REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 396

Zarząd Planowania Operacyjnego – P3

DECYZJA Nr 443/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnej ochronie obiektów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b. pkt 6 lit. b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090) ustala się, co następuje:

1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Siłami Zbrojnymi”, w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, biorą udział w szczególnej ochronie obiektów kategorii I uznanych przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

2. Zakres udziału Sił Zbrojnych w szczególnej ochronie obiektów kategorii I, określa się w „Zestawieniu sił ochronnych wydzielonych do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I”.

3. Ogólne wymagania przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I dla pododdziałów Sił Zbrojnych biorących udział w szczególnej ochronie obiektów i prowadzących działania obronne zostaną określone w odrębnych przepisach.

4. Niezbędne siły i środki do realizacji zadań szczególnej ochrony obiektów przygotowuje się zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowego zabezpieczenia potrzeb w zakresie rezerw osobowych, uzbrojenia, sprzętu wojskowego, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej oraz świadczeń na rzecz obrony, niezbędnych do szczególnej ochrony obiektów” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 3, poz. 17).

5. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiedzialny jest za:

1) przygotowywanie projektów wniosków o uznanie obiektów wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych na podstawie pisemnych propozycji zgłaszanych przez organy, o których mowa w pkt 7, za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także projektów wniosków o ich skreślenie z wykazu obiektów kategorii I, gdy obiekty te utracą szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

2) planowanie, stosownie do pisemnych propozycji zgłaszanych przez organy właściwe w sprawach szczególnej ochrony obiektów, zakresu udziału Sił Zbrojnych w prowadzeniu takiej ochrony z uwzględnieniem możliwości resortu obrony narodowej, w tym zakresie;

3) prowadzenie i bieżącą aktualizację „Zestawienia sił ochronnych wydzielonych do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji;

4) koordynowanie działań kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej organizujących wykonywanie zadań w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii I, w zakresie przygotowania sił i środków wydzielonych do jej prowadzenia.

6. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego odpowiedzialny jest za:

1) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie opracowywania projektów dokumentów rządowych dotyczących obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym projektów, o których mowa w pkt 5 ppkt 1, przez organy cywilne i wojskowe, właściwe w sprawach szczególnej ochrony obiektów;

2) prowadzenie ewidencji obiektów kategorii I oraz udostępnianie informacji zawartej w tej ewidencji organom, o których mowa w pkt 1;

3) uwzględnianie problematyki szczególnej ochrony obiektów w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych oraz w Narodowym Kwestionariuszu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, a także w przeglądach obronnych, w tym polegających na analizie i ocenie danych wynikowych Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w części dotyczącej tej problematyki.

7. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz szefowie (dyrektorzy) jednostek (komórek) organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, organizujących wykonywanie zadań w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii I odpowiedzialni są za:

1) organizowanie i prowadzenie szczególnej ochrony podległych obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii I;

2) prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie organizacji i przygotowania szczególnej ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii I oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniem pododdziałów Sił Zbrojnych wydzielonych do jej prowadzenia;

3) przygotowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla osób organizujących wykonywanie zadań w zakresie szczególnej ochrony obiektów;

4) przygotowanie oddziałów i pododdziałów ochrony i obrony obiektów określonych w „Zestawieniu sił ochronnych wydzielonych do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I” wraz z niezbędnymi siłami i środkami do realizacji zadań szczególnej ochrony w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych.

8. Traci moc decyzja Nr Z – 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnej ochronie obiektów.

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


Załącznik 1. [Zestawienie sił ochronnych wydzielonych do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I]

Załącznik do decyzji Nr 443/ /MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 396)

Zestawienie sił ochronnych wydzielonych do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I

Lp.

Numer obiektu

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Województwo

Podległość obiektu

Pozycja w wykazie obiektów Rady Ministrów

Zakres udziału Sił Zbrojnych RP w szczególnej ochronie obiektu

Podle-głość sił do ochrony obiektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA