REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 23

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

DECYZJA Nr 15/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej profilaktycznego programu zdrowotnego „Program profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP – Etap II Wyrównanie dostępności do profilaktyki i opieki kardiologicznej dla żołnierzy zawodowych – MIL - SCORE”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b, art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.2)), § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1257) oraz § 1 pkt 7 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do realizacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Program profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP – Etap II Wyrównanie dostępności do profilaktyki i opieki kardiologicznej dla żołnierzy zawodowych – MIL - SCORE”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do decyzji.

2. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Programu są jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej:

1) Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie;

2) poradnie medycyny pracy zakładów opieki zdrowotnej, będące wiodącymi zakładami wojskowej służby zdrowia obwodów profilaktyczno-leczniczych.

3. Nadzór nad merytoryczną realizacją Programu sprawuje konsultant wojskowej służby zdrowia w dziedzinie kardiologii.

4. Program będzie finansowany z budżetu resortu obrony narodowej.

5. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia:

1) dokona wyboru realizatora programu zdrowotnego w drodze konkursu ofert i zawrze z wykonawcami umowy na udzielanie świadczeń z zakresu realizacji Programu;

2) na wniosek konsultanta wojskowej służby zdrowia w dziedzinie kardiologii, uzasadniony postępem w rozwoju nauk medycznych, może dokonywać merytorycznej zmiany części Programu.

6. Traci moc decyzja Nr 345/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznego programu zdrowotnego „Program profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach zbrojnych RP – Etap II Wyrównanie dostępności do profilaktyki i opieki kardiologicznej dla żołnierzy – MIL - SCORE” (Dz. Urz. MON poz. 417).

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

Załącznik 1. [PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W SIŁACH ZBROJNYCH RP]

Załącznik do decyzji Nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 lutego 2013 r. poz. (23).

Załącznik nr 1

PROGRAM
PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W SIŁACH ZBROJNYCH RP

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
  • Data wejścia w życie: 2013-02-12
  • Data obowiązywania: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA