REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 300

Departament Komunikacji Społecznej

DECYZJA NR 428/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i Nr 4 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załączniki do decyzji Nr 428/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30.10.2015 r. (poz. 300)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej, zwaną dalej „odznaką”, 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwanego dalej „WOG” , jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji jednostki wojskowej oraz uhonorowanie żołnierzy i pracowników wojska, za nienaganną służbę i pracę. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników wojska, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby oraz charakter wykonywanych zadań.

2. Podstawę odznaki 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwanego dalej „15. WOG”, stanowi krzyż kawalerski. Ramiona krzyża pokryte są szafirową emalią ze złotym obrzeżem. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest liczba „15” – numer oddziału, na dolnym, lewym i prawym ramieniu znajdują się litery „WOG” – skrót nazwy oddziału. Cyfry i litery są barwy złocistej. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczony jest stylizowany kłos i miecz. Barwy nawiązują do historycznych barw służby intendentury Wojska Polskiego, a symbole do charakteru wykonywanych zadań. W centralnym miejscu krzyża umieszczona jest głowa gryfa – element herbu Szczecina – miejsca stałej dyslokacji 15. WOG.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) komendantowi 15. WOG z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po minimum rocznej, nienagannej służbie w 15. WOG;

3) pracownikom cywilnym wojska, po przepracowaniu w 15. WOG, co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 15. WOG, co najmniej pięć lat oraz odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla 15. WOG.

4. Odznakę nadaje komendant 15. WOG na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Komendant 15. WOG powołuje Komisję, w składzie:

1) przewodniczący – zastępca komendanta;

2) sekretarz – kierownik sekcji wychowawczej;

3) członkowie – mąż zaufania oficerów;

– mąż zaufania podoficerów;

– przedstawiciel pracowników wojska;

– kierownik Grupy Zabezpieczenia Szczecin;

– kierownik Grupy Zabezpieczenia Szczecin-Podjuchy;

– kierownik Grupy Zabezpieczenia Stargard Szczeciński;

– kierownik Grupy Zabezpieczenia Choszczno.

6. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany jej członków ogłasza się w rozkazie dziennym komendanta 15. WOG.

7. Do obowiązków Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie wyżej wymienionych wniosków komendantowi 15. WOG;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji;

4) opiniowanie składanych wniosków o wyrażenie zgody na użycie wizerunku odznaki.

8. Fakt nadania lub pozbawienia prawa odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym komendanta 15. WOG. Fakt nadania odnotowuje się również w Kronice.

9. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

10. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

11. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnie wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach, prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje komendant 15. WOG z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

14. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.15. Wizerunek odznaki, za zgodą Komendanta 15. WOG może być umieszczany na drukach oraz materiałach promocyjnych, których tematyka związana z działalnością 15. WOG.

16. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

17. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-04
  • Data wejścia w życie: 2015-11-19
  • Data obowiązywania: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA