REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 19 poz. 179

Dowództwo Operacyjne

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 października 2005 r.

w sprawie trybu wykorzystania wojskowych transportowych statków powietrznych na potrzeby sił zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 12 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad funkcjonowania procedur wykorzystania wojskowych transportowych statków powietrznych, ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa zasady oraz procedury użycia wojskowych transportowych statków powietrznych na potrzeby sił zbrojnych oraz sposób planowania i wykorzystania limitu nalotu w tym zakresie.

2. W rozumieniu decyzji poniższe określenia oznaczają:

1) wojskowy, transportowy statek powietrzny - samolot lub śmigłowiec będący na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”;

2) dysponenci limitów nalotów:

a) Minister Obrony Narodowej,

b) Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

c) Szef Sztabu Generalnego WP,

d) Dowódca Dowództwa Operacyjnego,

e) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych,

f) Dowódca Garnizonu Warszawa,

g) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, h) Dowódca JW 2305;

3) ładunek niebezpieczny - przedmioty lub substancje, które zostały umieszczone w spisie materiałów niebezpiecznych i zostały sklasyfikowane według klas zagrożenia, zalecanych przez komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych właściwy do spraw transportu materiałów niebezpiecznych.

3. Wojskowe transportowe statki powietrzne zwane dalej „statkami powietrznymi”, używane są w sytuacjach uzasadnionych potrzebami operacyjnymi, logistycznymi, szkoleniowymi oraz w czasie pokazów lotniczych, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych.

4. Statki powietrzne wykorzystuje się do przewozu żołnierzy i personelu cywilnego oraz uzbrojenia

i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych. W uzasadnionych przypadkach mogą być również użyte do przewozu żołnierzy i personelu cywilnego oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego sił zbrojnych innych państw.

5. Użycie statków powietrznych w sytuacjach, o których mowa w pkt 4, odbywa się na podstawie rocznych planów zamierzeń dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz zapotrzebowań składanych przez dysponentów limitu nalotu.

6. Użycie statków powietrznych do przewozu żołnierzy i personelu cywilnego oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego sił zbrojnych innych państw, odbywa się:

1) w przypadku, gdy lot ma być wykonany w całości na rzecz sił zbrojnych innych państw - za zgodą Szefa Sztabu Generalnego WP, udzieloną na wniosek Dowódcy Dowództwa Operacyjnego, o ile nie jest to uregulowane odrębnymi przepisami;

2) w przypadku, gdy lot wykonywany jest na potrzeby Sił Zbrojnych, a siłom zbrojnym innych państw udostępniona ma być część powierzchni ładunkowej statku powietrznego - za zgodą dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, udzieloną na wniosek dysponenta limitu nalotu.

7. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych wydzielają statki powietrzne na podstawie składanych przez dysponentów limitu nalotu zapotrzebowań, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do decyzji, w następujących terminach:

1) na loty w ruchu międzynarodowym - zgodnie z uregulowaniami narodowymi państw, w których przestrzeni powietrznej lot będzie realizowany, jednak nie krótszych niż:

a) 15 dni roboczych przed datą przewozu,

b) 30 dni roboczych przed datą przewozu ładunków niebezpiecznych;

2) na loty w ruchu krajowym, z wyprzedzeniem przed planowaną datą wylotu nie krótszym niż:

a) 3 dni robocze przed datą przewozu,

b) 5 dni roboczych przed datą przewozu ładunków niebezpiecznych.

8. Dowódca Dowództwa Operacyjnego jest dysponentem limitu nalotu na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych i Polskich Jednostek Wojskowych (PKW/PJW), wykonujących zadania poza granicami państwa.

9. Dowódca Sił Powietrznych opracuje, w uzgodnieniu z Dowódcą Dowództwa Operacyjnego, procedury wykorzystania statków powietrznych w sytuacjach szczególnych, zwłaszcza na potrzeby ewakuacji rannych, chorych lub zwłok spoza granic kraju.

10. W przypadku, kiedy ilość złożonych zapotrzebowań przekracza możliwości wydzielenia statków powietrznych, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych w porozumieniu z Dowódcą Dowództwa Operacyjnego ustalają priorytety przewozów na potrzeby PKW/PJW.

11. W ramach planowania przewozów w ruchu międzynarodowym, na potrzeby PKW/PJW, koordynatorem przewozu jest Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (STiRW-CKRW). Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych i komórki (jednostki) organizacyjne resortu obrony narodowej przedstawiają swoje potrzeby transportowe do Szefa STiRW-CKRW, celem wykonania zapotrzebowania zbiorczego i przedstawienia Dowódcy Dowództwa Operacyjnego propozycji użycia statku powietrznego.

Szef STiRW-CKRW koordynuje również proces przygotowania dokumentów przewozowych oraz załadunku (wyładunku) osób i ładunków na statki powietrzne, a także prowadzenie odprawy celnej i granicznej.

12. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych prowadzą ewidencję wykonanych lotów, a raz w kwartale dokonują analizy wykorzystania limitów nalotów. Wyniki tych analiz przesyłają dysponentom do wiadomości.

13. W celu sporządzenia planów limitu nalotu statków powietrznych dysponenci przesyłają do dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 30 września każdego roku, zapotrzebowania na kolejny rok, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2. W uzasadnionych przypadkach dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, w ramach posiadanych możliwości technicznych, mogą na wniosek dysponentów zwiększyć limit nalotu w drodze korekty planu rocznego, pod warunkiem zwiększenia budżetu w wysokości niezbędnej do wykonania przez wydzielane statki powietrzne zadań transportowych.

14. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński


Załącznik 1.

Załączniki do decyzji Nr338/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 października 2005r. (poz. 179)

Załącznik Nr 1

infoRgrafika


Załącznik Nr 1 (cd)

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-31
  • Data wejścia w życie: 2005-11-15
  • Data obowiązywania: 2005-11-15
  • Dokument traci ważność: 2008-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA