REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 6 poz. 64

Departament Prawny

DECYZJA Nr 87/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie określenia zadań Gabinetu Politycznego Ministra

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z poźn. zm.1)) oraz § 2 i 4 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 76, poz. 768, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:

1. Gabinet Polityczny Ministra jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach należących do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”.

2. Do podstawowych zadań Gabinetu Politycznego Ministra należy w szczególności:

1) zapewnienie Ministrowi doradztwa o charakterze programowym i ogólnopolitycznym;

2) weryfikacja i ukierunkowanie działań Ministra, zgodnie z programem Rady Ministrów;

3) realizacja zadań w zakresie polityki informacyjnej Ministra;

4) bieżąca i stała współpraca z gabinetami politycznymi, rzecznikami członków Rady Ministrów oraz przedstawicielami Rady Ministrów;

5) przygotowanie propozycji, analiz i raportów odnoszących się do zadań realizowanych przez Ministra.

3. W skład Gabinetu Politycznego Ministra wchodzą:

1) Szef Gabinetu Politycznego Ministra;

2) Doradca – Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej;

3) Doradcy Ministra.

4. Szef Gabinetu Politycznego Ministra realizuje zadania powierzone przez Ministra, a w szczególności dotyczące:

1) nadzorowania spraw prowadzonych przez Gabinet Polityczny Ministra i zadań powierzonych przez Ministra;

2) współpracy w realizowaniu zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej bezpośrednio podległe Ministrowi;

3) współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej, partii politycznych, związków zawodowych, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych;

4) doradztwa, przygotowywania ekspertyz oraz realizacji zadań zleconych dotyczących spraw określonych i pozostających w wyłącznej kompetencji Ministra;

5) wykonywania analiz, przygotowywania opinii, przeprowadzania konsultacji związanych z bieżącą polityką realizowaną przez Ministra;

6) współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej właściwymi w zakresie koordynowania i prowadzenia spraw parlamentarnych;

7) kierowania prac oraz działań „public relations” związanych z kształtowaniem wizerunku Ministra oraz resortu obrony narodowej;

8) współuczestniczenia w kształtowaniu polityki medialnej Ministra.

5. Doradca – Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej realizuje zadania w szczególności dotyczące:

1) bieżącego informowania opinii publicznej oraz wypowiadania się w imieniu Ministra w sprawach Ministerstwa Obrony Narodowej jako urzędu oraz delegowania właściwych osób do wystąpień medialnych;

2) wyjaśniania działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez Ministra, w tym wydawania oświadczeń i komunikatorów oraz publiczne prezentowanie działań Ministra i resortu obrony narodowej;

3) komentowania i przedstawiania w środkach masowego przekazu stanowiska resortu obrony narodowej w sprawach dotyczących resortu oraz funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) komentowania wydarzeń krajowych i zagranicznych w zakresie zadań Ministra;

5) udzielania odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności Ministra oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w tym udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową;

6) przekazywania na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu.

6. Doradcy Ministra realizują zadania w szczególności dotyczące:

1) prowadzenia bieżącej korespondencji w zakresie zleconym przez Ministra, w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi;

2) prowadzenia bieżących kontaktów Ministra;

3) wykonywania zadań zlecanych przez Ministra;

4) współdziałania w koordynacji zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej bezpośrednio podległe Ministrowi;

5) współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej, partii politycznych, związków zawodowych, samorządów terytorialnych oraz organizacji społecznych;

6) doradztwa, przygotowania ekspertyz i realizacji zadań zleconych dotyczących spraw określonych i pozostających w wyłącznej kompetencji Ministra;

7) prowadzenia prac związanych z kształtowaniem wizerunku Ministra;

8) współuczestniczenia w kształtowaniu polityki medialnej Ministra.

7. Szefa Gabinetu Politycznego w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego Doradca Gabinetu Politycznego Ministra.

8. Traci moc decyzja Nr 136/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań Gabinetu Politycznego Ministra (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 78).

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249 poz. 2104,z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073 oraz z 2008 r. Nr 68, poz. 611.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-26
  • Data wejścia w życie: 2010-04-26
  • Data obowiązywania: 2010-04-26
  • Z mocą od: 2010-03-22
  • Dokument traci ważność: 2017-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA