Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 144/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw wykonania programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1) ) ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw wykonania programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi", zwanego dalej "Programem", ustanowionego na podstawie uchwały nr 89 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi" i zapewnienia warunków jego realizacji (M.P. poz. 715).

§ 2.

Funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw wykonania programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi", zwanego dalej "Pełnomocnikiem", powierza się Inspektorowi Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Panu gen. dyw. Maciejowi Jabłońskiemu.

§ 3.

Do zadań pełnomocnika należy inicjowanie, organizacja i zarządzanie procesami oraz przedsięwzięciami w obszarze wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi, w szczególności w zakresie:

1) wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi, pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz środki bojowe, w tym przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej propozycji rozwiązań w tym zakresie;

2) szkolenia personelu;

3) przygotowania infrastruktury;

4) przygotowania i opiniowania aktów prawnych związanych z wykonaniem Programu;

5) przygotowania informacji i materiałów dla podmiotów nadzorujących, kontrolujących i monitorujących oraz propozycji, wniosków, opracowań, odpowiedzi na oświadczenia senatorskie, interpelacje i zapytania poselskie, dziennikarskie i inne, w tym na wnioski o dostęp do informacji publicznej;

6) przedstawiania Ministrowi Obrony Narodowej kwartalnych meldunków dotyczących postępów w wykonaniu Programu;

7) przygotowania projektu szczegółowego planu zadaniowo-finansowego Programu oraz projektu rocznego sprawozdania z realizacji Programu, o których mowa w § 4 ust 1 i 2 uchwały nr 89 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi" i zapewnienia warunków jego realizacji;

8) wykonywania innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej lub osoby przez niego upoważnione, w zakresie wykonania Programu.

§ 4

. Pełnomocnik, w zakresie wykonania Programu, uprawniony jest do:

1) reprezentowania Ministra Obrony Narodowej oraz prowadzenia w jego imieniu stosownej korespondencji;

2) składania wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć, które wymagają decyzji Ministra Obrony Narodowej;

3) wnioskowania o wykonanie analiz, ekspertyz, opinii oraz koncepcji do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz zlecanie ich wykonania podmiotom spoza resortu obrony narodowej.

§ 5.

1. Pełnomocnik realizuje zadania związane z wykonaniem Programu poprzez właściwe kompetencyjnie komórki wewnętrzne Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz powołany zespół wspierający, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół tworzy się w ramach dodatkowego wykazu stanowisk służbowych do etatu Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyda stosowne dokumenty organizacyjno-etatowe niezbędne do powołania Zespołu.

4. Zakresy obowiązków dla żołnierzy i pracowników Zespołu opracowuje się w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem.

§ 6

. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Obrony Narodowej.

§ 7.

Zadania i uprawnienia Pełnomocnika nie zmieniają zakresów odpowiedzialności i zadań, ani nie naruszają właściwości kompetencyjnych instytucji oraz osób zaangażowanych w proces wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w czołgi, w szczególności Pełnomocnik nie jest uprawniony do wydawania wiążących poleceń tym instytucjom i osobom. W przypadku wystąpienia wątpliwości kompetencyjnych Pełnomocnik przedstawi je do rozstrzygnięcia przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 8.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz osoby kierujące komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, stosownie do właściwości, na wniosek Pełnomocnika, udzielą niezbędnej pomocy w realizacji jego działań.

§ 9

. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r, poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178 oraz z 2021 r. poz. 142 i 214.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-28
  • Data wejścia w życie: 2021-09-27
  • Data obowiązywania: 2021-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe