REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 101

DECYZJA Nr 88/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i § 34a pkt 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, zwaną dalej "odznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.

§ 4.

Traci moc decyzja Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 2).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZWADRONU KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 czerwca 2022 r. (poz. 101)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZWADRONU KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZWADRONU KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZWADRONU KAWALERII WOJSKA POLSKIEGOZałącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZWADRONU KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO 1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Szwadronu Kawalerii Wojska Polsk]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZWADRONU KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, zwanego dalej "SKWP", jest zewnętrznym znakiem więzi żołnierzy oraz osób szczególnie zasłużonych dla SKWP. Nadanie odznaki jest wyrazem uhonorowania i stanowi widoczny znak przynależności do społeczności wojskowej kultywującej chlubne tradycje oręża polskiego.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża kawalerskiego barwy oksydowanego srebra. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się cztery strzemiona, symbolizujące jazdę "strzemię w strzemię", która jest atrybutem rzemiosła kawaleryjskiego. W centrum odznaki umieszczone jest poślisko łączące strzemiona w kwartę, w którą wpisany jest orzeł wojsk lądowych. Tło odznaki stanowią skrzyżowane dwie szable kawaleryjskie wzoru 34, umieszczone głowniami do góry między ramionami krzyża.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy SKWP, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej 2 latach służby w SKWP;

3) innym osobom i instytucjom, szczególnie zasłużonym dla SKWP, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7, zwanej dalej "Komisją".

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 3-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy SKWP;

2) Szef SKWP;

3) przedstawiciel żołnierzy SKWP.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznawanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 3;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność wszystkich jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają na zasadzie jednomyślności. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą żołnierze SKWP skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących SKWP, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-14
  • Data wejścia w życie: 2022-06-14
  • Data obowiązywania: 2022-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA