REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 140

ZARZĄDZENIE Nr 54/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego uchwalony przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego w dniu 23 lutego 2021 r.

2. Statut stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz.144).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [STATUT WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO]

Załącznik do zarządzenia Nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 czerwca 2021 r. (poz. 140)

STATUT
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, zwany dalej "Instytutem", jest instytutem badawczym działającym na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), zwanej dalej "ustawą";

2) zarządzenia Prezesa Rady Ministrów Nr 15 z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 20);

3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619);

4) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 poz. 1861);

5) decyzji Nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie nadania imienia patrona Wojskowemu Instytutowi Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 188);

6) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.

2. Siedzibą Instytutu jest miejscowość Wrocław, województwo dolnośląskie.

3. Instytut może używać skrótu "WITI".

4. Instytut może, obok nazwy lub skrótu w języku polskim, używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

5. Instytut ma prawo do używania pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą: "Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego" w otoku.

6. Ministrem nadzorującym Instytut jest Minister Obrony Narodowej. Czynności nadzoru nad Instytutem wykonuje wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej.

7. Instytut nabył osobowość prawną po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 marca 2003 r. pod numerem KRS 0000157109.

Rozdział 2

Postanowienia szczegółowe

§ 3.

1. Przedmiotem działalności podstawowej Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w dziedzinach pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

2. Działalność podstawowa Instytutu jest prowadzona w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), w zakresie:

1) technologii, sprzętu i środków do wydobywania, uzdatniania i oceny jakości wody;

2) diagnostyki i utylizacji materiałów niebezpiecznych;

3) środków bojowych, głównie amunicji saperskiej i jej elementów;

4) sprzętu i środków do budowy, rozpoznania, pokonywania i likwidacji zapór minowych;

5) sprzętu do wykrywania i likwidacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED);

6) materiałów wybuchowych;

7) systemów fizycznej ochrony obszaru;

8) pomocniczego wyposażenia inżynieryjnego;

9) sterowania amunicją saperską;

10) elektroenergetyki polowej - źródeł prądu, przesyłu energii i oświetlenia;

11) badania wpływu warunków środowiskowo-atmosferycznych;

12) badania odporności na wpływ zjawisk towarzyszących wybuchom i narażeniom mechanicznym;

13) rejestracji i analizy zjawisk fizycznych, w tym także oddziaływań elektrycznych, magnetycznych i grawitacyjnych;

14) maszyn inżynieryjnych i sprzętu do prac drogowych, fortyfikacyjnych i utrzymania lotnisk;

15) sprzętu mostowo i desantowo-przeprawowego;

16) fortyfikacji polowej;

17) sprzętu i środków do prowadzenia obserwacji i rozpoznania, maskowania oraz pozoracji;

18) technologii i sprzętu do zbierania, gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych z rozpoznania inżynieryjnego.

3. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut z zachowaniem przepisów szczególnych, realizuje następujące prace:

1) upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności poprzez:

a) prowadzenie działalności wydawniczej (PKD 18.12.Z; PKD 58.11.Z i PKD 58.19.Z),

b) informację naukowo-techniczną, w tym biblioteczną (PKD 91.01.A),

c) organizację konferencji naukowo-technicznych, kongresów naukowych, seminariów i sympozjów (PKD 82.30.Z) oraz uczestnictwo w takich przedsięwzięciach;

2) wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 74.90.Z), w tym także w zakresie realizacji zadań zleconych przez resort obrony narodowej, związanych z wytyczaniem kierunków rozwoju techniki wojskowej (PKD 74.90.Z);

3) opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie osiągnięć światowej nauki i techniki (PKD 74.90.Z i PKD 70.22.Z);

4) prowadzi projektowanie specjalistyczne (PKD 71.12.Z);

5) wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby (PKD 16.24.Z, PKD 20.30.Z, PKD 20.51.Z, PKD 20.59.Z, PKD 22.29.Z, PKD 25.11.Z, PKD 25.40.Z, PKD 25.62.Z, PKD 25.73.Z, PKD 25.91.Z, PKD 25.99.Z, PKD 26.11.Z, PKD 26.30.Z, PKD 26.51.Z, PKD 26.70.Z, PKD 27.12.Z, PKD27.20.Z, PKD 27.33.Z, PKD 27.40.Z, PKD 27.90.Z, PKD 28.24.Z, PKD 28.29.Z, PKD 29.10.E, PKD 29.20.Z, PKD 30.11.Z, PKD 30.40.Z, PKD 33.11.Z, PKD 33.12.Z, PKD 33.13.Z, PKD 33.14.Z, PKD 33.15.Z, PKD 33.20.Z, PKD 36.00.Z, PKD 38.12.Z, PKD 38.22.Z, PKD 42.11.Z, PKD 42.12.Z, PKD 42.13.Z, PKD 42.21.Z, PKD 43.11.Z, PKD 43.12.Z, PKD 43.13.Z, PKD 58.11.Z, PKD 58.19.Z, PKD 61.10.Z, PKD 61.20.Z, PKD 61.90.Z, PKD 62.01.Z, PKD 69.10.Z, PKD 70.22.Z, PKD 71.20.B, PKD 74.10.Z, PKD 74.30.Z, PKD 74.90.Z);

6) prowadzi walidację metod badawczych i pomiarowych oraz kalibrację aparatury (PKD 71.20.B);

7) prowadzi badania bezpieczeństwa użytkowania wyrobów (PKD 71,20B);

8) prowadzi działalność normalizacyjną (PKD 69.10.Z), certyfikacyjną i aprobacyjną (PKD 71.20.B);

9) dzierżawi własności intelektualne, za które pobierane są opłaty licencyjne i tantiemy, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);

10) prowadzi sprzedaż własności intelektualnych;

11) prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu (PKD 72.19.Z);

12) prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej (PKD 91.01.A), technicznej i ekonomicznej oraz w zakresie wynalazczości, informacji patentowej, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (PKD 69.10.Z), a także wspierania innowacyjności przedsiębiorstw;

13) magazynuje i przechowuje towary, w tym materiały niebezpieczne (PKD 52.10.B);

14) gospodaruje posiadanymi nieruchomościami (PKD 68.10.Z, PKD 68.20.Z);

15) gospodaruje posiadanymi urządzeniami i maszynami (PKD 77.11.Z, PKD 77.12.Z, PKD 77.39.Z);

16) prowadzi szkolenia i kursy doskonalące (PKD 85.59.B);

17) prowadzi działalność pomocniczą na rzecz administracji publicznej i obrony narodowej (PKD 84.22.Z, PKD 84.24.Z);

18) prowadzi doradztwo techniczne, ekonomiczne i organizacyjne (PKD 71.12.Z, PKD 70.22.Z);

19) prowadzi archiwum (PKD 91.01.B);

20) prowadzi izbę pamięci (PKD 91.02.Z).

4. Instytut prowadzi działalność gospodarczą na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, w zakresie objętym przedmiotem jego działania, z zachowaniem obowiązujących przepisów, która obejmuje:

1) prowadzenie badań naukowych i analiz technicznych;

2) opracowywanie opinii i ekspertyz niemających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych;

3) prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów;

4) prowadzenie szkoleń specjalistycznych i kursów;

5) produkcję aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów i technologii oraz wykonywanie usług i robót;

6) gospodarkę posiadanymi nieruchomościami;

7) gospodarkę urządzeniami i maszynami;

8) gospodarkę magazynowo przechowalniczą;

9) usługi na rzecz administracji publicznej i obrony narodowej;

10) usługi teleinformatyczne.

5. Działalność, o której mowa w ust. 4, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 1 - 3.

6. Szczegółowy zakres działalności Instytutu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - 2007 r., podlegający ujawnieniu w KRS, zamieszczony został w załączniku do niniejszego statutu.

§ 4.

1. Zakres działalności Instytutu obejmuje w szczególności działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym, zmierzającą do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej.

2. Instytut może podejmować badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, po zabezpieczeniu potrzeb resortu obrony narodowej.

3. Instytut może współdziałać z innymi instytutami badawczymi, szkołami wyższymi i instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz przedsiębiorstwami, w prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych, z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4. Instytut może przystępować do organizacji i stowarzyszeń naukowych lub inicjować ich powstanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5. Instytut może dokonywać czynności prawnych dotyczących posiadanego majątku, z zachowaniem przepisów ustawy oraz innych aktów prawnych w niej przywołanych.

6. Instytut może współtworzyć centra naukowo-przemysłowe w obszarze działalności określonej w niniejszym statucie, z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 5.

Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.


§ 6.

Dyrektor Instytutu może:

1) powołać sekretarza naukowego Instytutu, w uzgodnieniu z radą naukową;

2) powołać organ opiniodawczo-doradczy, ustalając dla niego zakres obowiązków;

3) ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań ustalając zakres i czas ich umocowania.

§ 7.

1. Rada naukowa liczy 13 członków. W skład rady naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 6 osób;

2) spoza Instytutu w liczbie 7 osób.

2. W skład rady naukowej wchodzą:

1) dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 30 ust. 3 ustawy, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12 - 14 ustawy,

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4, 5-11 i 17-20 ustawy

- którzy nie są zaliczani do osób, których liczba została określona w ust. 1.

§ 8.

Liczba należnych miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, nie może być większa niż 2.

§ 9.

Liczba należnych miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi nie więcej niż 4.

§ 10.

Liczba należnych miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego wynosi nie mniej niż 2.

§ 11.

Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzą w skład rady naukowej. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w radzie naukowej, przeprowadza się głosowanie tajne. W skład rady naukowej wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

§ 12.

Pozostali członkowie rady naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani w głosowaniu tajnym spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, dla których Instytut jest podstawowym miejscem zatrudnienia. W skład rady naukowej wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

§ 13.

W przypadku rezygnacji z mandatu członka rady naukowej lub rozwiązania stosunku pracy w skład rady naukowej wchodzi kolejny kandydat z największą ilością głosów lub przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 14.

Uchwały rady naukowej są podejmowane na posiedzeniach w formie głosowania. Głosowanie dotyczące spraw personalnych odbywa się w trybie tajnym. Dopuszcza się udział w posiedzeniu oraz głosowanie za pośrednictwem technicznych środków komunikacji elektronicznej.

§ 15.

Funkcja zastępcy przewodniczącego rady naukowej, nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

§ 16.

1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem z zastrzeżeniem art. 43 ust. 7 ustawy:

1) konkurs ogłasza dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia;

2) w ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów;

3) ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej Instytutu, na stronie internetowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców;

4) termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia;

5) kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu;

6) z kandydatami spełniającymi wymagania formalne jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna;

7) dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową, składającą się z 5 osób, spośród pracowników Instytutu;

8) w skład komisji konkursowej wchodzi dyrektor Instytutu;

9) komisja konkursowa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego komisji;

10) funkcja przewodniczącego komisji konkursowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora Instytutu.

2. Żołnierzy zawodowych w Instytucie wyznacza się na stanowiska służbowe i zwalnia z tych stanowisk w trybie i na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

3. Kandydaci są oceniani, a następnie wyłaniani jako zwycięzcy konkursu, na podstawie złożonych dokumentów, opinii kwalifikacji kandydata przez radę naukową i rozmowy kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) osiągnięcia naukowe i badawcze kandydata;

2) przydatność specjalizacji kandydata dla rozwoju Instytutu i jego dorobku naukowo-badawczego;

3) predyspozycji kandydata do pracy w określonym zespole.

4. Konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim wypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

§ 17.

1. Komisja dyscyplinarna, składająca się z 3 członków, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:

1) dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 3 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej;

4) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 7 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;

5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) wybory odbywają się poprzez głosowanie tajne;

7) w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

8) komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi;

9) dyrektor ogłasza wyniki wyborów.

2. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka w Instytucie komisja dyscyplinarna na podstawie ustawy.

§ 18.

Strukturę organizacyjną odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi działania Instytutu, w tym liczbę zastępców dyrektora Instytutu określa regulamin organizacyjny.

§ 19.

Zasady zatrudniania pracowników Instytutu, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk, określają: ustawa, regulamin organizacyjny, regulamin wynagradzania pracowników, regulamin pracy obowiązujący w Instytucie oraz przepisy prawa pracy.

§ 20.

W Instytucie nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 21.

Struktura organizacyjna jest uaktualniana na bieżąco, w oparciu o wyniki badania jej przydatności pod względem realizowanych zadań, sprawnego zarządzania Instytutem oraz uzyskiwania optymalnych efektów ekonomicznych.

§ 22.

Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Instytucie określa regulamin organizacyjny.

§ 23.

Regulamin organizacyjny Instytutu ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady naukowej i zakładowej organizacji związkowej, a w przypadku jej braku z przedstawicielem pracowników Instytutu wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

§ 24.

W wypadku likwidacji Instytutu, o majątku pozostałym po likwidacji decyduje Minister Obrony Narodowej.

§ 25.

1. Podstawą gospodarki Instytutu jest "roczny plan finansowy" ustalony przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia zadania określone przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 26.

Do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Instytutu kompetencje posiada dyrektor.

§ 27.

Zastępcy i pełnomocnicy dyrektora Instytutu działają w granicach ich umocowania.

§ 28.

1. Dyrektor odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

2. Dyrektor nadzoruje bezpośrednio, wynikające z przepisów prawa, kwestie dotyczące służby wojskowej żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Instytucie i kształtuje ich dyscyplinę.

3. Dyrektor organizuje i kieruje działalnością w zakresie zadań mobilizacyjnych oraz planowanych badań naukowych i prac rozwojowych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przy pomocy wyznaczonych i upoważnionych do tego pracowników Instytutu. Zadania te kontrolują organy określone w odrębnych przepisach.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 29.

Zmiany w Statucie są uchwalane przez radę naukową na wniosek dyrektora lub rady naukowej.

Załącznik

Działalność Instytutu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - 2007 r., - podlegająca ujawnieniu w KRS obejmuje:

1. Przedmiot przeważającej działalności:

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

2. Przedmiot pozostałej działalności:

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

20.51.Z Z Produkcja materiałów wybuchowych

25.40.Z Produkcja broni i amunicji

26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.

Działalność Instytutu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - 2007 r., - niepodlegająca ujawnieniu w KRS obejmuje:

Przedmiot pozostałej działalności:

16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

18.12.Z Pozostałe drukowanie

20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.59.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana

22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.73.Z Produkcja narzędzi

25.91.Z Produkcja pojemników metalowych

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.70.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów

27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających

30.40.Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych materiałów

58.11.Z Wydawanie książek

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.10.Z Działalność prawnicza

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

84.22.Z Obrona narodowa

84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

91.1.A Działalność bibliotek

91.1.B Działalność archiwów

91.02.Z Działalność muzeów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-08
  • Data wejścia w życie: 2021-06-08
  • Data obowiązywania: 2021-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA