REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 133

DECYZJA Nr 79/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. "Zbroja"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. "Zbroja", zwaną dalej "odznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. DOLNOŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. LUDWIKA MARSZAŁKA PS. „ZBROJA”]

Załączniki do decyzji Nr 79/MON Ministra Obrony Narodowej
z 28 maja 2021 r. (poz. 133)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. DOLNOŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. LUDWIKA MARSZAŁKA PS. "ZBROJA"

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. DOLNOŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. LUDWIKA MARSZAŁKA PS. „ZBROJA”]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. DOLNOŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. LUDWIKA MARSZAŁKA PS. "ZBROJA"


Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. DOLNOŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. LUDWIKA MARSZAŁKA PS. „ZBROJA”]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. DOLNOŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. LUDWIKA MARSZAŁKA PS. "ZBROJA"

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. "Zbroja", zwanej dalej "16DBOT", jest znakiem przynależności do 16DBOT i więzi z regionem. Stanowi istotną formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników wojska 16DBOT za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla 16DBOT.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża kawalerskiego w kolorze czerwonym z obramowaniem w kolorze srebrnym. Użyta barwa nawiązuje do symboliki Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", którego kierownikiem na terenie okręgu wrocławskiego był patron 16DBOT - ppłk Ludwik Marszałek ps. "Zbroja", a także stanowi nawiązanie do barwy herbowej Wrocławia, który jest siedzibą dowództwa 16DBOT. Pośrodku krzyża umieszczono herb województwa dolnośląskiego, które jest regionem odpowiedzialności 16DBOT. Na górnym ramieniu krzyża znajduje się srebrny znak Polski Walczącej, będący symbolem Armii Krajowej, której tradycje dziedziczą Wojska Obrony Terytorialnej. Na dolnym ramieniu krzyża umieszczono srebrną liczbę "16" - numer taktyczny 16DBOT. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się dwa skrzyżowane srebrne miecze z czarną rękojeścią zwrócone ostrzami do góry.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 16DBOT, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej roku nienagannej służby w 16DBOT;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w 16DBOT co najmniej dwóch lat;

4) innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 16DBOT, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa i przywileje.

7. Dowódca powołuje 6-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy 16DBOT

2) sekretarz - Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 16DBOT;

3) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

6) przedstawiciel pracowników wojska 16DBOT.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/6 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 16DBOT, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-31
  • Data wejścia w życie: 2021-05-31
  • Data obowiązywania: 2021-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA