstwa z Krajowego Rejestru Sądowego;

18) protokolarne przekazanie do Agencji Mienia Wojskowego pozostałego po likwidacji mienia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »