REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 214

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA NR 339/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Orkiestry Wojskowej w Szczecinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.
 Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” oraz proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, Orkiestry Wojskowej w Szczecinie.
§ 2.
 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;

4) wzór proporczyka na beret, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

§ 3.
 Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
§ 4.
 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE]

Załączniki do decyzji Nr 339/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 214)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE]

Załącznik Nr 5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE

infoRgrafika

Załącznik 6. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE]

Załącznik Nr 6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W SZCZECINIE

1. Odznaka pamiątkowa Orkiestry Wojskowej w Szczecinie, zwana dalej „odznaką”, jest symbolem przynależności do społeczności żołnierskiej Orkiestry Wojskowej w Szczecinie, zwanej dalej „Orkiestrą”, nienagannej służby w jej szeregach oraz solidarności i współpracy muzyków. Jest także znakiem nawiązującym do miejsca stacjonowania.

2. Celem wprowadzenia odznaki Orkiestry, jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji orkiestr wojskowych.

3. Odznaka pamiątkowa Orkiestry, wykonana jest na planie stylizowanej liry barwy srebrzystej, pomiędzy struny liry wkomponowana została buława tamburmajora. Centralnie umieszczony został herb miasta Szczecina – nawiązujący do miejsca stacjonowania Orkiestry.

4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy – kapelmistrzowi Orkiestry z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po minimum dwuletniej, nienagannej służbie w Orkiestrze;

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych w Orkiestrze, za szczególne zasługi;

4) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla Orkiestry.

5. Odznakę nadaje dowódca – kapelmistrz Orkiestry na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

6. Dowódca – kapelmistrz Orkiestry powołuje 3-osobową Komisję, w składzie:

1) mąż zaufania korpusu podoficerów;

2) dwóch podoficerów.

7. Dla ważności posiedzeń Komisji zwoływanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy – kapelmistrza Orkiestry.

9. Do obowiązków Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie wyżej wymienionych wniosków dowódcy – kapelmistrzowi Orkiestry;

3) ewidencjonowanie nadanych odznak.

10. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym do rozpatrzenia.

11. Fakt nadania odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy – kapelmistrza Orkiestry.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze skazani prawomocnie wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach, prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca – kapelmistrz Orkiestry z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

17. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

18. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach oraz materiałach promocyjnych, których tematyka jest ściśle związana z Orkiestrą.

19. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-19
  • Data wejścia w życie: 2017-01-03
  • Data obowiązywania: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA