REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 42

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA NR 45/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 luty 2017 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO]

Załączniki do decyzji Nr45/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 42)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, zwanego dalej „3 brt”, stanowi formę wyróżnienia żołnierzy oraz pracowników wojska, za nienaganną służbę i pracę oraz osób szczególnie zasłużonych dla 3. brt.

2. Celem wprowadzenia odznaki, jest popularyzowanie i kultywowanie tradycji wojsk radiotechnicznych, a także umocnienie więzi koleżeńskich.

3. Odznaka wykonana jest z metalu barwy srebrzystej. Na dole odznaki znajduje się napis „3 brt” – skrót pełnej nazwy batalionu, a w lewym dolnym rogu umieszczona jest szachownica lotnicza. Lewą krawędź odznaki tworzy skrzydło husarskie, od którego odchodzi fragment stylizowanej siatki radiolokacyjnej. Symbole te nawiązują zarówno do Sił Powietrznych jak i wojsk radiotechnicznych, co jest odzwierciedleniem specyfiki działania batalionu. Na siatce radiolokacyjnej, bliżej prawej krawędzi, umieszczony jest element herbu miasta Sandomierza –nawiązujący do miejsca stacjonowania batalionu.

4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy 3 brt, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej dwuletniej, nienagannej służbie w 3 brt. W uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) okres ten może być skrócony.

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w 3. brt, co najmniej pięciu lat;

4) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla 3 brt.

5. Odznakę nadaje dowódca 3 brt na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

6. Dowódca 3 brt powołuje Komisję, w składzie:

1) szef sekcji wychowawczej;

2) mąż zaufania korpusu oficerów;

3) mąż zaufania korpusu podoficerów;

4) mąż zaufania korpusu szeregowych;

5) przedstawiciel pracowników wojska.

7. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy 3 brt.

8. Do zadań Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków dowódcy 3 brt;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

9. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym do rozpatrzenia.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji zwoływanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecność co najmniej 3/5 składu Komisji.

11. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym dowódcy 3 brt.

12. Odznakę wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 3 brt, za zgodą dowódcy.

16. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

17. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

18. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca 3 brt z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

19. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-15
  • Data wejścia w życie: 2017-03-02
  • Data obowiązywania: 2017-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA