REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 9 poz. 118

Wojskowy Dozór Techniczny

DECYZJA NR 222/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zasad objęcia dozorem technicznym i wykonywania przez Wojskowy Dozór Techniczny badań technicznych urządzeń technicznych wchodzących w skład systemu uzbrojenia F-16

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. d i f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku art. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Decyzja ustala szczegółowe zasady wprowadzenia i eksploatacji urządzeń technicznych wchodzących w skład systemu uzbrojenia F-16, podlegających dozorowi technicznemu.

2. Decyzja określa zasady wykonywania przez Wojskowy Dozór Techniczny badań technicznych urządzeń technicznych wchodzących w skład systemu uzbrojenia F-16.

3. W skład systemu uzbrojenia F-16 wchodzą urządzenia ciśnieniowe określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, oraz urządzenia transportu bliskiego określone w załączniku Nr 2.

4. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) „POP” – pomocniczy osprzęt podnośny;

2) „urządzenia techniczne” – urządzenia systemu uzbrojenia F-16 podlegające przepisom dozoru technicznego, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska (kotły, zbiorniki, UTB i POP);

3) „UTB” – urządzenia transportu bliskiego (żurawie przewoźne, podesty ruchome, wciągniki systemu MAC, wózki jezdniowe oraz układnice magazynowe);

4) „WDT” – Wojskowy Dozór Techniczny;

5) „zbiorniki” – zbiorniki stałe zamontowane na sprzęcie technicznym i zbiorniki przenośne.

Rozdział 2

Zasady obejmowania dozorem technicznym urządzeń technicznych systemu uzbrojenia F-16

5. Kotły mogą być objęte dozorem technicznym na wniosek eksploatującego. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja (sporządzona w dwóch egzemplarzach) zawierająca:

1) dokumenty dostarczone przez wytwórcę urządzenia (deklaracje, poświadczenia wykonania, itp.);

2) opis techniczny zawierający dane określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;

3) rysunek kotła z podaniem:

a) nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w szczególności płaszcza i den,

b) materiałów użytych do jego budowy;

4) schemat kotła z zaznaczeniem jego lokalizacji – usytuowania na pojeździe, źródeł zasilania i urządzeń zabezpieczających;

5) instrukcję eksploatacji kotła, zawierającą:

a) charakterystykę,

b) opis czynności związanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem kotła, w tym z zatrzymaniem awaryjnym,

c) wymagania dotyczące konserwacji i kontroli stanu kotła, w szczególności sposobu i częstotliwości kontroli urządzeń i osprzętu zabezpieczającego,

d) wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwwybuchowej, przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

e) opis sposobu postępowania w przypadku wystąpienia uszkodzeń, nieprawidłowości lub zakłóceń w pracy kotła,

f) opis sposobu i zakresu rejestracji parametrów eksploatacyjnych,

g) informacje o sposobie przygotowania kotła do badań, w tym określenie miejsc i sposobu odcięcia od instalacji przed wejściem do jego wnętrza, oraz wyszczególnienie sprzętu i środków ochrony indywidualnej,

h) opis innych wymagań eksploatacyjnych określonych przez eksploatującego kocioł.

6. Zbiorniki stałe i zbiorniki przenośne mogą być objęte dozorem technicznym na wniosek eksploatującego. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja (sporządzona w dwóch egzemplarzach) zawierająca:

1) dokumenty dostarczone przez wytwórcę zbiornika (deklaracje, poświadczenia wykonania, itp.);

2) opis techniczny zawierający dane określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;

3) rysunek zbiornika oraz schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji zbiornika, źródeł jego zasilania i urządzeń zabezpieczających;

4) instrukcję eksploatacji zbiornika zawierającą:

a) jego ogólną charakterystykę,

b) czynności związane z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem zbiornika (w tym awaryjnym),

c) czynności związane z przygotowaniem zbiornika do badań,

d) wymagania bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony przeciwwybuchowej,

e) wymagania dotyczące kontroli stanu technicznego oraz jego obsługi i konserwacji,

f) sposób postępowania na wypadek uszkodzenia zbiornika.

7. Zbiorniki ciśnieniowe samolotu F-16 będą objęte dozorem technicznym na wniosek eksploatującego na zasadach określonych w § 44 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 104, poz. 976), z tym że sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie określonych czynności realizowane będzie w trakcie remontu zakładowego statku powietrznego.

8. Żurawie przewoźne, podesty ruchome, wciągniki systemu MAC, wózki jezdniowe oraz układnice magazynowe, mogą być objęte dozorem technicznym na wniosek eksploatującego. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja (sporządzona w dwóch egzemplarzach) zawierająca:

1) dokumenty dostarczone przez wytwórcę UTB (deklaracje, poświadczenia wykonania, itp.);

2) opis techniczny zawierający dane określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji;

3) rysunek przedstawiający ogólny widok UTB z podaniem wymiarów gabarytowych i wymiarów określających jego parametry techniczno-ruchowe;

4) schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne (o ile mają zastosowanie) ze wskazaniem osprzętu, wielkości zabezpieczeń, przekrojów przewodów, wielkości ciśnień, rodzajów zaworów zabezpieczających;

5) schematy układów cięgnowych (o ile mają zastosowanie) w mechanizmach napędowych z podaniem wielkości charakterystycznych lin i łańcuchów, średnic bębnów, kół krążków i sposobów mocowania końców lin;

6) instrukcję eksploatacji UTB zawierającą:

a) wskazania dotyczące bezpiecznej eksploatacji w zależności od jego przeznaczenia i przewidywanych warunków pracy, a także dających się przewidzieć sytuacji anormalnych,

b) informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się obsługą i konserwacją,

c) działanie i regulację mechanizmów, zespołów i elementów wyposażenia mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego,

d) opis budowy, działania i regulacji elementów bezpieczeństwa,

e) w zakresie obsługi UTB:

– opis działania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych,

– informacje dotyczące wskazań przyrządów pomiarowo-kontrolnych wraz z rysunkami przedstawiającymi rozmieszczenie tych przyrządów,

– wskazanie sposobu i zasad sterowania ruchami mechanizmów,

– wykaz obowiązków i czynności obsługującego przed, w czasie i po zakończeniu pracy,

f) w zakresie konserwacji UTB:

– zasady wykonywania czynności konserwacyjnych, technologii montażu i demontażu, z określeniem wielkości momentów dokręcania połączeń śrubowych oraz sprawdzenia prawidłowości wykonanych działań wraz z określeniem zakresów i terminów przeprowadzanych przeglądów,

– wykaz czynności do wykonania przez konserwującego w ramach jego obowiązków,

g) wykaz podstawowych usterek lub nieprawidłowości, które mogą występować podczas eksploatacji z określeniem przyczyn i sposobu ich usunięcia,

h) warunki dotyczące wykonania i eksploatacji torowiska i toru jezdnego, o ile ma to zastosowanie.

9. POP może być objęty dozorem technicznym na wniosek eksploatującego, do którego powinna być dołączona dokumentacja (sporządzona w dwóch egzemplarzach) zawierająca:

1) dokumenty dostarczone przez wytwórcę POP (deklaracje, poświadczenia wykonania, itp.);

2) opis techniczny zawierający dane określone w załączniku Nr 5 do niniejszej decyzji;

3) rysunek przedstawiający ogólny widok POP, z podaniem wymiarów gabarytowych i wymiarów określających jego parametry techniczno-ruchowe;

4) schemat przyłożenia siły obciążającej podczas prób technicznych;

5) schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny z podaniem wielkości charakterystycznych (o ile mają zastosowanie);

6) schematy układów cięgnowych z podaniem wielkości charakterystycznych (o ile mają zastosowanie);

7) instrukcję eksploatacji POP.

Rozdział 3

Warunki dopuszczenia do eksploatacji urządzeń technicznych systemu uzbrojenia F-16

10. Przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, z wyłączeniem zbiorników ciśnieniowych samolotu F-16, wykonuje się następujące czynności:

1) sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji, o której mowa w pkt 5, 6, 8 i 9;

2) identyfikuje urządzenie techniczne, uwzględniając indywidualne oznakowanie przynależności do systemu uzbrojenia F-16;

3) sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją;

4) przeprowadza badania obejmujące sprawdzenie:

a) stanu technicznego urządzenia technicznego wraz z osprzętem oraz połączeń konstrukcyjnych,

b) prawidłowości zainstalowania,

c) działania osprzętu zabezpieczającego,

d) poprawności działania urządzenia w warunkach gotowości do pracy i w czasie pracy.

11. Z przeprowadzonego sprawdzenia, o którym mowa w pkt 10 ppkt 1, może być sporządzone sprawozdanie jak z uzgodnienia dokumentacji.

12. Czynności, o których mowa w pkt 10 ppkt 2-4, mogą być wykonane u eksploatującego, pod warunkiem, że dysponuje on wyposażeniem i personelem umożliwiającym wykonanie tych czynności.

13. Na podstawie pozytywnego wyniku czynności określonych w pkt 10, WDT wyda decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wchodzącego w skład systemu uzbrojenia F-16.

Rozdział 4

Eksploatacja urządzeń technicznych systemu uzbrojenia F-16

14. Eksploatację urządzeń technicznych należy prowadzić zgodnie z ich przeznaczeniem na zasadach określonych w instrukcji eksploatacji oraz niniejszej decyzji, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa.

15. Urządzenia techniczne mogą być eksploatowane, jeżeli:

1) ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń;

2) osprzęt zabezpieczający oraz wyposażenie obsługowe i eksploatacyjne są sprawne i nie zostały wyłączone z działania;

3) wydana została przez WDT decyzja zezwalająca na ich eksploatację.

16. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych eksploatujący powinien zorganizować służbę eksploatacyjną oraz zapewnić ich obsługę i konserwację, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z odrębnymi przepisami.

17. Instrukcja eksploatacji powinna znajdować się w dostępnym dla obsługującego miejscu.

18. Eksploatujący jest zobowiązany do przygotowania urządzeń technicznych do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo w trakcie ich wykonywania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.

Rozdział 5

Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych systemu uzbrojenia F-16

19. Naprawa lub modernizacja urządzeń technicznych powinna być przeprowadzona (na podstawie uzgodnionej z WDT dokumentacji technicznej) przez przedsiębiorców posiadających uprawnienie wydane przez WDT.

20. Wykonanie naprawy lub modernizacji powinno być potwierdzone przez przedsiębiorcę w formie poświadczenia.

21. Po zakończeniu naprawy lub modernizacji należy przeprowadzić badania, o których mowa w pkt 10 ppkt 4.

Rozdział 6

Badania techniczne urządzeń technicznych systemu uzbrojenia F-16

22. W toku eksploatacji urządzeń technicznych przeprowadza się, zgodnie z procedurami obowiązującymi w WDT, badania techniczne:

1) okresowe – dla urządzeń objętych dozorem pełnym;

2) doraźne (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne) – dla urządzeń objętych dozorem pełnym lub ograniczonym.

23. Forma dozoru technicznego oraz terminy badań urządzeń technicznych i ich zakres został określony w załącznikach Nr 1 i 2.

24. Jeżeli badania doraźne eksploatacyjne obejmują pełny zakres badania okresowego, to termin kolejnego badania okresowego, za zgodą eksploatującego, może być wyznaczony od dnia wykonania badania doraźnego.

Rozdział 7

Przepis końcowy

25. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.

Załącznik 1. [URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE SYSTEMU UZBROJENIA F-16]

Załączniki do decyzji Nr 222/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 maja 2008 r. (poz. 118)

Załącznik Nr 1

URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE SYSTEMU UZBROJENIA F-16

(FORMY DOZORU TECHNICZNEGO I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH)

Lp.

Rodzaj urządzenia

Forma
dozoru

Terminy badań

Uwagi

rewizja
zewnętrzna

rewizja
wewnętrzna

próba
ciśnieniowa

1

Kocioł zamontowany
na odladzaczu-odkażaczu
dla statków powietrznych
GL-1800 AP

pełny

2 lata

–––––––

–––––––

–––––––

2

Zbiorniki stałe zamontowane na:

 

a)

kompresorze lotniskowym
na przyczepie dwuosiowej
BAGC-ASP100-1A

 

sprężonego powietrza

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

b)

zespole zasilająco-
klimatyzującym na przyczepie
dwuosiowej – CGAC-19817

 

sprężonego powietrza

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

czynnika chłodniczego R134a

ograniczony

5 lat

–––––––

–––––––

Książka
ruchu

separator oleju w instalacji
czynnika R134a.

ograniczony

5 lat

–––––––

–––––––

–––––––

Filtr-osuszacz czynnika R134a

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

c)

elektrycznym klimatyzatorze C-5
samolotu F-16 na przyczepie
dwuosiowej - E100AC4-1

 

zbiornik sprężonego powietrza

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

zbiornik czynnika R134a

ograniczony

5 lat

–––––––

–––––––

Książka
ruchu

 

separator oleju w instalacji
czynnika R134a.

ograniczony

5 lat

–––––––

–––––––

–––––––

 

Filtr-osuszacz czynnika R134a

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

Lp.

Rodzaj urządzenia

Forma
dozoru

Terminy badań

Uwagi

rewizja
zewnętrzna

rewizja
wewnętrzna

próba
ciśnieniowa

d)

sprężarce powietrza na
przyczepie jednoosiowej – MC-2A

 

sprężonego powietrza

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

e)

urządzeniu hydraulicznym
do sprawdzania systemów
hydraulicznych samolotu F-16 na
przyczepie dwuosiowej – MJ-2A-1

 

filtr niskiego ciśnienia

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

filtr wysokiego ciśnienia

ograniczony

5 lat

–––––––

–––––––

–––––––

f)

urządzeniu elektrycznym
do sprawdzania systemów
hydraulicznych samolotu F-16 na
przyczepie dwuosiowej – MK3A

 

filtr niskiego ciśnienia

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

filtr wysokiego ciśnienia

ograniczony

5 lat

–––––––

–––––––

–––––––

g)

urządzeniu do wytwarzania azotu na przyczepie dwuosiowej
– SGNSC-HP

 

kształtu butlowego

pełny

1 rok

3 lata

6 lat

Uprawnienie
dozoru
technicznego

separator oleju

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

filtr powietrza

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

h)

dystrybutorze azotu – MD-3A

 

filtr

pełny

3 lata

6 lat

–––––––

–––––––

3

Zbiorniki przenośne:

a)

na powietrze, zainstalowane
na urządzeniu do ładowania
amunicji do samolotu
na przyczepie dwuosiowej – LALS

pełny

10 lat

10 lat

10 lat

–––––––

b)

aparatu oddechowego (kształtu butlowego z przyczepy HRT)
– 336-890-302

pełny

5 lat

5 lat

5 lat

–––––––

c)

na azot, zainstalowane
w przyrządzie do sprawdzania szczelności falowodów

pełny

10 lat

10 lat

10 lat

–––––––

d)

do skroplonego schłodzonego
tlenu na przyczepie jednoosiowej
– TMU-27/M

pełny

1 rok

w okresach
remontowych

Uprawnienie
dozoru
technicznego
książka ruchu

e)

na azot, zainstalowane
na dystrybutorze – MD-3A

pełny

10 lat

10 lat

10 lat

Uprawnienie
dozoru
technicznego

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

Lp.

Rodzaj urządzenia

Forma
dozoru

Terminy badań

Uwagi

rewizja
zewnętrzna

rewizja
wewnętrzna

próba
ciśnieniowa

4

zbiorniki ciśnieniowe samolotu F-16

a)

akumulator hydrauliczny
(hydraulic accumulators) – typu: C7901-1; C7902-2; C7902-3

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

b)

zbiornik hydrauliczny (hydraulic reservoirs) – typu: 16VH005-5; 16VH005-6

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

c)

zbiornik pneumatyczny (pneumatic reservoirs) – typu: C7927-1; C9592-1

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

d)

zbiornik tlenowy
(OBOGS Plenum) – typu
16VK060-5(JD); 16VK060-1

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

e)

zbiornik tlenowy (Regulated Emergency Oxygen System)
– typu 16VK062-3

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

f)

zbiornik przeciwpożarowy (Halon Bottle)– typu 16VP020-5

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

g)

zbiornik azotu (EPU nitrogen bottle)– typu 16VH003004-1

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

h)

zbiornik dwutlenku węgla tratwy ratunkowej – typu FLU-2A/P

uproszczony

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

 

Załącznik 2. [URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO SYSTEMU UZBROJENIA F-16]

Załącznik Nr 2

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO SYSTEMU UZBROJENIA F-16

(FORMY DOZORU TECHNICZNEGO I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH)

Lp.

Rodzaj urządzenia

Forma
dozoru

Termin
badania

Wymagana
obsługa

Wymagana
konserwacja

Dziennik
konserwacji

1

żuraw przewoźny – typu 259D-300-5

pełny

2 lata

tak

tak

tak

2

pomocniczy osprzęt podnośny:

a)

zawiesie linowe cztero-cięgnowe
do wyciągania fotela z pironabojami

pełny

2 lata

nie

nie

nie

b)

trawersa z czterema cięgnami do zdejmowania osłony kabiny z pironabojami

pełny

2 lata

nie

nie

nie

c)

trawersa do transportu rakiet
– 71D151006-1001

pełny

2 lata

nie

nie

nie

d)

trawersa sześcio-linowa do transportu bomb

pełny

2 lata

nie

nie

nie

e)

trawersa HLU-202E do pocisków AGM-65

pełny

2 lata

nie

nie

nie

3

wciągniki sytemu MAC

pełny

1 rok

tak

tak

tak

4

wózki jezdniowe:

a)

samojezdny wielofunkcyjny podnośnik uzbrojenia lotniczego – MHU-83D/E

pełny

1 rok

tak

tak

tak

b)

samojezdny wielofunkcyjny podnośnik uzbrojenia lotniczego – MJ-1C

pełny

1 rok

tak

tak

tak

5

układnica magazynowa

pełny

2 lata

tak

tak

tak

6

podest ruchomy – platforma obsługowa typu B-4A

pełny

2 lata

tak

tak

tak

7

podest ruchomy zamontowany
na odladzaczu-odkażaczu dla statków
powietrznych GL-1800AP

pełny

1 rok

tak

tak

tak

 

Załącznik 3. [OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO]

Załącznik Nr 3

OPIS TECHNICZNY
URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO

infoRgrafika

Załącznik Nr 3 (cd.)

infoRgrafika

Załącznik 4. [OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO]

Załącznik Nr 4

OPIS TECHNICZNY
URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

infoRgrafika

Załącznik Nr 4 (cd.)

infoRgrafika

Załącznik 5. [OPIS TECHNICZNY POMOCNICZEGO OSPRZĘTU PODNOŚNEGO]

Załącznik Nr 5

OPIS TECHNICZNY
POMOCNICZEGO OSPRZĘTU PODNOŚNEGO

infoRgrafika

Załącznik Nr 5 (cd.)

infoRgrafika

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA