REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 195

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

DECYZJA Nr 257/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) ustala się, co następuje:

1. Wojskową Służbą Kurierską Rzeczypospolitej Polskiej zarządza Krajowy Organ Generacji i Dystrybucji, zwany dalej „KOGD”, a Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych koordynuje wymianę niejawnych materiałów pomiędzy Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Operacji Sojuszniczych.

2. Zadania Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „WSK RP”, realizują właściwe jednostki organizacyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwane dalej „SKW”, oraz Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, zwane dalej „CWT SZ”.

3. Do zadań WSK RP należy przewóz materiałów niejawnych oraz kryptograficznych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Materiały, o których mowa w pkt 3, WSK RP przewozi w postaci:

1) przesyłek kryptograficznych;

2) przesyłek niejawnych.

5. Podczas przewozu materiałów, o których mowa w pkt 3, przedstawiciele WSK RP mogą dodatkowo przewozić ewidencjonowane przesyłki jawne.

6. Szef KOGD kieruje i zleca wymianę, dystrybucję i realizację transportu przesyłek niejawnych i kryptograficznych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Koordynator WSK RP może zlecać realizację czynności, o których mowa w pkt 6, Szefowi CWT SZ.

8. Wymiana przesyłek niejawnych i kryptograficznych w relacjach zagranicznych odbywa się w zależności od potrzeb.

9. Zlecenia przewozu przesyłek niejawnych i kryptograficznych poza granicę kraju składa się do Szefa KOGD co najmniej na 10 dni roboczych przed wymaganym terminem ich dostarczenia do adresata.

10. Przesyłki, o których mowa w pkt 9, dostarcza się do właściwej instytucji realizującej przewóz co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną realizacją przewozu.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w pkt 9, może zostać skrócony, za zgodą Szefa KOGD.

12. Szef CWT SZ kieruje i realizuje przedsięwzięcia związane z dystrybucją przesyłek niejawnych pochodzenia zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajowych i międzynarodowych przesyłek kryptograficznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz kancelarii kryptograficznej Resortowego Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych.

13. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dystrybucja przesyłek kryptograficznych do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej realizowana jest przez Organy Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki.

14. Do realizacji czynności, o których mowa w pkt 6, Szef KOGD może zapotrzebować statek powietrzny.

15. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia statek powietrzny zgodnie ze złożonym przez Szefa KOGD zamówieniem.

16. Loty na rzecz WSK RP realizuje się w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej uzgodnionego z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

17. Szef KOGD:

1) nadzoruje realizację zadań WSK RP;

2) może określić szczegółowe zasady i procedury realizacji zadań wykonywanych przez WSK RP;

3) reprezentuje WSK RP w kontaktach międzynarodowych.

18. Kurierzy WSK RP w czasie zagranicznych podróży służbowych odbywających się na terytorium państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego posługują się certyfikatami kurierskimi wydawanymi przez Szefa KOGD. Wzór certyfikatu kurierskiego określa załącznik nr 1.

19. Kurierzy WSK RP podczas podróży służbowych do państw niebędących członkami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego posługują się paszportami dyplomatycznymi.

20. Kurierzy WSK RP dokonują wymiany przesyłek niejawnych i kryptograficznych z Kwatery Głównej Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie (SHAPE) posługując się legitymacją kurierską (Official Courier Authorisation Card), którą przedstawiają wraz z kartą tożsamości NATO (NATO identity card). Wzór legitymacji kurierskiej określa załącznik nr 2.

21. Przesyłki niejawne i kryptograficzne, o których mowa w pkt 20, wymieniane są na podstawie zatwierdzonej przez Szefa KOGD i przesłanej do SHAPE „Karty wzorów podpisów”, której wzór określają odrębne przepisy.

22. Transport przesyłek niejawnych i kryptograficznych do innych państw niebędących członkami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego odbywa się na zasadach określonych w postanowieniach stosownych dwustronnych umów międzynarodowych.

23. Dopuszcza się, za zgodą Szefa KOGD, wymianę przesyłek niejawnych i kryptograficznych za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.

24. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację transportu materiałów kryptograficznych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostki organizacyjne niewchodzące w skład WSK RP.

25. Szef KOGD wyraża zgodę na realizację transportu, o którym mowa w pkt 24, oraz określa sposób przeprowadzenia tego transportu.

26. Traci moc decyzja Nr 402/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 463).

27. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [CERTYFIKAT KURIERSKI]

Załączniki do decyzji Nr 257 /MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 czerwca 2015 r. (poz. 195)

Załącznik nr 1

CERTYFIKAT KURIERSKI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [LEGITYMACJA KURIERSKA]

Załącznik nr 2

LEGITYMACJA KURIERSKA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-02
  • Data wejścia w życie: 2015-07-02
  • Data obowiązywania: 2015-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA