REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 79

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 128/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 2010 r.

w sprawie funkcjonowania systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa środków bojowych w procesie eksploatacji w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 pkt 1 decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36, z późn. zm.1)) oraz decyzją Nr 133/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 98), w celu zapewnienia warunków do wdrożenia i właściwego funkcjonowania systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa środków bojowych w procesie eksploatacji w resorcie obrony narodowej ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku „Instrukcję o kontroli jakości i bezpieczeństwa środków bojowych w procesie eksploatacji w resorcie obrony narodowej”2), stanowiącą załącznik do decyzji, zwaną dalej „instrukcją”.

2. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

1) odpowiada za organizację oraz funkcjonowanie systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa środków bojowych w procesie eksploatacji w resorcie obrony narodowej;

2) zabezpieczy środki finansowe na realizację badań środków bojowych w ramach wymagań określonych w umowach, o których mowa w pkt 3;

3) przedstawia corocznie Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego meldunek o stanie jakości i bezpieczeństwa środków bojowych w procesie eksploatacji w resorcie obrony narodowej, w terminie do dnia 30 kwietnia.

3. Jednostki badawczo-rozwojowe, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem wykonującym nadzór oraz inne jednostki badawcze i jednostki certyfikujące akredytowane przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235 poz. 1700) realizują badania środków bojowych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych na zasadach i w trybie określonym w resorcie obrony narodowej.

4. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego wprowadzą do stosowania odpowiednio w podległych służbach instrukcję, o której mowa w pkt 1.

5. Odpowiedzialnym za wdrożenie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

6. Gestorzy środków bojowych w uzgodnieniu z Centralnym Organem Logistycznym dokonają zmian w dokumentach (wydawnictwach), dotyczących obszaru ich działania, w zakresie wynikającym z postanowień niniejszej decyzji, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

7. Traci moc zarządzenie Nr 34 Głównego Inspektora Techniki Wojska Polskiego z dnia 14 grudnia 1987 r., wprowadzające „Instrukcję o kontroli jakości amunicji w procesie eksploatacji” – sygn. Uzbr. 2486/87.

8. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr 3, poz. 16 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 133.

2) „Instrukcja o kontroli jakości i bezpieczeństwa środków bojowych w procesie eksploatacji w resorcie obrony narodowej” zostanie opublikowana w formie wydawnictwa wojskowego – sygn. Logis. 3/2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
  • Data wejścia w życie: 2010-05-29
  • Data obowiązywania: 2010-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA