REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 57

DECYZJA Nr 49/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie szkoleń w ramach komunikacji wewnętrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 2 pkt 3 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa zasady przeprowadzenia szkoleń w ramach komunikacji wewnętrznej, o której mowa w § 23 regulaminu systemu kontroli zarządczej, stanowiącego załącznik do decyzji Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - obrona narodowa oraz w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 287), dotyczących ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), zwanej dalej "ustawą".

§ 2

. Dowódcy jednostek wojskowych realizują komunikację wewnętrzną dotyczącą ustawy osobiście oraz poprzez szefów komórek personalnych, doradców prawnych, specjalistów od spraw finansowych, oficerów wychowawczych, starszych podoficerów dowództw, nieetatowych pełnomocników do spraw kobiet i mężów zaufania.

§ 3.

1. W celu zainicjowania komunikowania wewnętrznego Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa oraz Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej organizują nie więcej niż pięć szkoleń centralnych, na których są przekazywane najważniejsze informacje na temat ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazują przedstawiciele komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej właściwych merytorycznie ze względu na zakres tematyczny szkolenia.

3. W szkoleniach centralnych uczestniczą: dowódcy jednostek wojskowych, szefowie komórek personalnych, doradcy prawni, mężowie zaufania, specjaliści od spraw finansowych, oficerowie wychowawczy, starsi podoficerowie dowództw z dowództw rodzajów sił zbrojnych, dywizji, flotylli, skrzydeł, samodzielnych brygad i pułków oraz z uczelni wojskowych, a także przedstawiciele Biura Konwentu Dziekanów, dziekani zgromadzeń mężów zaufania korpusów kadry zawodowej, Przewodnicząca Rady do Spraw Kobiet i Koordynator do Spraw Równego Traktowania.

4. Dyrektor Biura Konwentu Dziekanów kieruje swoich przedstawicieli do udziału w szkoleniach centralnych, o których mowa w ust. 1, a także informuje dziekanów zgromadzeń mężów zaufania korpusów kadry zawodowej o terminie tych szkoleń.

§ 4.

1. W celu prawidłowego informowania żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej o ustawie oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dowódcy jednostek wojskowych powołują zespoły informacyjne, w skład których wyznaczają osoby, o których mowa w § 2.

2. Zadaniem zespołów informacyjnych jest informowanie, o którym mowa w ust. 1, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej jednostki wojskowej, w której zostały powołane, a także szkolenie, w zakresie określonym w ust. 1, osób wyznaczonych do zespołów informacyjnych w podległych jednostkach wojskowych.

3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Rektorzy-Komendanci Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej, kierują przedstawicieli do udziału w szkoleniach centralnych, o których mowa w § 3, oraz w terminie pięciu dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, w oparciu o powołane zespoły informacyjne:

1) uwzględnią tematykę zmian wprowadzanych ustawą oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi podczas odpraw, rozprowadzeń oraz szkolenia uzupełniającego;

2) umożliwią organizację lub zorganizują szkolenia, o których mowa w ust. 2, dla zespołów informacyjnych podległych jednostek wojskowych, do szczebla samodzielnego batalionu (równorzędnego pododdziału);

3) zorganizują spotkania szkoleniowo-informacyjne dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej;

4) zorganizują punkty konsultacyjne na terenie jednostek wojskowych, dostępne dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej przynajmniej raz w tygodniu poza normalnymi godzinami służby;

5) wykorzystują informowanie o nastrojach do przekazywania informacji zwrotnych na temat wdrażanych rozwiązań prawnych.

§ 5.

Działania, określone w § 3 i § 4, prowadzi się przez 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy, sukcesywnie ujmując w nich tematykę zawartą w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

§ 6.

Rzecznicy prasowi zapewniają obsługę medialną przedsięwzięć, o których mowa w § 4 realizowanych w swoich jednostkach wojskowych oraz niezwłocznie przekazują materiały informacyjne dotyczące szkoleń do Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

§ 7.

Materiały szkoleniowe dotyczące ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych zostaną zamieszczone na portalu "obronaOjczyzny" utworzonym w sieci Mil-Net-Z, w terminie dwóch dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji. Administratorem portalu jest Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej przy wsparciu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa.

§ 8.

1. Tworzy się adres mailowy "zolnierz@milnet-z.ron.int", na który zespoły informacyjne, mogą kierować pytania w sprawach szczególnie skomplikowanych dotyczących ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

2. Za stworzenie oraz obsługę techniczną adresu mailowego, o którym mowa w ust. 1, odpowiada Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

3. Właściwe merytorycznie jednostki i komórki organizacyjne resortu obrony narodowej wyznaczą osoby koordynujące obsługę korespondencji i udzielą odpowiedzi na pytania kierowane na adres mailowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie pięciu dni roboczych od dnia odebrania wiadomości.

4. Odpowiedzi na pytania zespołów informacyjnych zamieszcza się na portalu, o którym mowa w § 7.

§ 9.

Decyzja w chodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-04-11
  • Data wejścia w życie: 2022-04-11
  • Data obowiązywania: 2022-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA