Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 84/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Departamentu Kadr

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się oznakę rozpoznawczą Departamentu Kadr, zwaną dalej "oznaką".

§ 2.

Zatwierdza się wzór oznaki:

1) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 1;

2) na mundur polowy określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DEPARTAMENTU KADR NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załączniki do decyzji Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 czerwca 2021 r. (poz. 141)

Załącznik Nr 1

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DEPARTAMENTU KADR NA MUNDUR WYJŚCIOWY

image

Załącznik 2. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DEPARTAMENTU KADR NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 2

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DEPARTAMENTU KADR NA MUNDUR POLOWY

image

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-08
  • Data wejścia w życie: 2021-06-08
  • Data obowiązywania: 2021-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe