REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 388

Zarząd Szkolenia – P7

DECYZJA Nr 433 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 358) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonują następujące wojskowe zespoły sportowe:”;

2) w pkt 4:

a) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie działalności szkoleniowej w dyscyplinach uprawianych w wojskowych zespołach sportowych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, oraz podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry trenersko-instruktorskiej w tych dyscyplinach;”,

b) ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) kreowanie pozytywnego wizerunku i promocja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;”;

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Szkolenie i trening spadochronowej reprezentacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy prowadzić w obiektach Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego (OSWRiS) oraz w razie potrzeby w innych obiektach przewidzianych do prowadzenia profesjonalnego szkolenia spadochronowego.”;

4) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) wytycza kierunki i ustala zasady prowadzenia działalności sportowej w resorcie obrony narodowej w zakresie sportu wyczynowego;

2) wytycza kierunki rozwoju i jest właściwy w zakresie prowadzenia współpracy międzynarodowej wynikającej z członkostwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Radzie Sportu Wojskowego (CISM) oraz innych międzynarodowych wojskowych organizacjach kultury fizycznej działających na szczeblu sił zbrojnych;

3) sprawuje merytoryczny nadzór nad wojskowymi zespołami sportowymi w zakresie:

a) funkcjonowania, prowadzenia działalności szkoleniowej i kadrowej,

b) przygotowań i udziału reprezentacji Wojska Polskiego w przedsięwzięciach organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM) oraz innych zadań powierzonych im do realizacji, wynikających ze współpracy z Międzynarodową Radą Sportu Wojskowego (CISM);

4) sprawuje merytoryczny nadzór nad szkoleniem i treningami spadochronowej reprezentacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonymi w obiektach Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego (OSWRiS) i innych obiektach szkoleniowych oraz dokonuje oceny tego szkolenia;

5) dokonuje w ramach nadzoru oceny działalności wojskowych zespołów sportowych oraz spadochronowej reprezentacji Wojska Polskiego;

6) w imieniu Ministra Obrony Narodowej powołuje kadrę Wojska Polskiego w poszczególnych dyscyplinach sportu wyczynowego oraz koordynatorów tych dyscyplin;

7) opiniuje wnioski dotyczące stanowisk etatowych i ich obsady w wojskowych zespołach sportowych;

8) określa wysokość środków finansowych na zabezpieczenie przygotowań i udziału przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przedsięwzięciach organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM);

9) jest właściwy w zakresie określania kierunków i prowadzenia współpracy resortu obrony narodowej w zakresie sportu wyczynowego z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, polskimi związkami sportowymi i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej współpracującymi z resortem obrony narodowej.”;

5) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyda, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, decyzję, w której określi:

1) wytyczne do funkcjonowania wojskowych zespołów sportowych;

2) wykaz przedsięwzięć organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM), w których udział wezmą przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku kalendarzowym;

3) skład kadry Wojska Polskiego oraz harmonogramy przygotowań w poszczególnych dyscyplinach sportu na dany rok kalendarzowy;

4) wykaz podmiotów uprawnionych do wnioskowania do dowódców jednostek wojskowych, przy których funkcjonują wojskowe zespoły sportowe, o wyrażenie zgody na udział żołnierzy – sportowców w przedsięwzięciach, o których mowa w pkt 11 ppkt 2 lit b.”;

6) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych:

1) koordynuje zabezpieczenie funkcjonowania wojskowych zespołów sportowych;

2) na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w pkt 10, wydaje coroczny rozkaz organizacyjny do funkcjonowania wojskowych zespołów sportowych oraz umożliwi:

a) żołnierzom – sportowcom i szkoleniowcom udział w przedsięwzięciach organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM),

b) żołnierzom – sportowcom będącym członkami kadry narodowej lub kadry olimpijskiej udział w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach sportowych finansowanych ze środków Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskich Związków Sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, których są oni członkami;

3) upoważni dowódców jednostek wojskowych, przy których funkcjonują wojskowe zespoły sportowe, do wyrażania zgody na udział żołnierzy – sportowców i kadry szkoleniowej w przedsięwzięciach wymienionych w ppkt 2 lit. b. Podstawę na wyrażenie zgody stanowi pisemny wniosek złożony przez podmioty finansujące te przedsięwzięcia do dowódcy jednostki wojskowej, przy której funkcjonują wojskowe zespoły sportowe;

4) zabezpieczy wojskowe zespoły sportowe w sprzęt sportowy i sprzęt niezbędny do ich prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.”;

12. Współpracę pomiędzy jednostkami wojskowymi, przy których funkcjonują wojskowe zespoły sportowe, a stowarzyszeniami kultury fizycznej prowadzi się na podstawie decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 12, poz. 131 oraz z 2011 r. Nr 9, poz. 121 i Nr 13, poz. 185).”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2024-04-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA