REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 12 poz. 141

Departament Infrastruktury

DECYZJA Nr 211/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 14 lit. d i § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) oraz decyzją Nr 399/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie procesu likwidacji w resorcie obrony narodowej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych (Dz. Urz. Nr 22, poz. 243) ustala się, co następuje:

1. Likwiduje się zakład budżetowy „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zakładem”.

2. Rozpoczęcie procedury likwidacji Zakładu nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, a jej zakończenie w dniu 31 grudnia 2010 r.

3. Dyrektor Departamentu Infrastruktury:

1) powoła likwidatora i grupę likwidacyjną Zakładu;

2) określi zakres czynności likwidatora w związku z przeprowadzaną likwidacją;

3) zatwierdzi opracowany przez likwidatora harmonogram likwidacji Zakładu;

4) sprawuje nadzór nad przebiegiem likwidacji;

5) powiadomi o zmianach organizacyjnych właściwe organy i komórki Komitetu Infrastruktury Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO);

6) złoży meldunek Ministrowi Obrony Narodowej o zrealizowaniu zadań, w terminie 30 dni od dnia zakończenia procesu likwidacji.

4. Mienie, które znajdowało się w użytkowaniu likwidowanego Zakładu, prawa do korzystania z zabezpieczenia i ochrony oraz inne prawa, w tym do korzystania z systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (np. łączności telefonicznej CA MON), podlegają nieodpłatnemu przekazaniu do nowo utworzonej jednostki sektora finansów publicznych w celu dalszej realizacji Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (programu NSIP) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po dokonaniu uzgodnień przez Sekretarza Stanu do spraw Społecznych i Profesjonalizacji z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

5. Należności i zobowiązania finansowe oraz środki finansowe znajdujące się na rachunkach bankowych likwidowanego Zakładu przejmuje:

1) jako zakładu budżetowego – jednostka sektora finansów publicznych, o której mowa w pkt 4;

2) jako dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia – na ewidencję księgową Departament Budżetowy, natomiast obsługę merytoryczną sprawować będzie Departament Infrastruktury.

6. Prawa i obowiązki Zakładu wynikające z zawartych umów podlegają przekazaniu w drodze cesji na jednostkę sektora finansów publicznych, o której mowa w pkt 4, z zastrzeżeniem pkt 7.

7. Sprawy roszczeniowe wszczęte przed dniem 31 grudnia 2010 r. podlegające czynnościom zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.1)) podlegają przejęciu przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej – Dyrektora Departamentu Budżetowego. Obsługę merytoryczną roszczeń sprawować będzie Departament Infrastruktury.

8. Pracownicy zlikwidowanego Zakładu na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) stają się, z zastrzeżeniem pkt 9, pracownikami jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w pkt 4.

9. Z pracownikami, dla których nie przewidziano stanowisk pracy w jednostce sektora finansów publicznych, o której mowa w pkt 4 oraz pracownicy, którzy nie wyrażą zgody na zatrudnienie w trybie, o którym mowa w pkt 8, likwidator dokona rozwiązania umów o pracę zgodnie z art. 100 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

10. Z dniem zakończenia likwidacji Zakładu wygasają pełnomocnictwa udzielone pracownikom i dyrektorowi Zakładu.

11. Niezwłocznie po rozpoczęciu likwidacji Zakładu, likwidator podejmie wszelkie niezbędne czynności do przeprowadzenia likwidacji Zakładu, a w szczególności:

1) powiadomi bank obsługujący Zakład o rozpoczęciu likwidacji;

2) sporządzi bilans otwarcia likwidacji na dzień postawienia Zakładu w stan likwidacji;

3) sporządzi plan finansowy likwidacji obejmujący źródła przychodów i przewidywanych wydatków w okresie likwidacji, w tym zaspokojenia zobowiązań Zakładu, w ramach środków istniejących w dniu rozpoczęcia likwidacji;

4) dokona inwentaryzacji mienia Zakładu;

5) dokona przeglądu (inwentaryzacji) zawartych umów;

6) podejmie czynności w celu przekazania realizowanych umów jednostce sektora finansów publicznych, o której mowa w pkt 4;

7) powiadomi o planowanych zmianach organizacyjnych kontrahentów – strony umów cywilnoprawnych, urzędy oraz inne zainteresowane instytucje i podmioty.

12. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyda stosowne dokumenty organizacyjne związane z likwidacją Zakładu.

13. Dyrektor Departamentu Budżetowego zabezpieczy środki finansowe na pokrycie kosztów likwidacji Zakładu.

14. Dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (resortu obrony narodowej), stosownie do kompetencji, udzielą niezbędnej pomocy i wsparcia w celu prawidłowego wykonania postanowień niniejszej decyzji.

15. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Infrastruktury do zmiany terminów określonych w pkt 2 z zastrzeżeniem, że termin zakończenia likwidacji nie może zostać przedłużony.

16. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 4, z 2003 r. Nr 14, poz. 157, z 2004 r. Nr 9 poz. 100 oraz z 2009 r. Nr 21, poz. 226).

17. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 79, poz. 660 i Nr 216, poz. 1676.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1998 r. 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2002 r. Nr 196, poz.1666, Nr 135, poz. 1146, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935, Nr 104, poz. 711, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 181, poz. 1288, Nr 176, poz. 1239, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460 oraz z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958 i Nr 219, poz. 1704.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-09
  • Data wejścia w życie: 2010-07-09
  • Data obowiązywania: 2010-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA