| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

DECYZJA Nr 292/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 września 2005 r.

w sprawie uruchomienia środków z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 4 lit. h zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) - z uwagi na trudną sytuacją materialną i socjalno-bytową części rodzin wojskowych oraz potrzebę racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg - ustala się, co następuje:

1. Uruchamia się środki z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg, o których mowa w § 6 pkt 1 decyzji budżetowej na rok 2005 Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101 i Nr 14, poz. 114) w kwocie 2 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych, dla których z uwagi na dotychczas pobierany dodatek wyrównawczy nie nastąpił realny wzrost uposażenia od dnia 1 stycznia 2005 r. lub wzrost ten nastąpił w niższej wysokości niż w przypadku nie pobierania przez nich dodatku wyrównawczego.

2. Zapomogi, o których mowa w pkt 1, przyznaje się - dla żołnierzy, o których mowa w pkt 1, o dochodzie na 1 członka rodziny brutto do 50% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - w wysokości stanowiącej 2,5 krotność:

1) kwoty, o jaką został zmniejszony dodatek wyrównawczy (w przypadku prawa do podwyżki w kwocie niższej od pobieranego dodatku) albo

2) kwoty dodatku wyrównawczego, w sytuacji gdy w związku z dokonaną podwyżką zaprzestano jego wypłaty.

Kwota przyznanej zapomogi nie może być niższa niż 250,00 zł i nie wyższa niż 500,00 zł.

3. Zapomogi, o których mowa w pkt 1, wypłaca się w terminie do dnia 15 września 2005 r.

4. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1, dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych, określa załącznik Nr 1 do decyzji.

5. W przypadku niewykorzystania limitu środków na zapomogi, o których mowa w pkt 1, pozostałość środków przeznacza się na zapomogi przyznawane w przypadkach, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 122, poz. 1274).

6. Dysponenci środków budżetowych złożą sprawozdanie z wypłaconych zapomóg, o których mowa w pkt 1, do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej - w terminie do dnia 30 września 2005 r. - wg wzoru, określonego w załączniku Nr 2 do decyzji.

7. Zapomogi, o których mowa w pkt 1, dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, przyznaje Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych, na podstawie wykazów uprawnionych żołnierzy zawodowych do tych zapomóg - sporządzonych przez Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

8. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej

Podsekretarz Stanu
do spraw Społecznych: M. Górski

Załącznik 1. [Środki z funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg]

Załączniki do decyzji Nr 292/MON/PSSS Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 września 2005 r.(poz. 159)

Załącznik Nr 1

Środki z funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg

Lp

Dysponent

Limit środków

1

Dowódca Sił Lądowych

1 414 000

2

Dowódca Sił Powietrznych

685 000

3

Dowódca Marynarki Wojennej

226 000

4

Dowódca Garnizonu Warszawa

32 000

6

Dowódca Wojskowych Służb Informacyjnych

4 000

8

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

39 000

Ogółem

2 400 000

 

Załącznik 2. [Zapomogi wypłacone żołnierzom, dla których nie nastąpił wzrost uposażeń, o którym mowa w pkt 1 decyzji]

Załącznik Nr 2

Zapomogi wypłacone żołnierzom, dla których nie nastąpił wzrost uposażeń, o którym mowa w pkt 1 decyzji

Korpus osobowy

Zapomogi wypłacone zgodnie z pkt 2 ppkt 1 decyzji

Zapomogi wypłacone zgodnie z pkt 2 ppkt 2 decyzji

Ogółem

Kwota łączna zapomóg

Ilość wypłat

Kwota łączna zapomóg

Ilość wypłat

Kwota łączna zapomóg

Ilość wypłat

Oficerowie starsi

 

 

 

 

 

 

Oficerowie młodsi

 

 

 

 

 

 

Podoficerowie

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »