REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 408

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 513/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) i art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 8, poz. 98 oraz z 2014 r. poz. 47) w § 8 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki Funduszu są przeznaczone na realizację zadań określonych w centralnych planach rzeczowych. Zasady i tryb kwalifikowania zadań do realizacji w ramach centralnych planów rzeczowych określają odrębne przepisy.

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, odbywa się do wysokości wydatków ujętych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, w wysokości wyższej, niż ustalona w planie finansowym Funduszu, jest możliwa w przypadku zrealizowania ponadplanowych przychodów Funduszu.”.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241. z 2011 r. Nr 81, poz. 439 oraz z 2013 r. poz. 496.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-12-31
  • Data obowiązywania: 2014-12-31
  • Dokument traci ważność: 2022-06-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA