REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 105

DECYZJA Nr 52/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 1018) ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2021 r., zwaną dalej "Komisją", w składzie:

1) przewodniczący - Pan Waldemar ZUBEK, Zastępca Dyrektora Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej";

2) członkowie:

a) Pan Paweł DYCHT, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa,

b) Pan ppłk Romuald GŁOWACKI, przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

c) Pan Arkadiusz APRIASZ, przedstawiciel Dowództwa Garnizonu Warszawa,

d) Pan ppłk Grzegorz GUŚPIEL, przedstawiciel Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej,

e) Pan ppłk Tomasz KĄDZIORSKI, przedstawiciel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

f) Pan ppłk Dariusz KRUKOWSKI, przedstawiciel Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej",

g) Pan ppłk Krzysztof BEDNARZ, przedstawiciel Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej",

h) Pan ppłk Rafał POKUSA, przedstawiciel Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej";

3) sekretarz - Pan Paweł KRAWCZYK, przedstawiciel Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

§ 2.

W pracach Komisji mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, osoby zaproszone przez przewodniczącego, posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie rodzaju przekazywanego mienia ruchomego Skarbu Państwa lub podmiotów, którym dedykowane jest mienie ruchome Skarbu Państwa zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa.

§ 3.

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie w 2021 r. wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewykorzystywanego do realizacji ich zadań, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231 i 284 oraz z 2021 r. poz. 11), w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

§ 4.

Sposób pracy Komisji określa Regulamin działania Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2021 r., stanowiący załącznik do decyzji.

§ 5.

Obsługę prac Komisji zapewnia Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW PRZEKAZYWANIA MIENIA RUCHOMEGO SKARBU PAŃSTWA W 2021 r.]

Załącznik do decyzji Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 kwietnia 2021 r. (poz. 105)

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW PRZEKAZYWANIA MIENIA RUCHOMEGO SKARBU PAŃSTWA W 2021 r.

§ 1.

Postanowienia ogólne

Regulamin działania Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2021 r., zwany dalej "regulaminem", ustala sposób pracy Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2021 r., zwanej dalej "Komisją", przy rozpatrywaniu w 2021 r. wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewykorzystywanego do realizacji ich zadań, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231 z późn. zm.), w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 1018), zwanym dalej "rozporządzeniem".

§ 2.

Zadania Komisji

Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewykorzystywanego do realizacji ich zadań, zwanych dalej "wnioskami";

2) sporządzenie protokołu z prac Komisji;

3) sporządzenie Wykazu mienia ruchomego Skarbu Państwa przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania, zwanego dalej "Wykazem mienia", celem przekazania go Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia.

§ 3.

Obowiązki członków Komisji

1. Do obowiązków przewodniczącego należy, w szczególności:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji;

3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac Komisji;

4) przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej protokołu z prac Komisji;

5) przedłożenie Ministrowi Obrony Narodowej wraz z protokołem z prac Komisji, Wykazu mienia, celem jego zatwierdzenia.

2. Do obowiązków członka należy:

1) udział w posiedzeniach Komisji;

2) rzetelne, bezstronne i transparentne wykonywanie powierzonych czynności;

3) ocena formalna wniosków;

4) obiektywna ocena wniosków pod kątem spełnienia kryteriów wymienionych w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

3. Do obowiązków sekretarza należy, w szczególności:

1) organizowanie - w uzgodnieniu z przewodniczącym - posiedzeń Komisji;

2) dokumentowanie czynności realizowanych przez Komisję;

3) odbieranie z kancelarii wniosków oraz ich przechowywanie do czasu zakończenia prac Komisji;

4) opracowywanie projektów dokumentów przygotowywanych przez Komisję, w zakresie zleconym przez przewodniczącego.

§ 4.

Zasady i tryb pracy Komisji

1. Osoby powołane do składu Komisji rzetelnie, bezstronnie i transparentnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.

2. Posiedzenie Komisji zwołuje jego przewodniczący zgodnie z przyjętym harmonogramem (dopuszcza się tryb online).

3. Dla ważności obrad Komisji i podejmowanych przez nią decyzji wymagana jest obecność co najmniej 1/2 jej składu, w tym przewodniczącego.

4. Sekretarz nie bierze udziału w ocenie wniosków.

5. Komisja podejmuje decyzję w drodze uzgodnienia stanowisk. W razie braku uzgodnienia stanowisk, Komisja podejmuje decyzję w drodze głosowania zwykłą większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Komisja rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

7. Komisja oceniając wnioski pod względem merytorycznym, przyznaje poszczególnym wnioskom punkty w zakresie kryteriów, o których mowa w § 7 regulaminu.

8. W przypadku uzyskania przez wnioski równej liczby punktów, rozstrzygająca jest liczba punktów uzyskanych w zakresie kryterium o najwyższej wadze. W przypadku równej liczby punktów o najwyższej wadze decydujący jest głos przewodniczącego.

9. Ocena wniosku ujmowana jest w karcie oceny wniosku, którą podpisują członkowie Komisji biorący udział w ocenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uwierzytelnienie w trybie online. Wzór karty oceny wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

10. Wyniki prac Komisji ujmuje się w protokole z prac Komisji.

11. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do pracy składają oświadczenie o bezstronności i poufności zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się tryb online.

12. Członek Komisji jest wyłączony z prac Komisji w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na jego bezstronność.

§ 5.

Udział ekspertów w pracach Komisji

1. W pracach Komisji na zaproszenie przewodniczącego mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, zwane dalej "ekspertami".

2. Ekspertem może być przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, właściwej w zakresie gospodarki mieniem zawartym w danym ogłoszeniu o naborze wniosków oraz w zakresie działalności wnioskodawcy.

3. Eksperci nie mają prawa głosu podczas rozpatrywania wniosków i nie wchodzą w skład Komisji.

§ 6.

Ocena formalna wniosków

Komisja rozpatrując wnioski pod względem formalnym bierze pod uwagę, czy:

1) wniosek został złożony w terminie;

2) wniosek został złożony zgodnie ze obowiązującym wzorem w formie nieedytowalnej;

3) wniosek został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;

4) kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby podpisujące wniosek;

5) do wniosku dołączono wszystkie wymagane rozporządzeniem załączniki.

§ 7.

Ocena merytoryczna wniosków

1. Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie według niżej wskazanych kryteriów i przypisanych im wag:

1) potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - 0,5;

2) cel pozyskania wnioskowanego mienia - 0,3;

3) wiarygodność wnioskodawcy - 0,2.

2. Łączną liczbę punktów oblicza się zgodnie ze wzorem:

S = A + B + C

gdzie:

S - łączna ocena wniosku,

A - ocena uzyskana w zakresie kryterium "Potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej",

B - ocena uzyskana w zakresie kryterium "Cel pozyskania wnioskowanego mienia",

C - ocena uzyskana w zakresie kryterium "Wiarygodność wnioskodawcy".

3. Oceny wniosków według kryterium "Potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" dokonuje się:

1) w zależności, czy wnioskodawca działa na rzecz niżej wymienionego podmiotu, jest niżej wymienionym podmiotem lub jest podmiotem kluczowym ze względu na charakter ogłoszenia naboru wniosków:

a) szkołą z klasami mundurowymi o profilu wojskowym - 12 pkt,

b) podmiot priorytetowy, dla którego dedykowany jest nabór wniosków określony w ogłoszeniu naboru wniosków - 10 pkt,

c) organizacją pozarządową działającą na rzecz obronności państwa - 9 pkt,

d) muzeum wojskowości, dla którego Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim - 8 pkt,

e) innym muzeum niż określony w lit. d - 6 pkt,

f) innym podmiotem systemu oświaty niż określony w lit. a - 5 pkt,

g) inną państwową lub samorządową instytucją kultury - 5 pkt,

h) innym podmiotem - 4 pkt;

2) w oparciu o działalność wnioskodawcy w zakresie następujących priorytetowych obszarów wsparcia Ministerstwa Obrony Narodowej:

a) podnoszenie umiejętności proobronnych w społeczeństwie - 15 pkt,

b) wspieranie procesu edukacji uczniów klas mundurowych - 15 pkt,

c) wspieranie budowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - 15 pkt,

d) wspieranie zadań Wojsk Obrony Terytorialnej - 14 pkt,

e) wspieranie weteranów, uczestników misji poza granicami kraju, kombatantów i osób represjonowanych - 13 pkt,

f) wspieranie systemu bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej poprzez udział w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym - 12 pkt,

g) rozwijanie aktywności fizycznej w dyscyplinach sportu przydatnych w wojsku - 10 pkt,

h) udokumentowana współpraca z podmiotami, których organizatorem lub organem prowadzącym jest Minister Obrony Narodowej - 10 pkt,

i) udokumentowana współpraca z uczelniami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej - 10 pkt,

j) wspieranie rozwoju muzealnictwa wojskowego - 8 pkt,

k) kształtowanie postaw patriotycznych, edukacja historyczna w zakresie historii wojskowości oraz upowszechniania tradycji oręża polskiego - 8 pkt,

l) inne priorytety wyżej nie wymienione - 5 pkt,

zgodnie ze wzorem: A = (A1 + A2) x waga

gdzie:

A - ocena uzyskana w kryterium "Potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej",

A1 - suma punktów uzyskana za obszar działalności (pkt 1 powyżej),

A2 - liczba punktów uzyskana za działalność wnioskodawcy w zakresie priorytetowych obszarów wsparcia Ministerstwa Obrony Narodowej, liczona jako suma kilku obszarów wsparcia (pkt 2 powyżej),

waga - potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - 0,5.

4. Oceny wniosków według kryterium "Cel pozyskania wnioskowanego mienia" dokonuje się poprzez uwzględnienie celu wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku:

1) wzmocnienie systemu obronnego państwa oraz szkolenie proobronne - 12 pkt;

2) promocja służby wojskowej, w tym służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, a także wspieranie i doskonalenie umiejętności żołnierzy rezerwy - 10 pkt;

3) edukacja obronna - 10 pkt;

4) prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym - 10 pkt;

5) podtrzymywanie tradycji narodowych i patriotycznych - 7 pkt;

6) wsparcie przedsięwzięć aktywizujących społeczeństwo do budowy obywatelskiego zaplecza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - 7 pkt;

7) ochrona mienia i/lub życia - 6 pkt;

8) ochrona zdrowia - 6 pkt;

9) prowadzenie działań ratowniczych 6 pkt;

10) działalność na rzecz byłych żołnierzy (rezerwistów), weteranów, uczestników misji poza granicami kraju, a także ich rodzin - 5 pkt;

11) wsparcie kultury fizycznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - 2 pkt;

12) wsparcie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej - 1 pkt,

zgodnie ze wzorem: B = liczba pkt x waga

gdzie:

B - ocena uzyskana w kryterium "Cel pozyskania wnioskowanego mienia" jest sumą celów uzyskanych przez wnioskodawcę,

waga - cel pozyskania wnioskowanego mienia - 0,3.

5. Oceny wniosków według kryterium "Wiarygodność wnioskodawcy" dokonuje się poprzez mierzenie aktywności wnioskodawcy w okresie ostatnich 10 lat w obszarze współpracy wnioskodawcy z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej lub państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, związanej z obronnością lub bezpieczeństwem państwa, poprzez:

1) jakość zrealizowanych przedsięwzięć ocenioną w oparciu o dokumentację fotograficzną, listy polecające, sprawozdania, zawarte umowy lub porozumienia - dołączone do składnego wniosku lub wynikające ze składanego wniosku - 0-7 pkt;

2) liczbę zrealizowanych przez wnioskodawcę przedsięwzięć związanych z obronnością państwa:

a) powyżej 10 przedsięwzięć - 15 pkt,

b) od 6 do 10 przedsięwzięć - 10 pkt,

c) od 4 do 5 przedsięwzięć - 8 pkt,

d) od 1 do 3 przedsięwzięć - 2 pkt;

3) liczbę zrealizowanych przez wnioskodawcę przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem państwa:

a) powyżej 10 przedsięwzięć - 8 pkt,

b) od 6 do 10 przedsięwzięć - 6 pkt,

c) od 4 do 5 przedsięwzięć - 3 pkt,

d) od 1 do 3 przedsięwzięć - 1 pkt;

4) liczbę zawartych porozumień o współpracy z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej lub innymi służbami mundurowymi:

a) powyżej 5 porozumień - 15 pkt,

b) od 3 do 4 porozumień - 10 pkt,

c) od 1 do 2 porozumień - 5 pkt;

5) liczbę rekomendacji i opinii podmiotów współpracujących z wnioskodawcą:

a) powyżej 6 rekomendacji - 10 pkt,

b) od 3 do 5 rekomendacji - 7 pkt,

c) od 1 do 2 rekomendacji - 3 pkt;

zgodnie ze wzorem: C = (C1 + C2+ C3 + C4 + C5) x waga

gdzie:

C - ocena uzyskana w kryterium "Wiarygodność wnioskodawcy",

C1 - liczba punktów uzyskana za jakość zrealizowanych przedsięwzięć,

C2 - liczba punktów uzyskana za liczbę zrealizowanych przedsięwzięć związanych z obronnością państwa,

C3 - liczba zrealizowanych przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem państwa,

C4 - liczba zawartych porozumień o współpracy z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej,

C5 - liczba rekomendacji i opinii podmiotów współpracujących z wnioskodawcą,

waga - wiarygodność wnioskodawcy - 0,2.

6. Przyznane przez Komisję punkty oraz łączna ocena wniosku ujmowana jest przez Komisję w Karcie oceny wniosku.

§ 8.

Sporządzenie protokołu z prac Komisji oraz Wykazu mienia

1. Protokół z prac Komisji sporządza się odrębnie w stosunku do danego naboru wniosków.

2. Protokół z prac Komisji sporządza sekretarz, w uzgodnieniu z przewodniczącym i członkami.

3. Protokół z prac Komisji podpisuje przewodniczący.

4. Protokół z prac Komisji sporządza się w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do składania wniosków.

5. Członkowie Komisji mają prawo zgłosić uwagi do protokołu z prac Komisji. W takim przypadku uwagi składane są pisemnie i stanowią załącznik do protokołu z prac Komisji.

6. Protokół z prac Komisji zawiera, w szczególności:

1) termin posiedzeń Komisji;

2) listę osób biorących udział w posiedzeniach Komisji;

3) liczbę rozpatrywanych wniosków;

4) wykaz wnioskodawców, którzy nie spełnili wymogów formalnych ze wskazaniem uchybień formalnych;

5) wykaz wnioskodawców, którzy spełnili wymogi formalne;

6) karty oceny wniosków.

7. Na podstawie kart oceny wniosków sporządza się Wykaz mienia ruchomego Skarbu Państwa przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania, który jest przekazywany Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia wraz protokołem z prac Komisji. W Wykazie mienia ujmuje się te wnioski, których łączna liczba punktów jest nie mniejsza niż 13.

Załącznik nr 1
do Regulaminu działania Komisji do spraw przekazywania
mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2021 r.

WZÓR KARTY OCENY WNIOSKU

Załącznik nr 2
do Regulaminu działania Komisji do spaw przekazywania
mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2021 r.

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-22
  • Data wejścia w życie: 2021-04-22
  • Data obowiązywania: 2021-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA