REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 411

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

ZARZĄDZENIE Nr 39/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13c ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W szczegółowym zakresie działania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (niepublikowane), zmienionego zarządzeniem Nr 23/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 252) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inspektorat jest organem dowodzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny odpowiedzialnym za przygotowanie podległych Szefowi Inspektoratu dowódców, szefów, komendantów i kierowników, zwanych dalej „dowódcami”, zgrywanie podległych Szefowi Inspektoratu związków organizacyjnych i jednostek wojskowych do realizacji zadań zgodnie z ich kryzysowym i wojennym przeznaczeniem, za zarządzanie obroną terytorialną, w tym pododdziałami ochrony i obrony obiektów, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej oraz obrony przed bronią masowego rażenia. Odpowiada za planowanie i organizowanie zabezpieczenia logistycznego procesu mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia wojsk oraz za zapewnienie ciągłości zaopatrywania sił realizujących zadania na terytorium państwa i poza jego granicami. Ponadto, we współdziałaniu z Inspektoratem Uzbrojenia, odpowiada w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, za realizację prac rozwojowych w obszarach realizowanych przez podległe Szefowi Inspektoratu ośrodki badawczo-wdrożeniowe i badawcze. Pełni funkcje gestora sprzętu wojskowego, zwanego dalej „SpW”, oraz centralnego organu logistycznego, zwanego dalej „COL”, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. Inspektorat jest organem zarządzania systemami kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi. Zadania te realizuje we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratem Uzbrojenia i agencją właściwą do spraw zagospodarowania mienia zbędnego w Siłach Zbrojnych.”,

b) w ust. 3:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) realizowanie zabezpieczenia potrzeb wojennych Sił Zbrojnych w SpW, w tym jego gromadzenie, rozmieszczenie i rozśrodkowanie;”,

– uchyla się pkt 27,

– pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) utrzymywanie w sprawności i gotowości do działania systemu pokojowego i wojennego uzupełniania podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych, w tym koordynowanie i zarządzanie tym podsystemem w czasie wojny;”,

– uchyla się pkt 29, 30 i 34;

2) w § 3 w ust. 4:

a) uchyla się pkt 11,

b) pkt 35 i 36 otrzymują brzmienie:

„35) utrzymywanie w sprawności i gotowości do działania systemu pokojowego i wojennego uzupełniania podległych jednostek organizacyjnych, w tym koordynowanie i zarządzanie tym podsystemem w czasie wojny;

36) sprawowanie nadzoru nad przedsięwzięciami realizowanymi przez podległe jednostki organizacyjne w zakresie pozyskiwania kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej oraz działań promujących ochotnicze formy służby wojskowej;”,

c) uchyla się pkt 38 i 39,

d) pkt 60 otrzymuje brzmienie:

„60) zorganizowanie i zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu ochrony i obrony obiektów Inspektoratu i podległych jednostek organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;”,

e) uchyla się pkt 71,

f) dodaje się pkt 81 w brzmieniu:

„81) zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu kontraktowania usług w Siłach Zbrojnych”;

3) w § 18:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szef Sztabu kieruje całokształtem działalności w zakresie gotowości mobilizacyjnej, pokojowego, mobilizacyjnego oraz wojennego uzupełnienia jednostek, szkolenia, ochrony i obrony obiektów oraz w zakresie użycia sił i środków podległych Szefowi Inspektoratu. Odpowiada za koordynowanie działalności wszystkich komórek wewnętrznych i osób zajmujących samodzielne stanowiska w Inspektoracie oraz realizowanie przez nie przedsięwzięć i zadań związanych z procesem dowodzenia, planowania mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia jednostek, działalnością bieżącą, kadrową, organizacyjno-etatową, kompetencyjną, szkoleniem dowództw, sztabów i wojsk, w tym rezerw osobowych oraz organizacją, funkcjonowaniem i przygotowaniem WSyD, łączności i informatyki. Sprawuje nadzór nad realizowaniem zadań w ramach systemów funkcjonalnych: dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, organizacji, uzupełnień i mobilizacji oraz szkolenia, a także nad realizacją limitów stanów średniorocznych żołnierzy oraz wielkości zatrudnienia bazowego pracowników wojska w Inspektoracie i podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych.”,

b) w ust. 5:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przygotowywanie podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych w zakresie zabezpieczenia inżynieryjnego, OPBMR i obrony przeciwlotniczej, a także wojsk chemicznych – do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem w czasie pokoju, kryzysu i wojny, w tym zadań realizowanych w ramach akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych;”,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) koordynowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem świadczeń osobistych i rzeczowych do zabezpieczenia procesu mobilizacyjnego rozwinięcia podległych Szefowi Inspektoratu związków organizacyjnych i jednostek organizacyjnych;”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) koordynowanie pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania podległych Szefowi Inspektoratu jednostek wojskowych oraz gromadzenia rezerw osobowych, środków transportowych i maszyn pobieranych z gospodarki narodowej na potrzeby tych jednostek;”,

– uchyla się pkt 13,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) prowadzenie analiz stanu jakości uzupełnienia podległych Szefowi Inspektoratu jednostek wojskowych w zakresie żołnierzy rezerwy i środków transportowych oraz realizowanie zadań związanych z terytorialnym gromadzeniem rezerw osobowych;”,

– pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) kierowanie przedsięwzięciami z zakresu organizacji ochrony i obrony podległych Szefowi Inspektoratu kompleksów wojskowych oraz wytypowanych obiektów gospodarki narodowej, a także wykorzystania sił i środków przewidzianych do realizacji tych zadań, zgodnie z odrębnymi przepisami, a także prowadzenie analiz zagrożeń;”,

– uchyla się pkt 36–38;

4) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oddział Uzupełnień jest komórką wewnętrzną Inspektoratu podporządkowaną bezpośrednio Szefowi Sztabu. Realizuje zadania w zakresie uzupełnień osobowych, w tym ochotnikami do okresowej służby wojskowej, planowaniem środków budżetowych oraz wykorzystaniem limitu stanu średniorocznego żołnierzy, planowaniem i rozliczaniem limitu stanu ewidencyjnego żołnierzy zawodowych, organizacją i funkcjonowaniem Narodowych Sił Rezerwowych, zwanych dalej „NSR”, i służby przygotowawczej, planowania i organizowania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy oraz w zakresie kierowania i sprawowania nadzoru nad planowaniem i realizacją mobilizacyjnego uzupełniania żołnierzami zawodowymi, żołnierzami rezerwy, pracownikami wojska, środkami transportowymi i maszynami, potrzeb w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych, zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia, uzupełnienia stanów osobowych w czasie wojny, w Inspektoracie i podległych Szefowi Inspektoratu związkach organizacyjnych i jednostkach wojskowych.”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koordynowanie zadań oraz sprawowanie nadzoru nad realizowaniem w podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych prac związanych z utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości do działania podsystemów: uzupełniania wojsk w czasie pokoju i wojny oraz zarządzania zasobami osobowymi na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia wojsk;”,

– uchyla się pkt 3,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opracowywanie, określanie priorytetów i wypracowywanie sposobu realizacji zadań dotyczących uzupełnienia pokojowego podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych;”,

– uchyla się pkt 8–10,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) organizowanie i nadzorowanie zadań związanych z zabezpieczeniem uzupełniania podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych żołnierzami rezerwy, pracownikami w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;”,

– pkt 18–20 otrzymują brzmienie:

„18) udział i prowadzenie szkoleń osób funkcyjnych podległych Szefowi Inspektoratu odpowiedzialnych za problematykę uzupełnieniowo-mobilizacyjną;

19) koordynowanie i monitorowanie w podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych stanu realizacji przedsięwzięć dotyczących:

a) mianowania żołnierzy rezerwy na kolejne stopnie wojskowe,

b) ustalania potrzeb mobilizacyjnych w zakresie stanów osobowych oraz środków transportowych i maszyn pobieranych z gospodarki narodowej;

20) kierowanie planowaniem i wykorzystaniem świadczeń osobistych oraz rzeczowych na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych;”,

– uchyla się pkt 23,

– pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) organizowanie i nadzorowanie prowadzenia ewidencji wojskowej w podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych;”,

– uchyla się pkt 26, 29–31 i 34;

5) w § 25 w ust. 2:

a) pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33) określanie zadań szkolenia inżynieryjno-saperskiego, OPBMR i obrony przeciwlotniczej podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem OPBMR i powszechnej obrony przeciwlotniczej;”,

b) uchyla się pkt 34,

c) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

„36) planowanie, zabezpieczanie i sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych w zakresie zabezpieczenia inżynieryjnego, OPBMR i obrony przeciwlotniczej oraz podległych Szefowi Inspektoratu wojsk chemicznych do realizowania zadań w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz realizowania zadań ratowniczych, likwidacji skutków awarii obiektów, w których występują toksyczne środki przemysłowe oraz katastrof i klęsk żywiołowych;”,

d) uchyla się pkt 40;

6) w § 26 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) monitorowanie i systematyczne zbieranie informacji o sytuacji w zakresie wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych w obszarach: materiałowym, technicznym, transportu i infrastruktury wojskowej;

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) monitorowanie realizacji zadań związanych z transportem materiałów niebezpiecznych w podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych;”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i poz. 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, poz. 773 i 1198.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-04-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA