| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 322/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie realizacji zakupu sprzętu i usług, ujętych w centralnym planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez Agencję Mienia Wojskowego

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 163, poz. 1711) - w celu usprawnienia realizacji centralnego planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - ustala się, co następuje:

1. Agencja Mienia Wojskowego, zwana dalej „Agencją", dokonuje zakupu sprzętu i usług, ujętych w centralnym planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi", określonych kodami Wspólnego Słownika Zamówień, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2. Wydatki na cele, o których mowa w pkt 1, dokonywane w ramach planu finansowego dysponenta głównego, realizowane są w formie akredytywy budżetowej, przy wykorzystaniu istniejącego rachunku pomocniczego Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej, utworzonego w celu realizacji zadań, wynikających z odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej.

3. Dyrektor Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej, w porozumieniu z Prezesem Agencji, określi zasady prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości oraz zasady i tryb dysponowania środkami akredytywy budżetowej, w odniesieniu do zakupów, o których mowa w pkt 1.

4. Agencja przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej, w terminie do dnia 31 grudnia roku przedplanowego, wstępny prognozowany harmonogram finansowania realizacji planu, o którym mowa w pkt 1, w rozbiciu na poszczególne miesiące roku, po uprzednim otrzymaniu projektu planu lub planu.

5. Dysponenci środków budżetowych lub gestorzy sprzętu albo centralne organy logistyczne, o których mowa w § 2 decyzji Nr 297/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia funkcji gestorów, centralnych organów logistycznych, a także użytkowników uzbrojenia i sprzętu wojskowego, środków bojowych i materiałowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 188), skierują, na wniosek Agencji, do prac w komisjach prowadzących postępowania o udzielenie zamówień publicznych, swoich przedstawicieli.

6. W imieniu Agencji odbioru zakupionego sprzętu lub zamówionych usług dokonują rejonowe przedstawicielstwa wojskowe lub odbiorcy wskazani w umowach zawartych z wykonawcami, w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Agencja przekazuje Dyrektorowi Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej, dysponentom środków budżetowych, dla których będą realizowane dostawy i właściwym rejonowym przedstawicielstwom wojskowym, w przypadku dokonywania przez nie odbioru ilościowego i jakościowego (technicznego) oraz wskazanym odbiorcom, kopie umów zawartych po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego P-5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego kopie umów wieloletnich.

8. Zasilanie rachunku, o którym mowa w pkt 2, odbywać się będzie z uwzględnieniem wymaganego terminu płatności, na podstawie okresowych zestawień faktur przedstawianych przez Agencję. Agencja dokonuje, na każdej fakturze lub zbiorczo na zestawieniu, dekretacji ponoszonego wydatku, określając rozdział, paragraf i pozycję szczegółowej klasyfikacji wydatków budżetowych.

9. Z rachunku, o którym mowa w pkt 2, opłacane będą faktury według ich wartości oraz pokrywane odsetki z tytułu niedotrzymania terminu płatności, będące następstwem braku środków na tym rachunku.

10. Agencja prowadzi bieżące rozliczanie realizowanego planu, o którym mowa w pkt 1, w ujęciu ilościowym i wartościowym za Siły Zbrojne oraz za poszczególnych dysponentów środków budżetowych, a także udziela informacji doraźnie, w sytuacjach szczególnych.

11. Agencja jest instytucją właściwą w sprawie zgłaszania do producenta (dostawcy) reklamacji dotyczących zakupów, o których mowa w pkt 1 oraz ich załatwiania. Reklamacje w sprawie niewłaściwej jakości sprzętu oraz usług zgłaszają ich odbiorcy do Agencji, informując równocześnie o powyższym odpowiednio właściwego gestora sprzętu lub centralny organ logistyczny.

12. Agencja może upoważnić odbiorców sprzętu do samodzielnego zgłaszania reklamacji, o których mowa w pkt 11.

13. Z dniem wejścia w życie decyzji, w zakresie określonym w pkt 1, Agencja uczestniczy w procesie planowania na rok 2005 oraz realizuje zakupy, o których mowa w pkt 1, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.

14. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »