REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 315

Departament Nauki I Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA NR 456/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56 ust. 5, w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. Zatwierdza się zmiany statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przyjęte uchwałą Nr 52/WAT/2015 Senatu tej Uczelni z dnia 25 czerwca 2015 r. ze zmianami ujętymi w obwieszczeniu Przewodniczącego Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Nr 1/WAT/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. o sprostowaniu błędu.2)

2. Uchwała oraz obwieszczenie, o których mowa w pkt 1, stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do decyzji.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 860.

2) Statut Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przyjęty uchwałą Nr 215/III/2012 Senatu tej Uczelni z dnia 29 marca 2012 r. stanowi załącznik do decyzji Nr 203/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 264 oraz z 2014 r. poz. 272).

Załącznik 1. [Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 52/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego]

Załączniki do decyzji Nr 456/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16.11.2015 r. (poz. 315)

Załącznik Nr 1

infoRgrafika

Uchwała
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

nr 52/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 215/III/2012 Senatu WAT z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (t.j. obwieszczenie nr 2/RKR/2014 z dnia 1 września 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) „Spis treści” otrzymuje brzmienie:

„Spis treści

Misja Akademii

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 2 Organy Akademii

Rozdział 3 Tryb wybierania, powoływania i odwoływania organów jednoosobowych, ich zastępców oraz organów kolegialnych

Rozdział 4 Organizacja Akademii

Rozdział 5 Zarządzanie mieniem i finansami Akademii

Rozdział 6 Administracja Akademii

Rozdział 7 Pracownicy Akademii

Rozdział 8 Studia, studenci i doktoranci Akademii

Rozdział 9 Organizacja zgromadzeń na terenie Akademii

Rozdział 10 Przepisy przejściowe i końcowe

Załączniki:

Nr 1 – Wzór sztandaru, godła i znaku Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Nr 2 – Wzór „Medalu za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej”.

Nr 3 – Wzór odznaki „Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej”.

Nr 4 – Wzór odznaki pamiątkowej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Nr 5 – Wzór odznaki i sygnetu absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej.

Nr 6 – Wzór oznaki rozpoznawczej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Nr 7 – Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, stosowane skróty i liczba zastępców kierowników tych jednostek.

Nr 8 – Treść ślubowania akademickiego dla studentów, doktorantów i doktorów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.”;

2) „Misja Akademii” otrzymuje brzmienie:

„Misja Akademii

Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy „Omnia pro patria” Akademia dziedziczy i kultywuje tradycje Szkoły Rycerskiej – Akademii Szlacheckiego Korpusu Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, która zapoczątkowała działalność wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce w 1765 roku. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.”;

3) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Statut Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej „Akademią”, określa w szczególności: ustrój, organizację, organy Akademii i ich szczegółowe kompetencje oraz reguluje sprawy dotyczące pracowników, żołnierzy, studentów i doktorantów Akademii, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Akademii, określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 i 5 otrzymują brzmienie:

„1) wydziale – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną określoną w Statucie;”,

„5) studencie lub doktorancie, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć studenta lub doktoranta będącego kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub osobą cywilną;”,

– dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) studiach bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć studia wyższe;

7) Systemie POL-on – należy przez to rozumieć Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.”;

4) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Akademia jest jednocześnie jednostką wojskową w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.).”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Akademia posługuje się nazwami:

1) pełną – „Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego”;

2) skróconą – „Wojskowa Akademia Techniczna”;

3) akronimem – „WAT”.”;

5) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Akademia, jako podmiot uprawniony, posługuje się symbolami, pieczęcią urzędową oraz znakami Rzeczypospolitej Polskiej i Sił Zbrojnych RP.

3. Akademia posiada sztandar, godło i znak Rektora. Wzór sztandaru, godła i znaku Rektora określa załącznik Nr 1 do Statutu.”;

6) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy, studenci i doktoranci Akademii stanowią społeczność akademicką.”;

7) w § 5:

a) w ust. 2:

– pkt 2, 3 i 6 otrzymują brzmienie:

„2) wychowywanie studentów i doktorantów w poczuciu odpowiedzialności za Rzeczpospolitą Polską, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prognoz oraz świadczenie usług badawczych i certyfikacyjnych, transferu technologii do gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym wymagań NATO;”,

„6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;”,

– w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) potwierdzanie efektów uczenia się na zasadach określonych w Ustawie.”,

b) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) przeprowadzanie procesów certyfikacji na zgodność z dokumentami standaryzacyjnymi NATO;”,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W celu wspierania realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, Akademia może tworzyć z innymi uczelniami związek uczelni publicznych na zasadach określonych w Ustawie.

6. Akademia komercjalizuje bezpośrednio i pośrednio wyniki badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związane z tymi wynikami.”;

8) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Akademia współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenia usług badawczych oraz transferu technologii do gospodarki, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, określonej w art. 86a Ustawy, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym.”;

9) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Akademia może monitorować kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.”;

10) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa senat podejmuje po uzyskaniu pozytywnych opinii (recenzji) opracowanych przez osoby wyznaczone przez senat i uchwał stosownych gremiów (senatów, rad naukowych lub innych organów właściwych w sprawach naukowych) instytucji, w których zatrudnieni są recenzenci.”;

11) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szczególnie zasłużonych pracowników, studentów i doktorantów Akademii oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Akademii albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, Akademia może uhonorować nadaniem „Medalu za Zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej” lub wpisaniem ich zasług do „Złotej Księgi Dokonań Wojskowej Akademii Technicznej”. Zasady i tryb nadawania medalu oraz dokonywania wpisu określa senat. Wzór medalu określa załącznik Nr 2 do Statutu.”,

b) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. Szczególnym wyróżnieniem w Akademii jest tytuł i odznaka „Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej”. Zasady wyróżniania tytułem i odznaką określa senat. Wzór odznaki określa załącznik Nr 3 do Statutu.

4. Pracownicy, inne osoby fizyczne oraz osoby prawne szczególnie zasłużone dla Akademii mogą zostać wyróżnieni Odznaką Pamiątkową Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Wzór odznaki i regulamin odznaki, na wniosek rektora, określa Minister Obrony Narodowej. Wzór odznaki określa załącznik Nr 4 do Statutu.

5. Absolwenci studiów wyższych Akademii mają prawo do noszenia Odznaki Absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej oraz Sygnetu Absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej. Zasady wydawania odznaki oraz sygnetu określa rektor. Wzór odznaki oraz sygnetu określa załącznik Nr 5 do Statutu WAT.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym żołnierze zawodowi i kandydaci na żołnierzy zawodowych są upoważnieni do noszenia wyłącznie Oznaki Rozpoznawczej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Wzór oznaki określa załącznik Nr 6 do Statutu.”;

12) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12

1. Akademia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz jest stowarzyszona z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

2. Akademia może być również członkiem innych konferencji rektorów.”;

13) w § 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ta sama osoba nie może być członkiem senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład senatu w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego Akademii, a także prorektorów.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prorektorzy, dziekani i prodziekani nie mogą być wybierani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.”;

14) uchyla się § 17;

15) w § 19 w ust. 1:

a) pkt 2 i 8 otrzymują brzmienie:

„2) uchwalenie strategii rozwoju Akademii opracowanej przez rektora – uchwała może określić środki na wdrażanie tej strategii, w tym pochodzące z funduszu rozwoju Akademii;”,

„8) wyrażanie opinii w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych;”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie utworzenia związku uczelni;”,

c) pkt 9 i 11–12 otrzymują brzmienie:

„9) wyrażanie zgody w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek międzyuczelnianych oraz innych jednostek organizacyjnych Akademii powołanych w celu, o którym mowa w § 51 ust. 6;”,

„11) uchwalanie i zmiana regulaminów studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

12) ustalanie wytycznych dla rad wydziałów w sprawie uchwalania programów studiów, w tym planów studiów oraz planów i programów studiów doktoranckich, podyplomowych oraz kursów dokształcających;”,

d) po pkt 12 dodaje się pkt 12a i 12b w brzmieniu:

„12a) określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym: zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się;

12b) uchwalanie i doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT;”,

e) pkt 13 i 16–17 otrzymują brzmienie:

„13) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wyższych, a także warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich form;”,

„16) podejmowanie uchwał w sprawie uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów, studiów interdyscyplinarnych lub studiów międzyobszarowych oraz określenia efektów kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia;

17) określanie, w drodze uchwały, liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów;”,

f) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) określanie wzoru umowy między Akademią a studentem i doktorantem lub osobą przyjętą na studia wyższe lub studia doktoranckie określającej warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów.”,

g) pkt 20 i 23 otrzymują brzmienie:

„20) zatwierdzanie wzorów dyplomów ukończenia studiów;”,

„23) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub utworzenie centrum transferu technologii w formie spółki kapitałowej, prowadzących działalność usługową, produkcyjną, szkoleniową lub naukową;”,

h) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

„23a) opiniowanie wniosków o utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, prowadzących działalność usługową, produkcyjną, szkoleniową lub naukową oraz zatwierdzanie regulaminów tych jednostek;”,

i) pkt 26 i 31 otrzymują brzmienie:

„26) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, a także zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;”,

„31) wyrażanie zgody na podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki, w tym wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Akademię składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, gdy wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty określonej w art. 90 ust. 4 Ustawy;”,

j) uchyla się pkt 32,

k) pkt 35, 39–40, 42, 44 i 51–52 otrzymują brzmienie:

„35) określanie środków na wynagrodzenia dla pracowników i przeznaczanie dodatkowych środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy na zwiększenie wynagrodzeń, z określeniem zasad ich podziału ustalonych z zachowaniem uprawnień związków zawodowych;”,

„39) ustalanie regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim;

40) uchylanie uchwał rad wydziałów naruszających ważny interes Akademii lub sprzecznych z Ustawą, Statutem, uchwałami senatu i innymi przepisami wewnętrznymi w Akademii;”,

„42) zatwierdzanie decyzji rektora o czasowym zawieszeniu zajęć w Akademii lub w jej jednostkach organizacyjnych albo czasowym zamknięciu Akademii lub jej jednostki organizacyjnej na skutek powstania okoliczności uniemożliwiających normalne jej funkcjonowanie;”,

„44) wyrażanie opinii w sprawie zatrudnienia dyrektora Biblioteki Głównej;”,

„51) wyrażanie opinii na temat zlecenia Akademii przez właściwego ministra określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr;

52) wyrażenia opinii w sprawach związanych z nadaniem tytułu doktora honoris causa w innych uczelniach;”,

l) po pkt 55 dodaje się pkt 55a w brzmieniu:

„55a) uchwalanie regulaminu senatu;”,

m) pkt 56 otrzymuje brzmienie:

„56) podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w innych sprawach zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji senatu.”;

16) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20

1. Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor w terminach ustalonych przez senat.

3. Nadzwyczajne posiedzenia senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków senatu, złożony do rektora, w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. W razie nieobecności rektora posiedzenia senatu zwołuje wyznaczony przez rektora prorektor.

5. W przypadku, gdy rektor nie może wyznaczyć osoby, o której mowa w ust. 4, posiedzenie senatu zwołuje prorektor właściwy do spraw realizacji zadań Akademii jako jednostki wojskowej, zwany dalej prorektorem do spraw wojskowych, lub inny prorektor.

6. Obradom senatu przewodniczy rektor. W przypadku nieobecności rektora i niewyznaczenia przez niego osoby przewodniczącej obradom, przewodniczy im prorektor właściwy do spraw kształcenia, a w razie jego nieobecności prorektor właściwy do spraw naukowych. Części obrad, która dotyczy oceny pracy rektora, przewodniczy inny członek senatu, wybrany przez senat.

7. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego ustala rektor.

8. Senat zatwierdza porządek obrad posiedzenia zwyczajnego.

9. Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia senatu określa rektor. Zwołując nadzwyczajne posiedzenie senatu na wniosek członków senatu, rektor określa porządek obrad zgodnie z treścią wniosku.

10. Uchwały, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 11, są podejmowane w głosowaniu jawnym.

11. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:

1) w sprawach personalnych;

2) na zarządzenie przewodniczącego obradom;

3) na wniosek członka senatu, poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/5 członków senatu obecnych na posiedzeniu.

12. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, chyba że Ustawa lub Statut określają wyższe wymagania.

13. Senat może umieścić w porządku obrad sprawy wniesione przez członków senatu, a nieujęte w projekcie porządku obrad. Uchwały w sprawach wniesionych, nieobjętych projektem porządku obrad, mogą być podejmowane jedynie na zwyczajnych posiedzeniach senatu, o ile zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

1) na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 członków senatu;

2) co najmniej 2/3 biorących udział w posiedzeniu członków senatu wyrazi zgodę na przeprowadzenie głosowania.

14. Obrady senatu są protokołowane.

15. Uchwały i protokoły obrad senatu są jawne dla wszystkich członków społeczności akademickiej Akademii, z zastrzeżeniem, że zawierające informacje niejawne mogą być udostępnione tylko osobom spełniającym warunki określone ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228, z późn. zm.).

16. Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach senatu, jak również w wyłonionych przez senat komisjach, jest obowiązkowy.”;

17) w § 21:

a) ust. 2 i 4 otrzymują brzmienie:

„2. Stałymi komisjami senatu są:

1) Komisja do spraw rozwoju i współpracy;

2) Komisja do spraw kształcenia;

3) Komisja do spraw nauki;

4) Komisja do spraw historii i tradycji;

5) Komisja do spraw kadr i etyki zawodowej;

6) Komisja do spraw Statutu;

7) Komisja do spraw studenckich i doktoranckich;

8) Komisja do spraw mienia i finansów.”,

„4. Komisje mają prawo zwracać się o informacje lub wyjaśnienia w sprawach wynikających z ich zadań do organów Akademii i do wszystkich członków społeczności akademickiej, którzy są zobowiązani do udzielania wyczerpujących odpowiedzi.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Tryb działania komisji senackich oraz ich zadania określa regulamin senatu.”;

18) w § 22 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Rektor jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Akademii oraz żołnierzy zawodowych uczestniczących w studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej.

4. Rektor jest jednocześnie komendantem Akademii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych”.”;

19) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Akademii, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Akademii lub kanclerza.”,

b) w ust. 3:

– pkt 2 i 8–9 otrzymują brzmienie:

„2) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą Akademii;”,

„8) podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Akademii, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości określonej w art. 90 ust. 4 Ustawy;

9) sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką Akademii;”,

– w pkt 13 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ogłaszanie, w drodze obwieszczenia, jednolitych tekstów Statutu oraz innych wewnętrznych aktów prawnych wydawanych w Akademii,”,

– pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) zatrudnianie i zwalnianie:

a) kwestora – na wniosek kanclerza,

b) dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości i dyrektora centrum transferu technologii, działających w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych – po zasięgnięciu opinii senatu;”,

– pkt 23–29, 32, 34, 36–38, 42 i 49 otrzymują brzmienie:

„23) tworzenie za zgodą senatu Akademii spółki celowej w celu komercjalizacji pośredniej w rozumieniu Ustawy, w tym tworzenie spółki celowej przez Akademię i inną lub inne uczelnie publiczne, a także dokonywanie czynności dotyczących przystępowania przez Akademię do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię publiczną;

24) powierzanie, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy spółce celowej, zarządzania prawami do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, w zakresie komercjalizacji bezpośredniej w rozumieniu przepisów Ustawy;

25) coroczne informowanie senatu o działalności i wynikach spółek, w których Akademia ma udziały;

26) zawieranie porozumień dotyczących współpracy Akademii innymi podmiotami, w tym z instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i gospodarczymi działającymi w kraju i za granicą;

27) wprowadzanie do systemu POL-on wymaganych danych dotyczących Akademii oraz składanie oświadczeń potwierdzających zgodność wprowadzanych danych ze stanem faktycznym i składanie sprawozdań z działalności Akademii;

28) informowanie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, Ministra Obrony Narodowej i przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej o uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów, o zaprzestaniu spełniania przez wydziały warunków do prowadzenia studiów oraz zmianach wynikających z podziału lub łączenia wydziałów;

29) przekazywanie właściwym ministrom uchwał senatu w sprawie przyjęcia lub zmiany Statutu, uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów, wraz z informacją o obsadzie kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów, utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacją o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki, przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów albo regulaminu studiów doktoranckich oraz zasad i trybu przyjmowania na studia wyższe i studia doktoranckie wraz z uchwałami odpowiednich organów uchwałodawczych samorządów;”,

„32) niezwłoczne informowanie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz komendanta głównego Straży Granicznej w zakresie spraw, o których mowa w art. 43 ust. 6a i 6b Ustawy;”,

„34) ustalanie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe oraz za świadczone w Akademii usługi edukacyjne;”,

„36) występowanie do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zwiększenie ogólnej liczby osób, które Akademia może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki;

37) rozpatrywanie odwołań od decyzji prorektorów, kanclerza, dziekanów oraz decyzji administracyjnych kierowników studiów doktoranckich,;

38) prowadzenie rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich;”,

„42) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim lub stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy oraz powoływanie nauczycieli akademickich do pełnienia funkcji, powierzanie pełnienia funkcji i odwoływanie z funkcji, w tym funkcji, na które powołanie następuje w drodze wyborów albo w drodze konkursu;”,

„49) udzielanie nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego;”,

– po pkt 54 dodaje się pkt 54a w brzmieniu:

„54a) ustalanie sposobu wyłaniania, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, studentów i doktorantów mogących otrzymać stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów;”;

20) w § 24:

a) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Prorektorem właściwym do spraw realizacji zadań Akademii jako jednostki wojskowej jest prorektor do spraw wojskowych.

3. W przypadku nieobecności rektora jego obowiązki pełni prorektor do spraw wojskowych lub wyznaczony przez rektora inny prorektor. W uzasadnionych przypadkach może to być również inna osoba wyznaczona przez rektora.

4. W przypadku nieobecności prorektora do spraw wojskowych jego obowiązki pełni szef oddziału – zastępca prorektora do spraw wojskowych lub wyznaczony przez rektora inny żołnierz zawodowy, co najmniej w stopniu wojskowym pułkownika lub komandora.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Funkcji rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją: dziekana, prodziekana, dyrektora lub zastępcy dyrektora instytutu, kierownika katedry, kierownika zakładu ani z funkcją kierownika (dyrektora) lub zastępcy kierownika (dyrektora) jednostek, o których mowa w § 50.”;

21) w § 25:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Liczba członków rady wydziału równa jest całkowitej części liczby stanowiącej 180% liczby nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1.”;

b) w ust. 3:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prodziekani;”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a i pkt 3b w brzmieniu:

„3a) kierownicy studiów doktoranckich wydziału;

3b) żołnierz zawodowy odpowiedzialny za realizację w wydziale zadań Akademii jako jednostki wojskowej;”,

– w pkt 5 lit c otrzymuje brzmienie:

„c) studentów oraz doktorantów wydziału, w liczbie stanowiącej łącznie nie mniej niż 20% składu rady wydziału, z uwzględnieniem zasady określonej w art. 67 ust. 4 Ustawy;”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Uchwała wyborcza, o której mowa w ust. 4., może być korygowana na pierwszym w każdym roku akademickim posiedzeniu rady wydziału w przypadku, gdy liczba nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1, uległa zmianie według stanu na dzień 1 października danego roku. W przypadku zmiany uchwały wyborczej zarządza się wybory uzupełniające zgodnie z przepisami § 49.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W posiedzeniu rady wydziału mogą uczestniczyć z własnej inicjatywy z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego i honorowi profesorowie wydziału.”;

22) w § 26:

a) w ust. 1:

– pkt 3, 7, 9–10 i 13 otrzymują brzmienie:

„3) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, programów studiów, w tym planów studiów, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego;”,

„7) opiniowanie wniosków dziekana o uruchomienie lub zniesienie kierunków studiów;”,

„9) opiniowanie wniosków dziekana do rektora dotyczących ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych oraz studiów doktoranckich w wydziale;

10) opiniowanie wniosków dziekana do rektora dotyczących ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w wydziale na dany rok akademicki, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;”,

„13) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla studentów i doktorantów wydziału za wybitne osiągnięcia;”,

– po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) podejmowanie uchwał w sprawie spełnienia przez radę wydziału wymagań do nadawania stopni naukowych;”,

– pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

„18) umieszczanie na stronie internetowej informacji dotyczących przewodów doktorskich i habilitacyjnych,

19) ocenianie poziomu etycznego żołnierzy, pozostałych pracowników, studentów i doktorantów wydziału oraz wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej;”,

– po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:

„24a) uchwalanie regulaminu rady wydziału;”,

– pkt 29 i 30 otrzymują brzmienie:

„29) wnioskowanie do rektora o przyznanie statusu honorowego profesora wydziału oraz honorowego wykładowcy wydziału;

30) wyrażanie opinii w sprawie likwidacji wydziału, jego podziału lub połączenia z innym wydziałem Akademii oraz zmiany jego nazwy;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rady wydziałów mogą powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania. Tryb działania komisji oraz ich zadania określa regulamin rady wydziału.”;

23) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27

1. Do trybu zwoływania posiedzeń i trybu pracy rady wydziału stosuje się odpowiednio przepisy § 20 regulujące zwoływania posiedzeń i tryb pracy senatu, z zastrzeżeniem ust. 2. i 3.

2. W razie nieobecności dziekana posiedzenie rady wydziału zwołuje wyznaczony przez dziekana prodziekan. W przypadku, gdy dziekan nie może wyznaczyć osoby zwołującej posiedzenia rady wydziału, posiedzenie rady wydziału zwołuje prodziekan właściwy do spraw naukowych.

3. Obradom rady wydziału przewodniczy dziekan. W przypadku nieobecności dziekana i niewyznaczenia przez niego osoby przewodniczącej obradom, przewodniczy im prodziekan właściwy do spraw naukowych, a w razie jego nieobecności prodziekan właściwy do spraw kształcenia.”;

24) w § 29 w ust. 3 pkt 6, 18, 23 i 37 otrzymują brzmienie:

„6) określanie zakresu obowiązków prodziekanów oraz innych osób podległych mu bezpośrednio, zgodnie z regulaminem organizacyjnym wydziału;”,

„18) utrzymywanie więzi z instytucjami wojskowymi dla zapewnienia właściwego kształcenia podchorążych pełniących służbę kandydacką w Akademii, żołnierzy zawodowych skierowanych w trybie służbowym na studia doktoranckie, podyplomowe i kursy, a także w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP;”,

„23) powoływanie zespołów do opracowania programów studiów, w tym planów studiów, oraz planów i programów studiów doktoranckich;”,

„37) rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów w sprawie decyzji podejmowanych przez kierownika studiów doktoranckich w sprawach oceny realizacji studiów doktoranckich oraz zaliczania doktorantom kolejnych lat studiów doktoranckich;”;

25) § 30–32 otrzymują brzmienie:

„§ 30

1. Dziekan wykonuje swoje zadania przy pomocy prodziekanów, kierowników studiów doktoranckich oraz żołnierza zawodowego, wyznaczonego na stanowisko służbowe w trybie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, odpowiedzialnego za realizację w wydziale zadań Akademii jako jednostki wojskowej.

2. Liczbę prodziekanów w poszczególnych wydziałach określa „Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” stanowiący załącznik Nr 7 do Statutu.

3. Dziekan może powoływać pełnomocników do wykonywania innych zadań niż zadania realizowane przez prodziekanów.

4. Funkcji dziekana i prodziekana nie można łączyć z funkcją: dyrektora, zastępcy dyrektora instytutu, kierownika katedry i kierownika zakładu.

5. Kierownika studiów doktoranckich powołuje na wniosek dziekana rektor spośród nauczycieli akademickich wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i wydziałowego organu samorządu doktorantów. Obowiązek opiniowania przez organ samorządu doktorantów nie dotyczy pierwszego kierownika nowoutworzonych studiów doktoranckich.

§ 31

1. Prodziekani reprezentują wydział w sprawach określonych w ich zakresach obowiązków.

2. Dziekan może pisemnie upoważnić prodziekanów oraz inne osoby do realizowania zadań w jego imieniu w określonym zakresie. Upoważnienie takie może wynikać z powierzonego im zakresu obowiązków lub też z udzielonego przez rektora, na wniosek dziekana, pełnomocnictwa szczególnego.

§ 32

W przypadku nieobecności dziekana jego obowiązki pełni prodziekan właściwy do spraw naukowych lub inny wyznaczony przez dziekana prodziekan. W uzasadnionych przypadkach może to być również inna wyznaczona przez dziekana osoba.”;

26) w § 33:

a) ust. 1–2 i 4–6 otrzymują brzmienie:

„1. Rektora Akademii Minister Obrony Narodowej:

1) wyznacza spośród żołnierzy zawodowych albo

2) powołuje spośród byłych żołnierzy zawodowych

– posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 2 Ustawy.

2. Prorektora do spraw wojskowych wyznacza Minister Obrony Narodowej, na wniosek rektora, spośród żołnierzy zawodowych.”,

„4. Żołnierze zawodowi kandydujący na prorektora (z wyjątkiem prorektora do spraw wojskowych), dziekana lub prodziekana podlegają procedurze wyborczej na zasadach określonych w Statucie.

5. Rektora, prorektora do spraw wojskowych może odwołać Minister Obrony Narodowej w trybie określonym w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

6. Wyboru lub odwołania pozostałych prorektorów dokonuje kolegium elektorów Akademii, a wyboru lub odwołania dziekana i prodziekanów dokonuje kolegium elektorów wydziału.”,

b) uchyla się ust. 7,

c) ust. 8–9 otrzymują brzmienie:

„8. W przypadku wyboru prorektora, dziekana i prodziekana rektor powołuje ich na stosowną funkcję.

9. Wszczęcie procedury odwołania prorektora następuje na pisemny wniosek rektora, złożony do przewodniczącego komisji wyborczej Akademii, z zastrzeżeniem, że pisemny wniosek o odwołanie prorektora właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez co najmniej trzy czwarte przedstawicieli studentów i doktorantów Akademii wchodzących w skład senatu.”,

d) w ust. 10:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom;”,

– po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) w przypadku, gdy w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyborów wybór nie zostanie dokonany, rektor wyznacza osobę do czasowego wykonywania zadań, które miała wykonywać wybierana osoba, a procedury wyborcze są kontynuowane.”;

27) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36

1. Prorektorem, z wyjątkiem prorektora właściwego do spraw studenckich, może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy lub pełniący służbę wojskową w Akademii.

2. Prorektorem właściwym do spraw studenckich może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy lub pełniący służbę wojskową w Akademii.

3. Kandydatów na funkcje prorektorów wraz z określeniem zakresu ich podstawowych zadań rektor zgłasza w formie pisemnej do przewodniczącego komisji wyborczej Akademii. Prawo zgłoszenia kandydata ma również każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze. Zgłoszenie powinno zawierać zgodę kandydata na kandydowanie.

4. Kandydatura prorektora właściwego do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów Akademii wchodzących w skład kolegium elektorów Akademii. Niezajęcie stanowiska przez tych przedstawicieli w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia kandydata uważa się za wyrażenie zgody.”;

28) w § 37:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Dziekan jest powoływany w drodze wyborów.

2. Dziekan jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, z zastrzeżeniem § 54 ust. 5.

3. Kandydatów na funkcję dziekana wyborcy zgłaszają w formie pisemnej do przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej. Zgłoszenie powinno zawierać zgodę kandydata na kandydowanie.”,

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu rady wydziału.

8. Uchwała o odwołaniu dziekana jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów wydziału.”;

29) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39

1. Prodziekani powoływani są w drodze wyborów.

2. Prodziekanem, z wyjątkiem prodziekana właściwego do spraw naukowych, może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy lub pełniący służbę wojskową w Akademii.

3. Prodziekanem właściwym do spraw naukowych może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy lub pełniący służbę wojskową w Akademii.

4. Kandydatów na funkcje prodziekanów wraz z określeniem zakresu ich podstawowych zadań dziekan-elekt zgłasza w formie pisemnej do przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej. Prawo zgłoszenia kandydata ma również każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze. Zgłoszenie powinno zawierać zgody kandydatów na kandydowanie.

5. Kandydatura prodziekana właściwego do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład wydziałowego kolegium elektorów. Niezajęcie stanowiska w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia kandydata na prodziekana właściwego do spraw studenckich uważa się za wyrażenie zgody.

6. Wszczęcie procedury odwołania prodziekana następuje na pisemny wniosek dziekana złożony do przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej.

7. Pisemny wniosek o odwołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład rady wydziału.

8. Uchwała o odwołaniu prodziekana jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów wydziału.”;

30) uchyla się § 40;

31) w § 41 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ośmiu przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w podstawowych jednostkach organizacyjnych;”;

32) w § 42 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) nadzorowanie przebiegu wyborów organizowanych przez międzywydziałową i wydziałowe komisje wyborcze;”;

33) w § 47 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 6,

b) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) niezaprzestania przez dziekana kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w przypadku nieuzyskania na nie zgody senatu.”;

34) w § 48 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rektor, w przypadkach mandatu osób pełniących funkcje prorektorów, dziekanów lub prodziekanów;”;

35) w § 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego i jego zastępcy, mandatu w organie kolegialnym bądź mandatu w organie wyborczym przed upływem kadencji, odpowiednia komisja wyborcza uruchamia procedurę wyborczą nie później niż w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego lub jego zastępcy przed upływem kadencji albo zawieszenia osoby pełniącej funkcję organu jednoosobowego lub jego zastępcy w pełnieniu obowiązków, jego obowiązki do czasu nowego wyboru lub powrotu na funkcję pełni wyznaczony przez rektora zastępca tego organu.”;

36) § 50–52 otrzymują brzmienie:

„§ 50

1. Jednostkami organizacyjnymi Akademii są:

1) wydziały;

2) międzywydziałowe jednostki organizacyjne;

3) ogólnouczelniane jednostki organizacyjne;

4) międzyuczelniane jednostki organizacyjne i jednostki wspólne;

5) jednostki organizacyjne administracji centralnej;

6) jednostki organizacyjne prowadzące wyodrębnioną działalność gospodarczą, o których mowa w § 62;

2. Wydziały tworzy się w celu realizacji podstawowych zadań Akademii, o których mowa w § 5 Statutu.

3. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne tworzy się w celu wspólnego prowadzenia kierunku studiów lub studiów doktoranckich, albo wspólnego prowadzenia badań naukowych przez co najmniej dwa wydziały.

4. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne tworzy się w celu:

1) wykonywania na rzecz wydziałów usługowej działalności dydaktycznej;

2) szkolenia żołnierzy;

3) prowadzenia badań naukowych lub określonych zadań badawczych;

4) prowadzenia działalności o charakterze ogólnouczelnianym;

5) wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Akademii oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki;

6) powołania centrum naukowego, o którym mowa w § 60.

5. Akademia może tworzyć poza swoją siedzibą zamiejscowe jednostki organizacyjne na zasadach określonych w art. 85 Ustawy.

6. Akademia może tworzyć na zasadach i w trybie określonym w art. 31 i 31a Ustawy centra naukowe oraz jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne z innymi uczelniami, a także jednostki wspólne z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z instytucjami naukowymi. 

7. Jednostki organizacyjne administracji centralnej tworzy się poza wydziałami w celu zarządzania Akademią oraz obsługi wydziałów i innych jednostek organizacyjnych pod względem finansowym, kadrowym, logistycznym, socjalnym i administracyjnym oraz realizacji zadań Akademii jako jednostki wojskowej.

8. W Akademii może działać zakład opieki zdrowotnej.

§ 51

1. Wydziały, w tym wydziały zamiejscowe, tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii senatu.

2. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek dziekanów po zasięgnięciu opinii rad wydziałów, z uwzględnieniem przepisów ust. 6.

3. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii senatu, z uwzględnieniem przepisów ust. 6.

4. Międzyuczelniane jednostki organizacyjne, na podstawie zawartej umowy z innymi podmiotami, tworzy, przekształca i likwiduje rektor za zgodą senatu.

5. Jednostki organizacyjne administracji centralnej Akademii:

1) występujące w etacie nadanym przez Ministra Obrony Narodowej tworzy, przekształca i likwiduje się zgodnie z przepisami w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej;

2) utworzone w celu szkolenia oraz wspierania procesu szkolenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy służby kandydackiej, a także realizacji zadań Akademii jako jednostki wojskowej, tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek prorektora do spraw wojskowych w porozumieniu z prorektorami i kanclerzem lub z własnej inicjatywy;

3) pozostałe tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek właściwego prorektora lub kanclerza, lub z własnej inicjatywy.

6. Jednostki organizacyjne powoływane w celu:

1) lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Akademii oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, o których mowa w art. 86 Ustawy;

2) komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;

3) prowadzenia wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo działalności gospodarczej

– niebędące jednostkami ogólnouczelnianymi tworzy, przekształca i likwiduje rektor za zgodą senatu, z uwzględnieniem przepisów § 52 i 62.

7. Wydziałowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

§ 52

1. Wniosek w sprawie utworzenia i przekształcenia jednostki organizacyjnej Akademii, o której mowa w § 50, powinien zawierać odpowiednio do jej rodzaju:

1) określenie celu utworzenia lub przekształcenia jednostki i zakresu jej działania;

2) opis przewidywanych korzyści z utworzenia lub przekształcenia jednostki;

3) wskazanie źródeł przychodów działalności lub źródeł finansowania kosztów działalności;

4) określenie możliwości lokalowych niezbędnych do prowadzenia działalności;

5) projekt regulaminu organizacyjnego lub zmian w regulaminie organizacyjnym określających zakres działania, strukturę organizacyjną i zasady kierowania dostosowane do celów i warunków funkcjonowania jednostki organizacyjnej.

2. Wewnętrzny akt prawny o utworzeniu i przekształceniu jednostki organizacyjnej wydawany jest w formie zarządzenia rektora z określeniem nazwy jednostki, jej ogólnego zakresu działania i źródeł przychodów działalności lub finansowania jej kosztów.

3. Organizację oraz zasady funkcjonowania:

1) jednostek organizacyjnych administracji centralnej określa „Regulamin organizacyjny Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” ustalany przez rektora, który dokonuje w nim zmiany z własnej inicjatywy lub na wniosek kanclerza w porozumieniu z prorektorami lub na wniosek prorektora do spraw wojskowych w porozumieniu z prorektorami i kanclerzem;

2) wydziałów określają regulaminy organizacyjne wydziałów nadawane przez rektora, na wniosek dziekana;

3) pozostałych jednostek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne tych jednostek nadawane przez rektora, na wniosek prorektora lub kanclerza.”;

37) w § 53:

a) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Wydziałowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje rektor, w drodze zarządzenia, na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

8. Do czasu wyboru pierwszego dziekana utworzonego wydziału jego obowiązki pełni wyznaczona przez rektora osoba.”,

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Wybór rady nowoutworzonego wydziału przeprowadza międzywydziałowa komisja wyborcza nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia utworzenia wydziału zgodnie z zapisami § 25, przyjmując liczbę nauczycieli akademickich, o których mowa w § 25 ust. 1, według stanu na dzień utworzenia wydziału.”;

38) w § 54:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inna niż wydział podstawowa jednostka organizacyjna może być utworzona, gdy w jej skład wejdą co najmniej cztery zakłady, oraz gdy będzie w niej pracowało co najmniej osiem osób reprezentujących jednakową dziedzinę nauki posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców dyrektora oraz żołnierza zawodowego, wyznaczonego na stanowisko służbowe w trybie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, odpowiedzialnego za realizację w innej niż wydział podstawowej jednostce organizacyjnej zadań Akademii jako jednostki wojskowej.”;

39) w § 56 ust. 1–2, 4 i 7 otrzymują brzmienie:

„1. Instytut może być jednostką wydziałową, międzywydziałową lub ogólnouczelnianą.

2. Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie dyscypliny lub kilku pokrewnych dyscyplin naukowych.”,

„4. Instytut może być utworzony, gdy w jego skład wejdą co najmniej trzy zakłady oraz gdy będzie w nim pracowało co najmniej pięć osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy.”,

„7. Strukturę organizacyjną oraz zakresy działania instytutów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych określają ich regulaminy organizacyjne.”;

40) w § 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Katedra może być utworzona, gdy zatrudnionych w niej będzie nie mniej niż dwunastu nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden posiadający tytuł naukowy profesora lub dwóch ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy.”;

41) w § 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Studium zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dziesięciu nauczycieli akademickich na stanowiskach dydaktycznych. Wymóg ten nie dotyczy jednostek organizacyjnych realizujących szkolenie wyłącznie na potrzeby Sił Zbrojnych RP”;

42) po § 59 dodaje się § 59a w brzmieniu:

„§ 59a

1. W przypadku, gdy jednostka organizacyjna nie spełnia wymogów Statutu, ulega przekształceniu lub likwidacji.

2. Dziekan informuje niezwłocznie rektora o niespełnianiu przez wydział lub jego jednostki organizacyjne warunków określonych odpowiednio w § 53 oraz § 56–58.

3. Dyrektor informuje niezwłocznie rektora o niespełnianiu przez inną niż wydział podstawową jednostkę organizacyjną lub jej jednostki organizacyjne warunków określonych odpowiednio w § 53–54 i § 58.

4. O niespełnianiu przez studium warunków określonych w § 59 niezwłocznie informuje rektora prorektor, będący przełożonym kierownika studium.

5. Kierownik instytutu ogólnouczelnianego lub międzywydziałowego informuje niezwłocznie rektora o niespełnianiu przez instytut warunków określonych w § 56.”;

43) w § 60

a) ust. 1–3 i 5–6 otrzymują brzmienie:

„1. W celu prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej Akademia może tworzyć centra naukowe.

2. Centra, o których mowa w ust. 1, Akademia może tworzyć:

1) w ramach swojej struktury;

2) w porozumieniu z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, z instytutami badawczymi, w tym również zagranicznymi jednostkami naukowymi i instytutami międzynarodowymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą.

3. W skład centrum, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, mogą wchodzić jako jednostki organizacyjne: instytuty, katedry, zakłady, laboratoria, pracownie i jednostki administracyjne. Jednostki te tworzy, przekształca i likwiduje rektor.”,

„5. Centra naukowe:

1) o których mowa w ust. 2 pkt 1, tworzy rektor na zasadach określonych w § 52;

2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, tworzy rektor na podstawie umowy, po zasięgnięciu opinii senatu, wskazując wydział, który wchodzi w skład centrum.

6. Centrum naukowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1, może działać jako jednostka organizacyjna wydziału, jednostka międzywydziałowa lub ogólnouczelniana.”,

b) uchyla się ust. 9;

44) po § 60 dodaje się § 60a w brzmieniu:

㤠60a

Akademia może utworzyć, na zasadach określonych w Ustawie, akademicki inkubator przedsiębiorczości oraz centrum transferu technologii.”;

45) w § 62 ust. 1–3 i 5 otrzymują brzmienie:

„1. Akademia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i art. 14 Ustawy, w zakresie produkcji, handlu i usług, zwaną dalej „wyodrębnioną działalnością gospodarczą”.

2. Wyodrębniona działalność gospodarcza może być prowadzona w formie jednostki organizacyjnej Akademii, utworzonej przez rektora na wniosek kanclerza za zgodą senatu. Zakres działalności, strukturę organizacyjną i zasady kierowania taką jednostką organizacyjną określa jej regulamin organizacyjny nadany przez rektora na wniosek kanclerza, zaopiniowany przez kwestora.

3. Wyodrębniona działalność gospodarcza może być również prowadzona w formie spółki handlowej i kapitałowej, w tym w formie spółki celowej w rozumieniu art. 86a Ustawy lub spółdzielni. Zgodę na utworzenie tych podmiotów wydaje senat na wniosek rektora. Szczegółowe zasady organizacji i działania tych podmiotów określają, odpowiednio do formy, ich dokumenty ustrojowe.”,

„5. Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie podmiotu prowadzącego wyodrębnioną działalność gospodarczą, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę tworzonego podmiotu odzwierciedlającą specjalistyczny charakter jego działalności;

2) cel utworzenia podmiotu i zakres jego działalności;

3) uzasadnienie do wybranej formy organizacyjnej;

4) projekt planu finansowego uwzględniającego źródła przychodów i koszty działalności podmiotu w ujęciu trzech pierwszych lat działalności;

5) przewidywane korzyści z utworzenia podmiotu;

6) potrzeby lokalowe niezbędne do prowadzenia działalności;

7) opinię dziekana lub kanclerza o możliwości realizacji przedsięwzięcia oraz opinię kwestora w zakresie możliwości finansowych.”;

46) w § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostka międzywydziałowa, o której mowa w ust. 1, działa na podstawie regulaminu organizacyjnego wprowadzonego przez rektora po zasięgnięciu opinii senatu. Rada tej jednostki, w przypadku organizacji indywidualnych studiów międzyobszarowych, określa programy tych studiów, w tym plany studiów.”;

47) w § 64:

a) ust. 2 i 5 otrzymują brzmienie:

„2. Kierowników i ich zastępców w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych powołuje rektor na wniosek bezpośredniego przełożonego kierownika jednostki po uzyskaniu opinii senatu.”,

„5. W trakcie trwania kadencji, odwołania z funkcji i powołania do pełnienia funkcji kierowników i ich zastępców w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych dokonuje rektor na wniosek bezpośredniego przełożonego kierownika jednostki po uzyskaniu opinii senatu.”,

b) uchyla się ust. 6 i 7;

48) w § 65 ust. 3 i 7–8 otrzymują brzmienie:

„3. W szczególnych przypadkach na dyrektora instytutu może być powołany, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, w przypadku instytutu wydziałowego, lub opinii senatu, w przypadku pozostałych instytutów, nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora.”,

„7. Zastępcą dyrektora, z wyjątkiem zastępcy właściwego do spraw technicznych lub techniczno-ekonomicznych, może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

8. Zastępcą dyrektora instytutu właściwym do spraw technicznych lub techniczno-ekonomicznych może być osoba zatrudniona w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy, mająca wyższe wykształcenie oraz kwalifikacje odpowiadające zajmowanemu stanowisku.”;

49) w § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownikiem katedry może być osoba zatrudniona w Akademii jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub wizytującego.”;

50) w § 69:

a) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących studium, niezastrzeżonych do kompetencji organów Akademii i innych osób funkcyjnych;”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W studium mogą być powoływani na wniosek kierownika studium zastępcy kierownika, w liczbie nie większej niż dwóch.”;

51) § 70 otrzymuje brzmienie:

㤠70

Wymagania kwalifikacyjne, zadania oraz tryb powoływania kierowników jednostek organizacyjnych, nieokreślonych w Statucie, określają regulaminy organizacyjne tych jednostek lub jednostek nadrzędnych.”;

52) w § 71:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tworzenie warunków do studiowania i szkolenia, pracy naukowej i dydaktycznej przez gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, magazynowanie i konserwację zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;”,

b) ust. 3 i 6 otrzymują brzmienie:

„3. W skład jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii wchodzą: Biblioteka Główna oraz biblioteki wydziałów, instytutów i innych jednostek organizacyjnych, powoływane jako biblioteki specjalistyczne.”,

„6. Szczegółowe zasady udostępniania zgromadzonych zbiorów i źródeł informacji określa regulamin, którego projekt opracowuje dyrektor Biblioteki Głównej, opiniuje rada biblioteczna, a zatwierdza prorektor właściwy do spraw naukowych po zaopiniowaniu przez prorektora właściwego do spraw kształcenia.”;

53) w § 72:

a) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) trzech przedstawicieli pracowników biblioteki wybranych spośród bibliotekarzy oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Tryb działania rady bibliotecznej i zadania przewodniczącego określa jej regulamin.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez rektora rada biblioteczna wybiera swego przewodniczącego spośród osób wymienionych w ust. 2 pkt 1”;

54) w § 73:

a) ust. 2 i 4 otrzymują brzmienie:

„2. Dyrektora Biblioteki Głównej zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzonego przez radę biblioteczną.”,

„4. Szczegółowe kompetencje dyrektora Biblioteki Głównej określa regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej.”,

b) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

„5. Rektor może zatrudnić na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej zastępcę dyrektora.

6. Zastępcą dyrektora może być osoba zatrudniona w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy, mająca wyższe wykształcenie oraz kwalifikacje odpowiadające zajmowanemu stanowisku.

7. Zakres obowiązków dla zastępcy dyrektora ustala dyrektor Biblioteki Głównej.”;

55) § 79 otrzymuje brzmienie:

㤠79

1. Administracja Akademii wspiera zarządzanie Akademią i uczestniczy w realizacji zadań rektora, prorektorów, kanclerza, dziekanów i kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych, a także umożliwia realizację podstawowych zadań Akademii i wykonuje inne zadania określone w regulaminach organizacyjnych jednostek.

2. Administrację Akademii stanowi:

1) administracja centralna Akademii;

2) administracja wydziałowa;

3) administracja pozostałych jednostek organizacyjnych Akademii.

3. Pracą jednostek organizacyjnych administracji centralnej kieruje rektor, prorektorzy i kanclerz. Pracą jednostek organizacyjnych administracji wydziałowej i pozostałych jednostek organizacyjnych kierują kierownicy tych jednostek.

4. Senat i rady wydziałów, co najmniej raz w okresie kadencji, dokonują odpowiednio oceny funkcjonowania administracji centralnej i administracji wydziałowej. Kryteria i tryb oceny ustalają organy kolegialne, odpowiednio na wniosek rektora lub dziekana, nie później niż na dwanaście miesięcy przed upływem kadencji.”;

56) w § 80 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej w celu zapewnienia realizacji podstawowych zadań Akademii.”;

57) w § 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla sprawnego działania administracji w jednostkach zamiejscowych, o których mowa w § 50 ust. 5, może być ustanowiony pełnomocnik podlegający kanclerzowi. Uprawnienia pełnomocnika określa regulamin organizacyjny jednostki zamiejscowej.”;

58) w § 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi są:

1) pracownicy naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni, administracyjni, ekonomiczni i obsługi;

2) pracownicy biblioteczni, pracownicy dokumentacji i informacji naukowej;

3) pracownicy działalności wydawniczej i poligraficznej;

4) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.”;

59) w § 87:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczyciela akademickiego, o którym mowa w art. 118a ust 4 Ustawy.”,

b) ust. 6 i 16 otrzymują brzmienie:

„6. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne w Akademii, w tym również żołnierza zawodowego zwolnionego ze służby wojskowej, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku bez postępowania konkursowego.”,

„16. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku, w rozumieniu niniejszego Statutu, oznacza również wyznaczenie, na wniosek rektora, żołnierza zawodowego na stanowisko nauczyciela akademickiego na zasadach i trybie określonym w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.”,

c) dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„17. W przypadkach, gdy nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nie wymaga postępowania konkursowego, wniosek o zatrudnienie powinien być zaopiniowany przez radę wydziału, w którym zatrudniony jest nauczyciel lub przez właściwego prorektora dla nauczycieli akademickich, zatrudnionych w innych niż wydział jednostkach organizacyjnych Akademii.”;

60) w § 88:

a) w ust. 4:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ze stopniem naukowym doktora – jeśli posiada znaczne twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej, potwierdzone przez właściwą radę wydziału w drodze uchwały, podjętej na podstawie dwóch pozytywnych recenzji osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, w tym jednej spoza Akademii – warunkiem zatrudnienia jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, z zastrzeżeniem pkt 4;”,

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ze stopniem naukowym doktora uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą – jeśli przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi w innym państwie oraz posiada znaczące osiągnięcia naukowe.”,

b) w ust. 6 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ze stopniem naukowym doktora uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą – jeśli przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi w innym państwie oraz posiada znaczące osiągnięcia naukowe.”,

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Bieg terminów, o których mowa w ust. 9 i 11, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz na czas pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.”,

d) uchyla się ust. 14,

e) ust. 16 i 17 otrzymuje brzmienie:

„16. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko asystenta nieposiadający stopnia naukowego doktora może pełnić zawodową służbę wojskową na tym stanowisku służbowym nie więcej niż przez osiem lat.

17. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko adiunkta nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego może pełnić zawodową służbę wojskową na tym stanowisku służbowym nie więcej niż przez osiem lat.”,

f) dodaje się ust. 18–20 w brzmieniu:

„18. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję prorektora, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia, a w przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

19. Bieg terminów, o których mowa w ust. 9 i 11, w przypadku nauczycieli akademickich, którzy zakończyli pełnienie służby żołnierzy zawodowych, liczy się od momentu ich wyznaczenia w okresie służby wojskowej na zajmowane przez niego stanowisko adiunkta lub asystenta.

20. Stosunek pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony pełniącego funkcję prorektora, dziekana i prodziekana, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia, a w przypadku nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przedłuża się na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji.”;

61) w § 89:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wojskowych nauczycieli akademickich wyznaczanych na stanowiska wykładowcy lub starszego wykładowcy do stażu pracy dydaktycznej, o którym mowa w ust. 1 i 2, zalicza się staż zawodowej służby wojskowej.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnia się osoby, które spełniają następujące warunki:

1) posiadają tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub mają ukończone studia podyplomowe w tym zakresie;

2) mają co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej;

3) posiadają zaświadczenie o znajomości języka obcego co najmniej na poziomie B2;

4) posiadają udokumentowane doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej określone w wymaganiach konkursu, o którym mowa w § 90.”;

62) w § 90 ust. 1, 3 i 8 otrzymują brzmienie:

„1. Konkurs w postępowaniu o nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim – za zgodą rektora – ogłasza dziekan albo prorektor właściwy do spraw kształcenia. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronach internetowych Akademii, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.”,

„3. Komisję konkursową powołuje dziekan lub prorektor właściwy do spraw kształcenia.”,

„8. W przypadku braku kandydatów lub niewyłonienia kandydata przez komisję konkursową, ogłaszający konkurs dokonuje jego zamknięcia oraz przedstawia rektorowi propozycje dalszego postępowania w protokole z konkursu.”;

63) w § 92:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na stanowiskach adiunkta lub asystenta, o ile nie posiadają odpowiednio stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora – podlegają dodatkowej ocenie pod koniec ósmego roku pracy na stanowisku;”,

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Wydziałową odwoławczą komisję oceniającą powołuje rada wydziału. W skład komisji wchodzi dziekan, jako przewodniczący, i czterech nauczycieli akademickich wydziału.

8. Uczelnianą odwoławczą komisję oceniającą powołuje senat. W skład komisji wchodzi prorektor właściwy do spraw kształcenia, jako przewodniczący, i ośmiu nauczycieli akademickich po jednym z każdego wydziału.”;

64) w § 93:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) zatrudnionych na stanowiskach kierowników ogólnouczelnianych lub międzywydziałowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną – dokonują właściwi prorektorzy spełniający nadzór funkcjonalny nad tymi jednostkami;

3) pełniących funkcje prodziekanów, kierowników studiów doktoranckich i zatrudnionych na stanowiskach kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych – dokonuje dziekan.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku rozpatrywania odwołania przewodniczącego komisji odwoławczej obradom tej komisji przewodniczy zastępca przewodniczącego komisji.”;

65) w § 94 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.”;

66) w § 95 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–6 w brzmieniu:

„4) zmianę stanowiska pracy;

5) powierzanie dodatkowych obowiązków;

6) dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji.”;

67) § 97 otrzymuje brzmienie:

㤠97

Zasady i tryb dokonywania okresowej oceny pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych, określa rektor.”;

68) w § 98:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 5 Ustawy, udziela rektor na podstawie orzeczenia lekarskiego.”,

c) w ust. 7:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w odniesieniu do urlopu, o którym mowa w ust. 5 – przepracowanie co najmniej piętnastu lat w Akademii; łączny wymiar urlopu dla podratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać jednego roku, a gdy urlop ten wykorzystywany jest w częściach, kolejnego urlopu można udzielić nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia zakończenia ostatnio udzielonego urlopu;”,

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) nauczycielowi akademickiemu, będącemu byłym żołnierzem zawodowym, zalicza się do czasu pracy, o którym mowa w pkt 3, jego służbę wojskową w Akademii na stanowiskach, o których mowa w § 82.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Tryb udzielania urlopów wojskowym nauczycielom akademickim określają przepisy ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.”,

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Tryb udzielania urlopów pracownikom Akademii niebędących nauczycielami akademickimi określa kodeks pracy.”;

69) w § 100 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wnioski o przyznanie pracownikom nagród indywidualnych lub zespołowych przedstawiają rektorowi, wraz z propozycją wysokości nagrody, następujące osoby będące przełożonymi tych pracowników:

1) prorektorzy;

2) kanclerz;

3) dziekani;

4) kierownicy jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.

4. Fundusz nagród podlega podziałowi na wydziały, jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe oraz jednostki administracji centralnej w stosunku proporcjonalnym do wysokości aktualnych wynagrodzeń pracowników danego wydziału lub jednostki.”;

70) w § 101:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przyjęcie lub żądanie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w Akademii;”,

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte również po ustaniu zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Akademii. Przepis art. 144 ust. 2a Ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Postępowanie dyscyplinarne toczy się przed komisjami dyscyplinarnymi do spraw nauczycieli akademickich i jest dwuinstancyjne.”;

71) w § 102 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Senat wybiera spośród członków komisji przewodniczącego komisji oraz jego zastępców. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy nie niższy niż tytuł naukowy lub stopień naukowy obwinionego.

5. Członkami komisji nie mogą być osoby pełniące funkcje lub zajmujące stanowiska służbowe: rektora, prorektora, dziekana i prodziekana. Rektor i dziekan mogą zostać członkami tej komisji po upływie czterech lat od zaprzestania pełnienia swych funkcji.”;

72) w § 103 ust. 1, 3, 5 i 10 otrzymują brzmienie:

„1. Akademia prowadzi studia wyższe o profilu ogóloakademickim lub praktycznym jako studia pierwszego lub drugiego stopnia, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia.”,

„3. Na warunkach określonych w Ustawie Akademia może prowadzić studia interdyscyplinarne lub indywidualne studia międzyobszarowe.”,

„5. Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, z uwzględnieniem opieki naukowej, na zasadach ustalonych przez radę wydziału zgodnie z regulaminem studiów.”,

„10. Organizację i tok studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych oraz prawa i obowiązki ich uczestników określają regulaminy tych studiów uchwalane przez senat na wniosek rektora.”;

73) w § 104 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia, który uzyskał za okres studiów średnią ocen co najmniej 4,00, na mocy decyzji rektora, podjętej na wniosek dziekana, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może odstąpić od wymogu dotyczącego średniej ocen.”,

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać propozycję podstawowego zakresu obowiązków oraz wysokości wynagrodzenia studenta stażysty i być zaopiniowany przez radę wydziału oraz uzgodniony z wydziałowym organem wykonawczym samorządu studenckiego. Rektor podejmuje decyzję w sprawie odbycia stażu przez studenta oraz w uzgodnieniu z właściwym organem Samorządu Studenckiego o przyznaniu stypendium.”;

74) w § 106 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Akademia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1) kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach wyższych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;

2) powtarzaniem określonych zajęć na stacjonarnych studiach wyższych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;

3) prowadzeniem studiów wyższych w języku obcym;

4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;

5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających, oraz szkoleń,

6) przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się.”,

„3. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, w tym tryb i warunki zwalniania – w całości lub w części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, ustala senat.”;

75) § 107–109 otrzymują brzmienie:

㤠107

1. Przyjęcia na studia prowadzone są zgodnie z art. 169 Ustawy oraz uchwałą senatu, o której mowa w art. 169 ust. 2 Ustawy.

2. Przyjęcia na studia mogą również odbywać się na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, zgodnie z uchwałą senatu, o której mowa w art. 170f Ustawy.

3. Uchwała senatu, o której mowa w art. 169 ust. 2 Ustawy, podawana jest do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy, w informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronach internetowych Akademii.

4. Rekrutację na studia prowadzą: uczelniana komisja rekrutacyjna i wydziałowe komisje rekrutacyjne.

5. Komisje, o których mowa w ust. 4, są powoływane coroczne przez rektora w drodze decyzji na początku roku kalendarzowego, przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który będą rekrutowani kandydaci.

6. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest uczelniana komisja rekrutacyjna.

§ 108

1. Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych, określa senat kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych, a także dbając o zgodność kierunku studiów z misją uczelni oraz uwzględniając decyzję Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w ust. 3.

2. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych na danym kierunku, poziomie, profilu i formie kształcenia oraz na pierwszy rok studiów doktoranckich określa rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, uwzględniając określoną przez senat liczbę studentów studiów stacjonarnych, o których mowa w ust. 1.

3. Limit miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów w Akademii określa Minister Obrony Narodowej.

4. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostaną przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

§ 109

1. Przyjęcie w poczet studentów studiów wyższych następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu ślubowania, a w poczet uczestników studiów doktoranckich po złożeniu ślubowania. Treść ślubowania akademickiego dla studentów i doktorantów Akademii określa załącznik Nr 8 do Statutu.

2. Prawa i obowiązki studentów oraz doktorantów wynikają z Ustawy, Statutu oraz regulaminów studiów. Podstawowym prawem i obowiązkiem studenta i doktoranta jest zdobywanie wiedzy. Student i doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów, dbać o mienie Akademii., a także przestrzegać odpowiednio kodeksu etyki studenta i kodeksu etyki doktoranta, uchwalonego przez odpowiedni uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów i doktorantów.”;

76) w § 111:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do składu komisji, o których mowa w ust. 2, oraz orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy § 110, z zastrzeżeniem ust. 4.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kadencja komisji, o których mowa w ust. 2, rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po wyborze organów Akademii i trwa:

1) cztery lata – dla członków komisji będących nauczycielami akademickimi;

2) rok – dla członków komisji będących doktorantami.”;

77) § 116 i 117 otrzymują brzmienie:

㤠116

1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii przed 1 października 2011 r. na podstawie mianowania na czas nieokreślony pozostają zatrudnieni w tej samej formie stosunku pracy, lecz nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyli sześćdziesiąty siódmy rok życia.

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii przed 1 października 2011 r. na podstawie mianowania na czas określony pozostają zatrudnieni na dotychczasowym stanowisku do czasu upływu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie mianowania, lecz nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyli sześćdziesiąty siódmy rok życia.

3. Osoba zatrudniona na stanowisku docenta, przed dniem 1 października 2011 r. na czas nieokreślony pozostaje na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyła ona sześćdziesiąty siódmy rok życia, jeżeli nabyła prawo do emerytury. Jeżeli z ukończeniem sześćdziesiątego siódmego roku życia osoba zajmująca stanowisko docenta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to prawo.

4. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach asystenta lub adiunkta przed dniem 1 października 2013 r. i nieposiadających odpowiednio stopnia naukowego doktora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, czas zatrudnienia niezbędny do określenia terminów, o których mowa w § 88 ust. 9 i 11, liczy się od dnia 1 października 2013 r.

§ 117

1. Organy jednoosobowe, ich zastępcy oraz organy kolegialne wybrane przed dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, pełnią swoją funkcję do końca kadencji 2012–2016 lub do dnia wygaśnięcia mandatu.

2. Wybory uzupełniające, lub wybory o których mowa w § 40 ust. 1, odbywają się zgodnie z zapisami niniejszego Statutu.”;

78) załączniki Nr 1–6 do Statutu otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1–6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania przez Ministra Obrony Narodowej decyzji zatwierdzającej zmiany Statutu z mocą od dnia 1 września 2015 r.

Przewodniczący Senatu

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 52/WAT/2015
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Statutu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

WZÓR SZTANDARU, GODŁA I ZNAKU REKTORA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

WZÓR SZTANDARU

infoRgrafika

OPIS SZTANDARU

Płatem sztandaru jest biała tkanina w kształcie kwadratu, po której na obu stronach znajduje się krzyż wzorowany na kształcie krzyża kawalerskiego wykonany z tkaniny czerwonej. Na stronie głównej sztandaru, po środku krzyża kawalerskiego, znajdują się dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego, w środku którego umieszczony jest wizerunek orła białego z głową zwróconą do drzewca sztandaru. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, umieszczone są wieńce wawrzynu oraz w ich polach inicjały Akademii – WAT. Na odwrotnej stronie płata, po środku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki sam jak na stronie głównej, w środku którego umieszczony jest w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, umieszczone są wieńce wawrzynu, takie same jak na stronie głównej, a w ich polach widnieją: orzeł wojsk lądowych, godło Akademii, herb Warszawy oraz wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej.

WZÓR GODŁA

infoRgrafika

OPIS GODŁA

Godło WAT stanowi wizerunek orła centralnie osadzonego na trójbarwnym konturze fortu. Orzeł ze wzniesionymi skrzydłami głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek, nawiązuje do wizerunku orłów z okresu II Rzeczypospolitej. Na szlaku tarczy amazonek widnieje 13 gwoździ, w centrum tarczy wypukłe Logo WAT. Barwy: orzeł – srebrny; korona, szpony, dziób – złote. Barwy fortu nawiązują do symboliki z okresu II Rzeczypospolitej i oznaczają rodzaje wojsk: czerwona – inżynieryjne, czarna – artyleryjskie, niebieska – łączności.

WZÓR ZNAKU REKTORA

infoRgrafika

OPIS ZNAKU REKTORA

Znak Rektora WAT stanowi wizerunek orła centralnie osadzonego na wieńcu laurowym. Orzeł ze wzniesionymi skrzydłami głową zwróconą w prawo siedzący na tarczy amazonek, nawiązuje do wyglądu orłów z okresu II Rzeczypospolitej. Na szlaku tarczy amazonek widnieje 13 gwoździ, w centrum tarczy wypukłe Logo WAT. Weniec związany złotą wstęgą. Barwy: orzeł – srebrny; korona, szpony i dziób – złote.

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 52/WAT/2015
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Statutu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

WZÓR
„MEDALU ZA ZASŁUGI DLA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ”

infoRgrafika

OPIS MEDALU

Medal stanowi koło o średnicy 60 mm. Na awersie medalu, pośrodku koła znajduje się stylizowane godło Akademii, a na obwodzie koła widnieje napis „ZA ZASŁUGI DLA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ”. Na rewersie medalu, pośrodku koła umieszczony jest w trzech wierszach napis „Omnia Pro Patria”, a na obwodzie koła znajdują się gałązki wieńca laurowego i oliwnego.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 52/WAT/2015
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 3
do Statutu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

WZÓR ODZNAKI
„ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL AKADEMICKI
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ”

infoRgrafika

OPIS ODZNAKI

Odznaka metalowa, o kształcie prostokątnym, której rysunek przedstawia stylizowaną księgę, leżącą na gałązce wawrzynu. Obraz domykają litery skrótu nazwy – WAT. Odznaka ma wymiar 15x11 mm.

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 52/WAT/2015
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 4
do Statutu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

WZÓR
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

infoRgrafika

OPIS ODZNAKI

Odznakę pamiątkową WAT stanowi ażurowy stylizowany Krzyż Kawalerski. W centrum krzyża znajduje się wizerunek orła centralnie osadzonego na wieńcu laurowym. Orzeł ze wzniesionymi skrzydłami głową zwróconą w prawo siedzący na tarczy amazonek, nawiązuje do wyglądu orłów z okresu II Rzeczypospolitej. Na szlaku tarczy amazonek widnieje 13 gwoździ, w centrum tarczy wypukłe Logo WAT. Weniec związany złotą wstęgą. Barwy: orzeł – srebrny; korona, szpony, dziób, kontury krzyża – złote. Barwy krzyża nawiązują do symboliki z okresu II Rzeczypospolitej i oznaczają rodzaje wojsk: czerwona – inżynieryjne, czarna – artyleryjskie, niebieska – łączności. Odznaka występuje w dwóch wielkościach: 40 x 40 mm oraz 15 x 15 mm.

Załącznik Nr 5 do uchwały nr 52/WAT/2015
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 5
do Statutu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

WZÓR
ODZNAKI I SYGNETU ABSOLWENTA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

WZÓR ODZNAKI ABSOLWENTA

infoRgrafika

OPIS ODZNAKI

Odznaka Absolwenta stylizowana na Godle Akademii.

Odznaka występuje w dwóch wielkościach: 45 x 37 mm oraz 22 x 17 mm.

WZÓR SYGNETU ABSOLWENTA

infoRgrafika

OPIS SYGNETU

Sygnet Absolwenta w kształcie owalnej tarczy, na której na dwa nity nałożono Godło WAT, zewnętrzna powierzchnia obrączki gładka, po bokach sygnetu z prawej strony widnieje wklęsłe Logo WAT. Dla absolwentów 2014 roku i kolejnych – po prawej stronie widnieje rok ukończenia studiów, dla absolwentów z lat wcześniejszych prawa strona obrączki gładka. Wewnątrz sygnetu w polu owalnej tarczy miejsce na znakowanie (Axx SEMPER FIDELIS; lub Axx Imię Nazwisko lub Axx Pseudonim), gdzie A – oznacza wyraz Absolwent, xx – numer kolejny nadania, SEMPER FIDELIS – motto łacińskie „Zawsze wierny”. Sygnet wykonywany ze szlachetnych metali: złota, srebra radowanego lub srebra złoconego.

Załącznik Nr 6 do uchwały nr 52/WAT/2015
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 6
do Statutu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

WZÓR
OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

infoRgrafika

OPIS OZNAKI

Oznaka rozpoznawcza WAT – stanowi koło o średnicy 70 mm, w kole znajduje się od zewnątrz: pierścień w kolorze czarnym oraz tarcza w kolorze zielonym. W centrum tarczy widnieje srebrne Logo WAT. Pierścień wypełnia srebrny wieniec laurowy symbolizujący szczególne osiągnięcia edukacyjne i naukowo-badawcze. Dominująca w tarczy szmaragdowa zieleń to oficjalna barwa Akademii – symbolizuje przede wszystkim budzącą się do życia wiosenną młodość, świeżość i nadzieję. Jest kolorem symbolizującym opanowanie i spokój. WAT to instytucja, która wizerunkowo wpisuje się w symbolikę tej barwy: sercem uczelni jest młodzież i nieustanne wybieganie w przyszłość. Edukacja i nauka z kolei nie mogłaby się rozwijać w atmosferze pozbawionej spokoju. Szlachetny kamień – Szmaragd. Motto przewodnie to „Szmaragdowy klucz do wiedzy” – przesłanie oparte na teorii poznania i nauczania, która zakłada, że w procesie edukacji młodzieży najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania z własnego potencjału umysłowego. Modyfikowana barwa zielona na dobre zaakceptowana i wykorzystana w Wojsku Polskim, symbolizuje jednostki wojsk rakietowych i artylerii oraz obrony przeciwlotniczej. Pierścień w kolorze czarnym symbolizuje kształcenie kadr technicznych dla potrzeb Wojska Polskiego. WAT kontynuuje chlubne tradycje oręża polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć wojskowych służb technicznych, nawiązując w swojej historii do technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Oznaka występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – na mundur wyjściowy i polowy.

Załącznik 2. [Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1/WAT/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. o sprostowaniu błędu]

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

Obwieszczenie
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

nr 1/WAT/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

o sprostowaniu błędu

Na podstawie § 18 ust. 3 zarządzenia Nr 16/RKR/2014 Rektora WAT z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wydawania wewnętrznych aktów prawnych w WAT w uchwale Senatu WAT nr 52/WAT.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu WAT w § 1 w pkt 68 zamiast lit. „c”, „d” i „e” powinny być lit. „b”, „c” i „d”.

Rektor

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-17
  • Data wejścia w życie: 2015-11-17
  • Data obowiązywania: 2015-11-17
  • Dokument traci ważność: 2018-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA