Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 69/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Departament Cyberbezpieczeństwa - "DC";";

2) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

"§ 22a. Departament Cyberbezpieczeństwa

1. Departament Cyberbezpieczeństwa odpowiada za koordynację w resorcie wykonywania ustawowych zadań Ministra Obrony Narodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

2. Celem Departamentu jest stworzenie warunków do efektywnej realizacji w resorcie zadań w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

3. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) definiowanie propozycji celów w obszarze cyberbezpieczeństwa w ramach procesu planowania rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego i udział w procesie programowania rozwoju Sił Zbrojnych;

2) projektowanie rozwiązań systemowych w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym udział w wypracowywaniu projektów aktów prawnych na szczeblu rządowym;

3) koordynowanie realizacji zadań związanych z wdrażaniem polityki krajowej i międzynarodowej resortu w obszarze cyberbezpieczeństwa, w szczególności:

a) wdrażania projektów dotyczących rozwoju zdolności resortu do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni,

b) przedsięwzięć informacyjno-szkoleniowych oraz promocyjnych resortu dotyczących obszaru cyberbezpieczeństwa;

4) wykonywanie zadań na rzecz Ministra, wynikających z podporządkowania Ministrowi:

a) Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa,

b) Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,

c) Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego;

5) obsługa i wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz wsparcie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni.";

3) w § 23 w ust. 3 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) realizacją inwestycji budowlanych finansowanych z dotacji udzielanych z budżetu resortu państwowym instytucjom kultury, uczelniom wojskowym, instytutom badawczym oraz samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej (SPZOZ), w zakresie oceny procesu budowlanego obejmującego przygotowanie dokumentacyjne, realizację robót budowlanych, odbiorów technicznych oraz przekazania obiektu do użytkowania;";

4) w § 28 w ust. 4 uchyla się pkt 4 i 5.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178 oraz z 2021 r. poz. 142.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-21
  • Data wejścia w życie: 2021-09-21
  • Data obowiązywania: 2021-09-21

Dzienniki Urzędowe