REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 99

DECYZJA Nr 47/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie sprawozdawczości w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) jednostka organizacyjna - jednostka podległa Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana, a także jednostka wojskowa, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) oraz ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396), którym wydano etat, etat zbiorczy lub wykaz stanowisk;

2) komórka organizacyjna - departament, zarząd, Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej, biuro - wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) kierownik - dowódca, szef, komendant, dyrektor odpowiednio jednostki albo komórki organizacyjnej;

4) sprawozdanie - dokument sporządzany, w wersji papierowej lub elektronicznej, według ściśle określonego wzoru, zawierający informacje z poszczególnych obszarów działalności, opracowywany w formie tekstowej, tabelarycznej lub graficznej, podpisany przez osobę uprawnioną i przekazywany w ustalonych przedziałach czasowych, po wykonaniu nakazanych czynności lub doraźnie do nadrzędnego szczebla kierowania i dowodzenia;

5) sprawozdawczość - ogół przedsięwzięć realizowanych przez kierowników w celu zapewnienia pozyskiwania i dysponowania informacjami obrazującymi funkcjonowanie jednego lub wielu obszarów działalności resortu obrony narodowej, a także siły i środki z nim współdziałające.

§ 2.

Obowiązki sprawozdawcze i wzory sprawozdań w zakresie posiadanych kompetencji określają odpowiednio w drodze decyzji, rozkazu, wytycznych:

1) kierownicy komórek organizacyjnych;

2) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

3) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych;

4) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej;

5) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

6) kierownicy jednostek organizacyjnych podporządkowanych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 3.

Określając obowiązki sprawozdawcze i wzory sprawozdań osoby, o których mowa w § 2, kierują się zasadą ograniczenia przekazywania informacji do minimum niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania danego obszaru działalności resortu obrony narodowej.

§ 4.

Nie obejmuje się obowiązkiem sprawozdawczym informacji gromadzonych i przetwarzanych w eksploatowanych w resorcie obrony narodowej systemach informatycznych, które zabezpieczają potrzeby informacyjne jednostek i komórek organizacyjnych, a także statystyki państwowej i urzędów administracji rządowej.

§ 5.

Do zadań osób, o których mowa w § 2, należy:

1) określanie zakresu gromadzonych informacji sprawozdawczych funkcjonujących na poszczególnych szczeblach kierowania i dowodzenia, uwzględniających potrzeby informacyjne własne, innych jednostek i komórek organizacyjnych;

2) opracowanie trybu i sposobu elektronicznego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji oraz określenie urządzeń ewidencyjnych, przy pomocy których ewidencja będzie prowadzona, stosownie do poszczególnych szczebli kierowania i dowodzenia;

3) ustanawianie, zmianę lub wycofanie obowiązków sprawozdawczych albo wzorów sprawozdań w stosunku do nadzorowanej przez siebie dziedziny działalności służbowej;

4) analiza danych zawartych w sprawozdaniach, w tym w zakresie:

a) zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych,

b) planowania zakupów,

c) planowania i koordynowania działalności bieżącej;

5) prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków sprawozdawczych;

6) opracowywanie i przekazywanie określonych informacji sprawozdawczych wynikających z obowiązków sprawozdawczych.

§ 6.

Do zadań kierowników w zakresie sprawozdawczości na poszczególnych szczeblach kierowania i dowodzenia należy:

1) opracowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych (informacji), zgodnie z obowiązkami sprawozdawczymi;

2) opracowanie i bieżące prowadzenie komputerowych baz danych, obejmujących informacje zbierane w ramach obowiązków sprawozdawczych.

§ 7.

Decyzja nie dotyczy sprawozdawczości finansowej, statystycznej oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 8.

Osoby, o których mowa w § 2, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, określą obowiązki sprawozdawcze i wzory sprawozdań.

§ 9.

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się zgodnie z decyzją Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie sprawozdawczym i formularzy w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 340), nie dłużej niż do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.

§ 10.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-16
  • Data wejścia w życie: 2021-04-16
  • Data obowiązywania: 2021-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA