REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 77

Służba Wywiadu Wojskowego

DECYZJA Nr 103/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 kwietnia 2010 r.

zmieniająca decyzję w sprawie występowania z wnioskami o nadanie odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz „Gwiazda”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 4501), z późn. zm.) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 237/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie występowania z wnioskami o nadanie odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz „Gwiazda” (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3:

a) w ppkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1) w stosunku do osób, które zakończyły pełnienie służby lub pracę w kontyngencie wojskowym w okresie od 2002 do 2007 roku, z zastrzeżeniem ppkt 3.”,

b) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dowódca kontyngentu wojskowego – w stosunku do osób, które pełnią służbę lub pracują w kontyngencie wojskowym, z zastrzeżeniem z ppkt 3.”,

c) po ppkt 2 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

„3) Szef Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego – w stosunku do żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników odpowiednio Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego.”;

2) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wnioski o nadanie gwiazdy sporządza się:

1) nie później niż do dnia 31 października 2010 r. – w stosunku do osób, które zakończyły pełnienie służby lub pracę w kontyngencie wojskowym;

2) przed zakończeniem służby lub pracy w kontyngencie wojskowym.

5. Wnioski o nadanie gwiazdy organy, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. a i b oraz ppkt 2, przesyłają bezpośrednio do Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.”;

3) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) Wnioski o nadanie gwiazdy organy, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, przesyłają bezpośrednio do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.”;

4) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a. Wnioski przesłane przez organ, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3, w razie ich odrzucenia, dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr zwraca wnioskodawcy wraz z podaniem przyczyny ich odrzucenia.”;

5) w pkt 9 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wnioskodawcy – w odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i ppkt 3.”;

6) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. Ewidencję osób uprawnionych do otrzymania gwiazdy oraz osób, którym nadano to odznaczenie prowadzi:

1) organ, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3 – w stosunku do żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników odpowiednio Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych – w pozostałych przypadkach.

12. Odpowiedzialnymi za organizację i koordynację procesu wnioskowania o nadanie gwiazdy są:

1) Szef Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie określonym w pkt 3 ppkt 3;

2) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych w pozostałych przypadkach.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 194, poz. 1432, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
  • Data wejścia w życie: 2010-04-06
  • Data obowiązywania: 2010-04-06
  • Dokument traci ważność: 2012-07-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA