REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 139

ZARZĄDZENIE Nr 53/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się statut Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych uchwalony przez Radę Naukową Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w dniu 13 maja 2021 r.

2. Statut stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 153).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH]

Załącznik do zarządzenia Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 czerwca 2021 r. (poz. 139)

STATUT
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zwany dalej "Instytutem", jest instytutem badawczym działającym na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), zwaną dalej "ustawą";

2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619);

3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 poz. 1861);

4) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Służby Materiałów Pędnych i Smarów (Dz. U. poz. 2188);

5) rozkazu organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej nr 042/0RG z dnia 17 czerwca 1953 r. w sprawie sformowania Instytutu Naukowo-Badawczego Wojsk Lotniczych;

6) zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 018/MON z dnia 18 marca 1954 r. w sprawie wyznaczenia Instytutowi Naukowo-Badawczemu Wojsk Lotniczych kierunków działania (Dziennik Rozkazów Tajnych MON Nr 6, poz. 19);

7) zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 013/MON z dnia 8 września 1958 r. w sprawie zmiany nazw poligonów naukowo-badawczych i Instytutu Naukowo-­Badawczego Wojsk Lotniczych (Dziennik Rozkazów Tajnych MON Nr 9, poz. 17);

8) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, posiadającą osobowość prawną, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

2. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest Minister Obrony Narodowej.

3. Siedzibą Instytutu jest Warszawa.

4. Instytut podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Instytut może, obok nazwy lub skrótu w języku polskim, używać tłumaczenia swojej nazwy lub skrótu w językach obcych.

6. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą: "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych" w otoku.

Rozdział II

Działalność Instytutu

§ 3.

1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie techniki lotniczej, uzbrojenia lotniczego, infrastruktury lotniskowej, środków materiałowych oraz innego sprzętu wojskowego i uzbrojenia na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki w zakresie: techniki lotniczej, uzbrojenia lotniczego, infrastruktury lotniskowej i poligonowej, środków materiałowych oraz innego sprzętu wojskowego i uzbrojenia w szczególności obejmują:

1) opracowywanie specyfikacji, projektowanie, konstruowanie oraz wytwarzanie demonstratorów technologii, modeli i prototypów;

2) modernizowanie i modyfikowanie;

3) diagnozowanie (ocena stanu bezpieczeństwa i niezawodności, monitorowanie stanu technicznego);

4) prognozowanie zasobu pracy (resursów technicznych i okresów użytkowania);

5) genezowanie przyczyn uszkodzeń, niesprawności, wypadków i innych zdarzeń;

6) wykonywanie ekspertyz;

7) opracowywanie metod, metodyk i programów badań (laboratoryjnych i poligonowych - zakładowych, wstępnych, kwalifikacyjnych - naziemnych oraz w locie);

8) identyfikowanie oraz weryfikacja własności i właściwości;

9) opracowywanie matematycznych (komputerowych) modeli dynamiki ruchu sterowanych i niesterowanych obiektów latających i ich eksperymentalną weryfikację;

10) opracowywanie symulatorów: statków powietrznych oraz pola walki, dowodzenia i kontroli ruchu lotniczego;

11) opracowywanie systemów zautomatyzowanego dowodzenia i kierowania komponentami sił zbrojnych;

12) opracowywanie specyfikacji oraz metod i narzędzi informatycznych wspomagających kierowanie procesami eksploatacji;

13) opracowywanie specyfikacji, projektowanie i syntezę nowych materiałów (inżynieria materiałowa), w szczególności do stosowania w technice lotniczej;

14) wykonywanie ocen stanu i prognoz kierunków badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych;

15) opracowywanie baz sygnatur na podstawie wzorców emiterów;

16) wypracowanie sposobów obrony przed zagrożeniami pochodzącymi od aktywnych środków wykorzystujących urządzenia radarowe;

17) wypracowanie metod samoobrony platform lotniczych oraz weryfikację ich skuteczności;

18) dokonywanie analiz i ocen oraz badań empirycznych urządzeń techniki wojskowej, w tym ich projektowanie, pozyskiwanie, oraz ocena zdatności i konieczności wycofywania z użytkowania;

19) wspomaganie komisji badania wypadków lotniczych oraz innych podmiotów resortu obrony narodowej w zakresie prowadzonej działalności;

20) opracowywanie metod i metodyk pozbawiania cech bojowych/użytkowych oraz utylizacji i niszczenia;

21) wspomaganie procesu kształcenia i oceny szkolenia wojsk.

3. W związku z wyżej wymienioną działalnością podstawową Instytut może:

1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;

2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

3) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju dziedziny nauk technicznych oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

4) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;

5) prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu;

6) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

7) wytwarzać, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby, prowadzić kalibrację aparatury oraz walidację metod badawczych i pomiarowych;

8) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

4. Instytut, w ramach działalności podstawowej, może realizować zadania na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych.

5. Instytut może współdziałać z innymi instytutami badawczymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz przedsiębiorcami, zarówno w kraju, jak i za granicą, w prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych, z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie własności intelektualnej i przemysłowej.

6. Instytut poza zadaniami, o których mowa w ust. 1-3, może prowadzić:

1) studia podyplomowe i szkoły doktorskie związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

2) inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

7. Instytut może przystępować do organizacji i stowarzyszeń naukowych lub inicjować ich powstawanie.

8. Instytut może samodzielnie prowadzić działalność inną niż wymieniona w ust. 1-6 na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

9. Działalność, o której mowa w ust. 8 jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 1-6.

10. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 8, między innymi, w następującym zakresie:

1) usługi produkcyjne;

2) usługi wydawnicze i poligraficzne inne niż wymienione w ust. 3;

3) kalibracja i wzorcowanie aparatury innej niż wymienionej w ust. 3;

4) usługi wykonywania badań i analiz materiałów pędnych i smarów oraz rakietowych materiałów napędowych;

5) usługi najmu i dzierżawy;

6) sprzedaż składników mienia;

7) usługi transportowe;

8) odsprzedaż mediów.

11. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w następujących formach:

1) jako instytut badawczy (wydzielona działalność gospodarcza w ramach istniejącej struktury organizacyjnej);

2) inne formy prawne, zgodne z przepisami o działalności gospodarczej, w zależności od potrzeb.

Rozdział III

Organy Instytutu

§ 4.

Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§ 5.

1. Dyrektor kieruje Instytutem i reprezentuje Instytut na zewnątrz.

2. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem decyzji należących do zakresu działania rady naukowej Instytutu.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej.

4. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej.

5. Dyrektor odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

6. Dyrektor powołuje do pełnienia funkcji oraz odwołuje z tej funkcji kierowników komórek organizacyjnych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe. Odwołanie z pełnienia funkcji nie powoduje rozwiązania stosunku pracy wobec pracownika Instytutu.

7. Dyrektor wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w Instytucie, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników Instytutu.

8. Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podległych bezpośrednio Dyrektorowi ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem za wyniki działalności pionów i komórek Instytutu, którymi kierują oraz za użycie właściwych środków do uzyskania tych wyników.

§ 6.

1. Dyrektor organizuje i kieruje działalnością Instytutu w zakresie zadań mobilizacyjnych oraz planowania badań naukowych i prac rozwojowych na czas wojny, przy pomocy wyznaczonych i upoważnionych do tych prac pracowników Instytutu.

2. Wydatki związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, są finansowane na zasadach ogólnych przewidzianych dla bieżącej działalności Instytutu, a w wydzielonej części ze środków budżetowych - w ramach limitów wydatków obronnych, według ustaleń i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 7.

1. Kadencja rady naukowej trwa cztery lata.

2. Rada naukowa Instytutu liczy 40 członków, w tym:

1) 20 osób niebędących pracownikami Instytutu;

2) 20 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu, w tym:

a) do 15 osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego,

b) co najmniej 5 pracowników naukowych lub badawczo-technicznych, przy założeniu, że co najmniej 3 z nich posiada stopień naukowy doktora.

3. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w instytucie nie krócej niż 1 rok, wchodzą w skład rady w liczbie określonej w ust. 2 pkt 2 lit. a. Jeżeli liczba tych osób przekracza ten limit podlegają one wyborom na zasadach określonych w ust. 8.

4. W skład rady naukowej wchodzi dyrektor, zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 30 ust. 3 ustawy, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14 tej ustawy.

5. W skład rady naukowej wchodzi przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4, 5-11 i 17-20.

6. Osoby wymienione w ust. 4 i 5 nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 2.

7. Funkcja zastępcy przewodniczącego rady naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

8. Członków rady naukowej Instytutu, w proporcjach ustalonych w ust. 2 pkt 2, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat. Tworzy się listy kandydatów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a oraz lit. b i głosuje oddzielnie na kandydatów z każdej listy.

9. Członków rady naukowej niebędących pracownikami Instytutu powołuje Minister Obrony Narodowej, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora.

10. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów członków rady naukowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji, określa regulamin ustanowiony przez dyrektora.

11. Przewiduje się możliwość głosowania nad uchwałami rady naukowej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Procedurę głosowania nad uchwałami rady naukowej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określa regulamin rady naukowej.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 8.

1. Strukturę organizacyjną Instytutu określa Regulamin Organizacyjny.

2. Struktura organizacyjna jest na bieżąco dostosowywana do zadań, w celu sprawnego zarządzania Instytutu oraz uzyskiwania optymalnych efektów ekonomicznych.

§ 9.

W strukturze Instytutu tworzy się Laboratorium Baz Danych Emiterów. Usytuowanie oraz nadzór merytoryczny nad Laboratorium określa Regulamin Organizacyjny Instytutu.

§ 10.

Żołnierzy zawodowych w Instytucie wyznacza się na stanowiska służbowe i zwalnia z tych stanowisk w trybie i na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 11.

1. W Instytucie dyrektor może powołać jednego z pracowników spełniających kryteria, o których mowa w art. 27 ust. 5 ustawy, do pełnienia funkcji sekretarza naukowego oraz odwołać go z tej funkcji.

2. Szczegółowy zakres działania, obowiązki i uprawnienia sekretarza naukowego określa ustawa i Regulamin Organizacyjny Instytutu.

§ 12.

1. W Instytucie mogą działać stale lub okresowo organy doradcze i opiniodawcze dyrektora.

2. Członków organów wymienionych w ust. 1 powołuje i odwołuje dyrektor.

3. Regulamin pracy powołanych organów doradczych i opiniodawczych ustala dyrektor.

§ 13.

1. Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Instytucie określa Regulamin Organizacyjny.

2. W Instytucie nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Warunki pracy pracowników, niebędących żołnierzami zawodowymi, określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

§ 14.

1. W działalności dyscyplinarnej dotyczącej pracowników naukowych i badawczo­ technicznych uczestniczy komisja dyscyplinarna i rzecznik dyscyplinarny, zwane dalej odpowiednio "komisją" i "rzecznikiem":

1) komisja składa się z 3 osób, w tym:

a) przewodniczący - osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego,

b) pracownik naukowy,

c) pracownik badawczo-techniczny;

2) komisja jest wybierana w wyborach tajnych przez wszystkich członków rady naukowej spośród wszystkich pracowników Instytutu;

3) komisja dyscyplinarna wybierana jest na 4 letnią kadencję;

4) zasady pracy komisji dyscyplinarnej określa ustawa o instytutach badawczych;

5) rzecznika dyscyplinarnego powołuje na 4 letnią kadencję rada naukowa Instytutu spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 15.

1. Na stanowiskach naukowych nawiązuje się stosunek pracy po przeprowadzeniu konkursu, na zasadach, określonych w art. 43 ust. 6 i 7 ustawy.

2. Do przeprowadzenia konkursów dyrektor powołuje Komisję Konkursową i wyznacza jej przewodniczącego na okres 4 lat. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 pracowników naukowych, w pełnym wymiarze czasu pracy i pracownik działu kadr, oraz dodatkowo kierownik zakładu, przyszły przełożony kandydata. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

3. Konkurs na stanowisko naukowe ogłasza dyrektor na wniosek kierownika zakładu naukowo-badawczego lub rady naukowej.

4. Ogłoszenie o konkursie powinno określać wymagania stawiane kandydatowi, wymieniać dokumenty, których złożenie jest niezbędne oraz podawać dokładny okres trwania konkursu.

5. Komisja konkursowa dokonuje wyboru kandydata w oparciu o następujące kryteria:

1) wykształcenie:

a) techniczne wyższe II stopnia (inżynieria mechaniczna lub pokrewne) na stanowisko asystenta,

b) stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej na stanowisko adiunkta,

c) stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych lub doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej na stanowisko profesora Instytutu,

d) tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych na stanowisko profesora;

2) udokumentowana aktywność naukowa (publikacje, udział w konferencjach oraz gremiach naukowych) stosownie do stanowiska;

3) udokumentowane doświadczenie w zakresie problematyki zakładu naukowo-badawczego, w którym umiejscowione jest stanowisko (szczegóły zawiera ogłoszenie o konkursie);

4) pozytywna opinia rady naukowej Instytutu;

5) udokumentowana znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu wymaganym do potrzeb i specyfiki stanowiska.

6. Uchwały Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów i stanowią podstawę do zatrudnienia pracownika na stanowisko naukowe.

Rozdział V

Mienie Instytutu

§ 16.

1. Instytut gospodaruje samodzielnie posiadanym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności.

2. Instytut może zadysponować składnikami majątku trwałego, stosując przepisy ustawy o instytutach badawczych i ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz odpowiednio ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, a także odrębne przepisy dotyczące państwowych osób prawnych.

Rozdział VI

Gospodarka Instytutu

§ 17.

1. Podstawą gospodarki Instytutu jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia zadania określone przez Ministra Obrony Narodowej albo jednostkę lub komórkę organizacyjną resortu obrony narodowej wyznaczoną przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 18.

1. Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. Instytut odpowiada za swoje zobowiązania.

3. Instytut nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych.

4. Instytut może podlegać komercjalizacji i prywatyzacji.

5. W stosunku do Instytutu może być ogłoszona upadłość.

6. Instytut, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, za zgodą Ministra Obrony Narodowej może tworzyć spółki kapitałowe, obejmować lub nabywać udziały albo akcje w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.

7. Instytut prowadzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rachunkowość i na jej podstawie sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

8. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7, po zaopiniowaniu przez radę naukową, podlega zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 19.

1. Źródłami finansowania działalności Instytutu są:

1) przychody ze sprzedaży wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

2) przychody ze sprzedaży prac wdrożeniowych i upowszechniania wyników działalności;

3) dotacje uzyskiwane ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę, w tym na działalność statutową;

4) przychody z działalności normalizacyjnej;

5) przychody z działalności certyfikacyjnej;

6) przychody z prowadzenia i rozwijania baz danych związanych z przedmiotem działania;

7) przychody z działalności w zakresie szkolenia zawodowego i technicznego;

8) przychody z kalibracji i wzorcowania aparatury pomiarowej;

9) przychody z wykonywanych badań i analiz oraz opracowywanych opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

10) przychody z dywidend uzyskanych w wyniku posiadanych udziałów lub akcji spółek kapitałowych, o których mowa w § 18 ust. 6;

11) darowizny;

12) przychody z działalności produkcyjnej i usługowej innej niż wymienione w pkt 1-9 (np. usługi najmu, transportowe, odsprzedaż energii, wody itp.).

2. Instytut pokrywa koszty działalności z uzyskiwanych przychodów.

§ 20.

Instytut tworzy i dysponuje funduszami na zasadach określonych w art. 19 ustawy i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w innych przepisach.

Rozdział VII

Nadzór nad działalnością Instytutu

§ 21.

1. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. Bezpośredni nadzór nad Instytutem sprawuje wyznaczona przez Ministra Obrony Narodowej osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej.

§ 22.

1. Minister Obrony Narodowej albo w jego imieniu jednostka lub komórka organizacyjna resortu obrony narodowej ma prawo nałożyć na Instytut obowiązek wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, jeżeli jest to niezbędne do realizacji szczególnie ważnych celów gospodarczych lub społecznych, ze względu na potrzeby obronności kraju, w wypadku klęski żywiołowej, bądź w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Minister Obrony Narodowej albo wyznaczona jednostka lub komórka organizacyjna resortu obrony narodowej zapewnia Instytutowi środki niezbędne do wykonania nałożonego zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy zawartej między Instytutem a podmiotem organizacyjnym resortu obrony narodowej wskazanym przy nakładaniu zadania.

3. W razie doznania szkody przez Instytut z powodu wykonania zadania nałożonego przez jednostkę lub komórkę, o których mowa w ust. 1, organ ten jest zobowiązany do jej naprawienia.

Rozdział VIII

Przedstawicielstwo Instytutu

§ 23.

Do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Instytutu upoważniony jest dyrektor. Zastępcy dyrektora oraz prokurenci i pełnomocnicy działając w granicach ich umocowania.

§ 24.

1. Prokurentów oraz pełnomocników ustanawia i odwołuje dyrektor.

2. Udzielenie prokury oraz pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Dyrektor w pełnomocnictwie określa zakres i sposób realizacji umocowania.

4. Udzielenie i odwołanie prokury oraz pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictw do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy o instytutach badawczych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisy innych aktów prawnych dotyczących państwowych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw państwowych.

§ 26.

Statut, po zaopiniowaniu przez Zakładową Organizację Związkową i uchwaleniu przez radę naukową, podlega zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 27.

Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-08
  • Data wejścia w życie: 2021-06-09
  • Data obowiązywania: 2021-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA